СТАЛЙ РОЗВТОК: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДГМ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК

Марина Борисівна Нагара

Анотація


Нагара М.Б. СТАЛЙ РОЗВТОК: ТРАНСФОРМАЦІЯ ПАРАДГМ В УМОВАХ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІК

Мета. Систематизація підходів щодо трактування поняття «сталий розвиток», визначення його взаємодоповнюючих складових та удосконалення інтерпретації даного поняття.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання та загальнонаукові принципи, положення сучасної концепції сталого розвитку. Використано системний аналіз – для розкриття сутності базових категорій; аналіз та синтез – для удосконалення змістовної інтерпретації сталого розвитку.

Результати дослідження. Обґрунтовано, що сталий розвиток пов’язаний з трансформацією ролі людини в процесі соціально-еколого-економічного прогресу, прогресивного економічного зростання та формування нової циркулярної економіки.

Детерміновано відмінність між поняттями «сталий розвиток» і «стійкий розвиток». Стійкий розвиток – це динамічний вектор зростання, що характеризується позитивним значенням. При цьому сталий розвиток передбачає не тільки позитивні значення зростання, але й від’ємні та нульові показники. Отже, відмінність між стійким і сталим розвитком полягає в тому, що при останньому допускаються нульові і від’ємні показники, а амплітуда циклічних коливань значно більша, ніж при стійкому зростанні.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено інтерпретацію поняття «сталий розвиток», що, на відміну від існуючих, трактується як плюралістичний, комплементарний процес, що перебуває у взаємозв’язку з економічними, соціальними та екологічними системами, зумовлює їх динаміку і спрямованість з метою примноження і якісного зростання інтегрального соціально-еколого-економічного ефекту, збереження та збагачення навколишнього природного середовища.

Практична значущість результатів дослідження. Основні положення дослідження можуть застосовуватися при формуванні та використанні програм сталого розвитку на мікро-, мезо- і макрорівнях.

Ключові слова: сталий розвиток; стійкість; система; екологічне управління; навколишнє середовище; економічне зростання; екологічна відповідальність.

 

Nahara M.B. SUSTAINABLE DEVELOPMENT: PARADIGM TRANSFORMATION IN THE СONTEXT OF ECONOMY ECOLOGIZATION

Purpose. The purpose of the article is systematization of approaches to the definition of “sustainable development”, substantiation of its complementary components and improving the concept interpretation.

Methodology of research. Dialectical method of scientific knowledge, general scientific principles, provisions of sustainable development concept are theoretical and methodological basis of the study. Systems analysis is used for disclosure of basic categories. Analysis and synthesis are used to improve the meaningful interpretation of sustainable development.

Findings. It is substantiated that sustainable development is associated with the transformation of the human’s role in the process of socio-ecological and economic progress, progressive economic growth and the formation of a new circular economy.

The difference between the concepts of “sustainable development” and “stability” is determined. Stability is a dynamic growth vector characterized by a positive value. Sustainable development implies not only positive values of growth, but also negative and zero indicators. The difference between stability and sustainable development is that the latter allows zero and negative values, and the amplitude of cyclical fluctuations is much larger than in stability process.

Originality. Interpretation of “sustainable development” concept is improved. It is interpreted as a pluralistic, complementary process that interconnects with economic, social and ecological systems, determines their dynamics and direction in order to increase and qualitative growth of the integrated socio-ecological-economic effect, preservation and enrichment of the environment.

Practical value. The main provisions of the study can be applied in the formation and use of sustainable development programs at the micro, meso and macro levels.

Key words: sustainable development; stability; system; environmental management; environment; economic growth; environmental responsibility.


Ключові слова


Ключові слова: сталий розвиток; стійкість; система; екологічне управління; навколишнє середовище; економічне зростання; екологічна відповідальність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин Л. ?. Экономическая безопасность: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 2014. № 12. С. 4-13.

Бібік Н. В. Індикатори сталого розвитку: міжнародна практика та українські реалії. Економіка і регіон. 2017. № 2(21). C. 43-48.

Богатирьов І. О. Ефективність розвитку підприємства. Формування ринкових відносин в Україні. 2012. № 8. С. 79-84.

Буркинский В. Б., Степанов В. Н., Харичков С. К. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития. Одесса : Феникс, 2016. 575 с.

Винер Н. Кибернетика или управление / пер. с англ. ; под. ред. Г. Н. Поварова. 2-е изд. Москва : Наука, 2000. 217 с.

Волошин В. В. Підходи до концепції сталого розвитку та її інтерпретації стосовно України. Український географічний журнал. 2013. № 3. С. 197-202.

Гапоненко А. Л., Полянский В. Г. Развитие региона: цели, закономерности, методы управления : монография. Москва : РАГС, 2014. 228 с.

Герасимчук З. В. Екологічна безпека регіону: діагностика і механізм забезпечення : монографія. Луцьк : Луц. держ. техн. ун-т., Надстир’я, 2015. 280 c.

Данилишин Б., Дорогунцов С., Міщенко В. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України. Київ : РВПС України, 2001. 716 с.

Данилов-Данильян В. ?. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ). Экономика и математические методы. 2013. Т. 39. С. 123-135.

Доповідь Конференції Організації Об’єднаних націй щодо захисту навколишнього середовища і розвитку. Ріо-де-Жанейро. 3-4 червня 1992 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_455#Text (дата звернення: 15.07.2021).

Корнійчук Л., Шевчук В. Сталий розвиток і глобальна місія України. Економіка України. 2014. № 4. С. 4-13.

Нуртдинов Р. М., Нуртдинов А. Р. От теории экономического роста к концепции устойчивого развития: вопросы переосмысления. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/ot-teorii-ekonomicheskogo-rosta-k-kontseptsii-ustoychivogo-razvitiya-voprosy-pereosmysleniya (дата звернення: 16.07 2021).

Подпругин М. О. Устойчивое развитие региона: понятие, основные подходы и факторы. Предпринимательство. 2012. № 24. С. 214-221.

Раджу Наві, Прабху Джайдіп. Економні інновації: як створити більше з меншими ресурсами / пер. з англ. Київ : FUND, 2015. 208 с.

Розенберг Г. С., Гелашвили Д. Б., Хасаев Г. Р. Экологическое образование и образованность – два «кита» устойчивого развития. Самара : Самарский гос. эконом. ун-т, 2014. 292 с.

Садеков А. А. Предпринимательство и устойчивое развитие. Донецк : Донец. гос. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского, 2012. 449 c.

Семів Л. К. Регіональна політика: людський вимір : монографія. Львів : Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004. 392 с.

Старикова Е. А. Современные подходы к трактовке концепции устойчивого развития. Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2017. № 1. Т. 25. C. 7-17.

Тарасевич В. М. Економічна синергетика: концептуальні аспекти. Економіка і прогнозування. 2016. № 4. С. 56-62.

Ханова О. В., Скібіна С. О. Сталий розвиток країн ЄС: методика й індикатори оцінювання. Проблеми економіки. 2017. № 3. С. 20-32.

Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрями досліджень. Економіка України. 2011. № 1. С. 36-42.

Agenda 21: Sustainable Development Goals. URL: https://sustainabledevelopment.un.org/agenda21 (дата звернення: 15.07.2021).

Blinc R., Zidan'sek A., Slaus I. Sustainable development and global security. Energy. 2017. Volume 32. Issue 6. P. 883-890.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024