РЕТРОСПЕКТВА ДЕФІНІЦІЇ СУТНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ І ЙОГО ЗМІСТУ

Оксана Юріївна Самборська, Тетяна Василівна Колесник, Людмила Миколаївна Пронько

Анотація


Самборська О.Ю., Колесник Т.В., Пронько Л.М. РЕТРОСПЕКТВА ДЕФІНІЦІЇ СУТНОСТІ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ І ЙОГО ЗМІСТУ

Мета. Обґрунтування концепції розвитку людського капіталу в економічній думці з огляду різних напрямів та теорій для забезпечення економічних відносин та еволюціонування людського капіталу, уточнення сутності та змісту на сучасному етапі розвитку економіки.

Методика дослідження. В ході написання статті застосовано загальноприйняті в економічній науці методи: теоретичного та порівняльного аналізу – для розкриття сутності та значення людського капіталу; аналізу та синтезу, системно-структурний, абстрактно-логічний, метод групувань – для згрупування функцій людського капіталу та визначення його змісту.

Результати дослідження. Досліджено поняття та основні теоретичні підходи до визначення сутності людського капіталу в економічній системі суспільства. Визначено необхідність інвестування у людину шляхом вкладень, за рахунок обмеження споживання, що з часом принесе економічний ефект. Виокремлено основні джерела інвестування людського капіталу, рівні сприйняття та накопичення капіталу серед людей працездатного віку. Систематизовано основні функції людського капіталу. Визначено та окреслено особливості зношування людського капіталу в процесі розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження сутності людського капіталу та необхідності інвестування у його нагромадження, що дає змогу отримати інтегральний економічний та соціальний ефект, від якого виграє не лише конкретна людина, а й підприємство, на якому вона працює, та суспільство в цілому.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані при розробці соціально-економічних програм розвитку регіонального, місцевого та національного рівнів, з врахуванням особливостей накопичення та розвитку людського капіталу на територіальних одиницях України.

Ключові слова: капітал, людина, розвиток, інвестиції, теорія, ефективність, еволюція.

 

Samborska O.Yu., Kolesnyk T.V., Pronko L.M. A RETROSPECTIVE OF THE DEFINITION OF THE ESSENCE OF HUMAN CAPITAL AND ITS CONTENT

Purpose. The aim of the article is substantiation of the concept of human capital development in economic thought in view of various directions and theories to ensure economic relations and the evolution of human capital, clarification of the essence and content at the present stage of economic development.

Methodology of research. The methods generally accepted in economics were used in the course of writing the article: theoretical and comparative analysis – to reveal the essence and significance of human capital; analysis and synthesis, system and structural, abstract and logical, grouping method – to group the functions of human capital and determine its content.

Findings. The concepts and basic theoretical approaches to determining the essence of human capital in the economic system of society are studied. The need to invest in person through investments, by limiting consumption, which over time will bring economic effect, was determined. The main sources of human capital investment, levels of perception and accumulation of capital among people of working age are identified. The main functions of human capital are systematized. The peculiarities of human capital wear and tear in the process of development are determined and outlined.

Originality. The study of the essence of human capital and the need to invest in its accumulation has been further developed, which allows to obtain an integrated economic and social effect, which benefits not only a particular person but also the company where he works and society as a whole.

Practical value. The conducted results of the study can be used in the development of social and economic development programs at the regional, local and national levels, taking into account the peculiarities of accumulation and development of human capital in the territorial units of Ukraine.

Key words: capital, person, development, investments, theory, efficiency, evolution.

Ключові слова


Ключові слова: капітал, людина, розвиток, інвестиції, теорія, ефективність, еволюція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абалкин Л. ?. Экономическая энциклопедия. Москва : Экономика, 1999. 780 с.

Fisher I. The Natura of Capital and Income. New York, 1927. P. 5, 51-52, 68-69.

Смит А. ?сследование о природе и причинах богатства народов. Москва : Соцэкгиз, 1962. 684 с.

Маркс К., Енгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Москва : Государственное издательство политической литературы, 1960. Т. 24. 428 с.

Струмилин С. Г. ?збранные произведения. Т. 3. Проблемы экономики труда. Москва : Наука, 1982. 472 с.

Петти В. Экономические и статистические работы. Москва, 1940. 82 с.

Mill J. Principles of Political Economy. London, 1920. P. 47.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи К. Экономика. Москва, 1993. 303 с.

Thurow L. Investment in Human Capital. Belmont, 1970. P. 104.

Кендрик Дж. Совокупный капитал США и его формирование. Москва, 1978. 275 с.

Denison E. The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives before us. N.Y., 1962. P. 69-70.

Васильченко В. С., Гриненко А. М., Грішнова О. А., Керб Л. П. Управління трудовим потенціалом : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2005. 403 с. URL: https://buklib.net/books/21930/ (дата звернення: 09.07.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024