ІНВЕСТЦІЇ В ЛЮДСЬКЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ПІДВЩЕННЯ КОНКУРЕНТНХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІК

Дмитро Валерійович Шевченко

Анотація


Шевченко Д.В. ІНВЕСТЦІЇ В ЛЮДСЬКЙ КАПІТАЛ ЯК ФАКТОР ПІДВЩЕННЯ КОНКУРЕНТНХ ПЕРЕВАГ ЕКОНОМІК

Мета. Дослідження методичних засад формування та розвитку якісних характеристик людського капіталу в Україні та впливу інвестицій на даний процес.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної теорії, наукові праці вчених. У процесі дослідження, зокрема, застосовувались методи: аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний - для теоретичних узагальнень та формулювання висновків; конструктивний та експериментальний - для формування рішення за допомогою аналітичного забезпечення; табличний – для наочного представлення динаміки інвестування в людський капітал.

Результати дослідження. Обґрунтовано основні проблеми та перспективи розвитку людського капіталу, визначено властивості, притаманні цій економічній категорії. Виявлено причини неефективного відтворення людського капіталу в Україні, встановлено відсутність дієвого ринкового механізму в частині професійної підготовки людини. Визначено, що надлишок раніше престижних фахівців може надалі створити умови для виникнення проблем з їх працевлаштуванням. Досліджено, що існують проблеми з працевлаштуванням випускників ЗВО зі спеціальностей, пов’язаних з економічною спрямованістю і галуззю права.

Наукова новизна результатів дослідження. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано, що вагоме значення в забезпеченні ефективного функціонування економічної системи країни відіграє людський капітал. Це дало змогу проаналізувати та з’ясувати значення якісних характеристик людського капіталу та впливу інвестицій в людський капітал як фактор підвищення конкурентних переваг економіки.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано наукове обґрунтування теоретичних положень та практичних заходів щодо забезпечення механізму державного регулювання відтворення людського капіталу відповідно до трансформаційних змін, що може бути використане при розробці проєктів економічного і соціального розвитку України.

Ключові слова: інвестиції, людський капітал, продуктивність праці, розвиток, ефективність, освіта, конкурентні переваги, відтворення.

 

Shevchenko D.V. INVESTMENT IN HUMAN CAPITAL AS A FACTOR IN INCREASING THE COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to research of methodical bases of formation and develop of qualitative characteristics of human capital in Ukraine and influence of investments on this process.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the fundamental provisions of modern economic theory, scientific works of scientists. The following methods were used in the process of research, in particular: analysis and synthesis – to study the object and subject of research; abstract and logical – for theoretical generalizations and formulation of conclusions; constructive and experimental – to form a solution with the help of analytical software; tabular – for a visual representation of the dynamics of investing in human capital.

Findings. The main problems and prospects of human capital development are substantiated, the properties inherent in this economic category are determined. The reasons for inefficient reproduction of human capital in Ukraine are identified; the lack of an effective market mechanism in terms of human training is established. It is determined that the surplus of previously prestigious specialists can further create conditions for problems with their employment. It was investigated that there are problems with employment of graduates of higher education institutions in specialties related to economic orientation and law.

Originality. According to the results of the study, it is substantiated that human capital plays an important role in ensuring the effective functioning of the country's economic system. This made it possible to analyse and clarify the importance of the qualitative characteristics of human capital and the impact of investment in human capital as a factor in increasing the competitive advantage of the economy.

Practical value. The scientific substantiation of theoretical positions and practical measures on maintenance of the mechanism of the state regulation of reproduction of human capital according to transformational changes which can be used at development of projects of economic and social development of Ukraine is offered.

Key words: investments, human capital, labour productivity, development, efficiency, education, competitive advantages, reproduction.


Ключові слова


Ключові слова: інвестиції, людський капітал, продуктивність праці, розвиток, ефективність, освіта, конкурентні переваги, відтворення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ермаков Ю. В., Пашкус В. Ю. Человеческий капитал и ключевые компетенции ВУЗа. Проблемы современной экономики. 2008. № 1(25). С. 353-355.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки. Київ : «Знання, КОО», 2001. 254 с.

Риковська О. В. Людський капітал сільської місцевості: сучасний стан, напрями якісного вдосконалення. Економіка розвитку. 2012. № 4(64). С. 40-45.

Людський капітал регіонів України в контексті інноваційного розвитку : монографія / В. П. Антонюк, О. І. Амоша, Л. Г. Мельцер та ін. Донецьк : НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2011. 308 с.

Бенько Н. М. Взаємозв’язок структури людського капіталу та інвестицій у людський капітал. БІЗНЕСІНФОРМ. 2020. № 10. С. 96-104.

Фонарьова Т. А. Людський капітал як економічний, культурний і соціальний феномен. Економіка та суспільство. 2017. № 9. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/9_ukr/162.pdf (дата звернення: 15.03.2021).

Друкер П. Енциклопедія менеджменту. Київ : Вільямс, 2013. 409 с.

Верхоглядова Н. І. Роль людського капіталу в процесі формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. Економіка та держава. 2006. № 11. С. 81-83.

Марущак Н. П. Стратегія інноваційно-інвестиційного розвитку держави та її вплив на людський капітал. Вісник Хмельницького національного університету. 2006. № 5. Т. 2(84). С. 64-70.

Демографічний паспорт території / Державна служба статистики України. URL: http://database.ukrcensus.gov.ua/Mult/Dialog/statfile1_c_files/pasport1.htm (дата звернення: 15.03.2021).

Кичко І., Горбаченко М. Інновації в управлінні персоналом та сучасний ринок праці: аспекти взаємодії. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2017. № 1. С. 7-14.

Розвиток людського капіталу. Урядовий портал. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu (дата звернення: 19.06.2021).

Пуцентейло П. Р., Гуменюк О. О. Формування програми стратегії управління економічним розвитком регіону. Сталий розвиток економіки. 2018. № 1(38). С. 98-106.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024