АКТВІЗАЦІЯ ВКОРСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОСЛННЦТВІ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТВНОГО РОЗВТКУ ЕКОНОМІК ПІДПРЄМСТВ УКРАЇН

Микола Кирилович Пархомець, Людмила Миколаївна Уніят, Неля Петрівна Чорна

Анотація


Пархомець М.К., Уніят Л.М., Чорна Н.П. АКТВІЗАЦІЯ ВКОРСТАННЯ ЕНЕРГООЩАДНХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОСЛННЦТВІ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТВНОГО РОЗВТКУ ЕКОНОМІК ПІДПРЄМСТВ УКРАЇН

Мета. Проведення ретроспективного аналізу результатів досвіду запровадження інноваційних, енергоощадних технологій в землеробстві підприємств України.

Виокремлення гальмівних факторів інноваційного розвитку та надання рекомендацій щодо подальшого запровадження інновацій задля підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності аграрних підприємств у різних регіонах нашої держави.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися наступні методи дослідження: монографічний – для детального вивчення явищ, процесів та передового досвіду підприємств; абстрактно-логічний - для окреслення основних чинників, які впливають на прискорене використання енергоощадних, інноваційних технологій в землеробстві підприємств України, для опису аналітичних таблиць, формування висновків і пропозицій; порівняльного аналізу – для порівняння ефективності різних варіантів використовуваних технологій вирощування сільськогосподарських культур в сівозмінах підприємств.

Результати дослідження. Узагальнено і систематизовано енергоощадні, інноваційні технології в землеробстві за сівозмінами в регіонах України. Рекомендовано для Лівобережного Лісостепу і Степу використовувати диференційовану систему обробітку ґрунту в сівозмінах, що дозволяє скоротити близько 120-150 грн/га прямих витрат порівняно із традиційною оранкою.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування запровадження енергоощадних технологій в землеробстві за сівозмінами та їх ефективного впливу на розвиток економіки підприємств в окремих регіонах України.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами, що дасть змогу підвищити економічну ефективність як галузі рослинництва, так і сприятиме розвитку аграрної економіки в регіонах України.

Ключові слова: енергоощадні технології в землеробстві, «Mini-till», «No-till», «Strip-till», диференційовані технології, заощадження ресурсів, продуктивність праці, економічна ефективність, конкурентоспроможність.

 

Parkhomets M.K., Uniiat L.M., Chorna N.P. THE ENERGY-SAVING TECHNOLOGIES USE ACTIVATION IN CROPS - A GUARANTEE OF EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES ECONOMY IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is conduction of a retrospective analysis of the experience results of introducing innovative, energy-saving technologies in agriculture of Ukrainian enterprises.

Choosing of inhibitory factors of innovative development and providing recommendations for further introduction of innovations to increase economic efficiency and competitiveness of agricultural enterprises in different regions of our country.

Methodology of research. The following research methods were used to achieve this goal: monographic – for a detailed study of phenomena, processes and best practices of enterprises; abstract and logical - to outline the main factors influencing the accelerated use of energy-saving, innovative technologies in agriculture of Ukrainian enterprises; for the description of analytical tables, formation of conclusions and offers; comparative analysis - to compare the effectiveness of the different variants of technologies used for growing crops in crop rotations.

Findings. Energy-saving, innovative technologies in agriculture by crop rotations in the regions of Ukraine are generalized and systematized. It is recommended for the Left-Coast Forest-Steppe and Steppe to use a differentiated system of tillage in crop rotations, which reduces about 120-150 UAH / ha of direct costs compared to traditional plowing.

Originality. The substantiation of introduction of energy saving technologies in agriculture on crop rotations and their effective influence on development of the enterprises economy in separate regions of Ukraine has received further development.

Practical value. Substantiated results of the study can be used by agricultural enterprises, which will increase the economic efficiency of both the crop sector and promote the development of the agricultural economy in the regions of Ukraine.

Key words: energy-saving technologies in agriculture, “Mini-till”, “No-till”, “Strip-till”, differentiated technologies, resource savings, productivity, economic efficiency, competitiveness.


Ключові слова


Ключові слова: енергоощадні технології в землеробстві, «Mini-till», «No-till», «Strip-till», диференційовані технології, заощадження ресурсів, продуктивність праці, економічна ефективність, конкурентоспроможність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Амонс С. В. Енергоощадні технології виробництва продукції рослинництва в умовах трансформації рослинних відносин. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 9. С. 58-73.

Бєлінська Т. Дослідження: високі технології в аграрній галузі України. Агроеліта. 2017. URL: http://agroprod.biz/2017/07/31/doslidzhennya-vysoki-tehnolohiji-v-ahrarnij-haluzi-ukrajiny/ (дата звернення:12.06.2021).

Войтік А. В., Вихватнюк Р. В., Худік Л. М. Технологія обробітку ґрунту стріп-тіл: історичний розвиток та поширення в Україні. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин. 2016. Вип. 46. С. 117-123.

Ганначенко С. Л. Інноваційні ресурсозберігаючі технології в землеробстві. Економіка АПК. 2012. № 1. С. 99-103.

Гончаренко С. І. Інноваційні ресурсозберігаючі технології як фактор підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2017. Вип. 185. С. 131-142.

Гречкосій В. Д., Шатров Р. В. Ефективність технології Strip-Till в системі обробітку ґрунту. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Техніка та енергетика АПК. 2015. Вип. 212(1). С. 309-314.

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : моногр. / Саблук П. Т., Шпикуляк О. Г., Курило Л. І. та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Лобас М. Г., Россоха В. В., Соколов Д. О. Управління інноваційно-технологічним розвитком агросфери : моногр. / за ред. М. Г. Лобаса. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. 416 с.

Лупенко Ю. О. Інноваційно-технологічне забезпечення ефективності фінансування аграрної сфери. Економіка АПК. 2017. № 1. С. 103-104.

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Інноваційні методи управління виробництвом зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах. Економічний аналіз. 2018. Т. 29. Вип. 3. С. 176-183.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 20.06.2021).

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів: проєкт. URL: http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36382.pdf (дата звернення: 20.06.2021).

Тихоненко О., Погоріла В., Громадська В. Економічна експертиза технологій Strip-till в умовах господарювання. Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України. 2018. Вип. 22. С. 275-282. URL: http://www.ndipvt.com.ua/zbirnyk_2018_37.html (дата звернення: 20.06.2021).

Токарчук Д. М., Фурман І. В. Сучасні енергоефективні технології в АПК України. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 4. С. 99-116.

Уланчук В. С., Загребельний Б. В. Інноваційні технології обробітку ґрунту та ефективність їх застосування при вирощуванні зернових культур на Черкащині. Modern Economics : електронне наукове фахове видання. 2017. № 6. С. 210-220. URL: https://modecon.mnau.edu.ua/innovatsiini-tekhnolohii-obrobitku-hruntu/ (дата звернення: 20.06.2021).

Уніят Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 586 с.

Шевченко М. В. Наукові основи систем обробітку ґрунту в польових сівозмінах Лівобережного лісостепу України : автореф. дис. … д-ра сільськогосподарських наук, спец. 06.01.01 / Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет. Дніпропетровськ, 2015. 41 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024