СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Юлія Олександрівна Волощук

Анотація


Волощук Ю.О. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ В КОНТЕКСТІ НЕОІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ

Мета. Обґрунтування доцільності використання теоретичних і методичних інструментів визначення реального і ефективного напряму інноваційного розвитку та подальше формування практичних засад ефективного функціонування агропромислових підприємств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності інноваційного розвитку, стратегічного розвитку; абстрактно-логічний, табличний, графічний – при формуванні стратегічних напрямків інноваційного розвитку підприємств, представлення рейтингів та індексів готовності до інноваційного розвитку тощо.

Результати дослідження. Визначено, що інноваційний розвиток агропромислових підприємств в умовах неоіндустріалізації модернізації реалізується у три етапи: здатність; можливості; готовність до реалізації стратегічного напряму. Для визначення реального і ефективного напряму інноваційного розвитку проведено диференційований аналіз на основі узагальнення, обґрунтування і конкретизації методично-практичних підходів здатності, можливості і готовності до інноваційно-інвестиційного розвитку, а також визначено експертним шляхом за методом Дельфі комплекс чинників, що впливають на ефективність практичної реалізації модернізації агропромислових підприємств в контексті неоіндустріалізації.

Доведено, що стратегічними напрямками інноваційного розвитку агропромислових підприємств в контексті неоіндустріальної модернізації є інтелектуалізація неоіндустріальних інновацій, інтеграція діяльності підприємств з науковими організаціями, створення інноваційних кластерів як об’єднання підприємств, ЗВО, наукових та фінансових установ та інших організацій та впровадження окремих інноваційних елементів.

Подано узагальнену оцінку готовності до інноваційного розвитку підприємств за їх розмірами за ознаками шляхом визначення згідно нормованих коефіцієнтів кореляції та визначеному діапазону ймовірних змін.

Доповнено визначення «інноваційної активності підприємства». Досліджено досягнутий рівень спроможності України до освоєння передових технологій, який оцінюється Індексом готовності до передових/проривних технологій згідно світового рейтингу.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено стратегічні напрями інноваційного розвитку агропромислових підприємств в контексті розвитку інноваційної системи в умовах неоіндустріалізації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для визначення потенційних можливостей реалізації інновацій з урахуванням дії сукупності чинників, сприяючих або перешкоджаючих інноваційній діяльності, а також складових здатності, можливості і готовності малих, середніх і великих підприємств АПК до такого розвитку на основі побудови матриці вибору стратегічних альтернатив в рамках інноваційного бізнесу.

Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, інновації, стратегічний розвиток, можливості.

 

Voloshchuk Yu.O. STRATEGIC DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF NEO-INDUSTRIALIZATION

Purpose. The aim of the article is substantiation of expediency of use of theoretical and methodical tools of definition of a real and effective direction of innovative development and the further formation of practical bases of effective functioning of agro-industrial enterprises.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research, in particular: dialectical, monographic and system analysis – to substantiate the essence of innovative development, strategic development; abstract and logical, tabular, graphic – in the formation of strategic directions of innovative development of enterprises, presentation of ratings and indices of readiness for innovative development, etc.

Findings. It is determined that the innovative development of agro-industrial enterprises in the conditions of neo-industrialization of modernization is realized in three stages: ability; opportunities; readiness to implement a strategic direction. A differentiated analysis was conducted on the basis of generalization, substantiation and specification of methodological and practical approaches to the ability, ability and readiness for innovation and investment development to determine the real and effective direction of innovation development, and also the set of factors influencing efficiency of practical realization of modernization of the agro-industrial enterprises in the context of neo-industrialization is defined by an expert way by a method of Delphi.

It is proved that the strategic directions of innovative development of agro-industrial enterprises in the context of neo-industrial modernization are intellectualization of neo-industrial innovations, integration of enterprises with scientific organizations, creation of innovation clusters as associations of enterprises, Institution of higher education, scientific and financial institutions and other organizations and the introduction of certain innovative elements.

The generalized estimation of readiness for innovative development of the enterprises on their sizes on signs by definition according to the normalized correlation coefficients and the certain range of probable changes is given.

The definition of “innovative activity of the enterprise” has been supplemented. The achieved level of Ukraine's ability to master advanced technologies, which is assessed by the Index of readiness for advanced / breakthrough technologies according to the world rating is studied.

Originality. The strategic directions of innovative development of agro-industrial enterprises in the context of development of innovation system in the conditions of neo-industrialization are generalized.

Practical value. The obtained results of the study can be used to determine the potential for innovation, taking into account a set of factors that promote or hinder innovation, as well as components of the ability, capabilities and readiness of small, medium and large enterprises of agro-industrial complex for such development based on building a matrix of choice of strategic alternatives within the framework of innovative business.

 Key words: innovative development, enterprise, innovations, strategic development, opportunities.


Ключові слова


Ключові слова: інноваційний розвиток, підприємство, інновації, стратегічний розвиток, можливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Кибиткин А. ?., Чечерина М. Н. Концептуальный подход к оценке инновационного развития предприятия. Вестник МГТУ. 2011. Том 14. № 2. С. 427-434.

Касс М. Е. Формирование стратегии инновационного развития предприятия на основе управления нематериальными активами: монография. Нижний Новгород : ННГАСУ, 2011. 159 с.

Федулова Л. І. Економічна сутність інноваційного розвитку підприємств. URL: http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/148809/72-74.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 07.07.2021).

Підкамінний І. М., Ціпуринда В. С. Системні фактори впливу на інноваційний розвиток підприємства. Ефективна економіка. 2011. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=480 (дата звернення: 09.07.2021).

Ілляшенко С. М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : навч. посібник для студ. вузів. Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. 278 с.

Поляков С. Г., Степнов ?. М. Модель инновационного развития предприятия. ?нновации. 2003. № 2-3 (59-60). С. 36-38.

Найдюк В. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2013. № 3. URL: http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/mmi2013_3_251_263.pdf (дата звернення: 09.07.2021).

Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 504 с.

Волобуєв Г. С. Сутність та передумови інноваційного розвитку підприємств. Економічний вісник Донбасу. 2016. № 3(45). С. 213-217.

Адаменко О. А. Концептуальні засади інноваційного розвитку підприємств. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2010. № 35. С. 5-10.

Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2006. 464 с.

Мороз О. С. Формування системи показників для оцінювання інноваційного розвитку підприємства. Экономика Крыма. 2012. № 3(40). С. 263-266.

Пілявоз Т. М. Інноваційний розвиток підприємства як важливий аспект розвитку економіки. Інноваційна економіка. 2012. № 4. С. 185-190.

Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки : навч. посіб. Киів : Центр навчальної літератури, 2012. 448 с.

Волощук Ю. О., Волощук В. Р. Стан та перспективи інноваційного розвитку підприємств. Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання. 2018. № 9. С. 84-89. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7283 (дата звернення: 17.07.2021).

Василенко В. О., Шматко В. Г. Інноваційний менеджмент : навч. посібник / за ред. В. О. Василенко. Вид. 3-тє, вип. та доп. Київ : ЦНЛ, 2005. 440 с.

Баранчеев В. П., Масленникова Н. П., Мишин В. М. Управление инновациями в 2 т. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : ?здательство Юрайт, 2011. 783 с.

Стан науково-інноваційної діяльності в Україні у 2020 році : науково-аналітична записка / Т. В. Писаренко, Т. К. Куранда, Т. К. Кваша та ін. Київ : УкрІНТЕІ, 2021. 39 с.

Стратегія розвитку сфери інноваційної діяльності на період до 2030 року : схвал. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 526-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text (дата звернення: 18.07.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024