ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ЩОДО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ ГОСТННОСТІ: ЗАРУБІЖНЙ ДОСВІД

Оксана Ярославівна Гугул, Анжела Михайлівна Гуменюк

Анотація


Гугул О.Я., Гуменюк А.М. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ЩОДО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ ГОСТННОСТІ: ЗАРУБІЖНЙ ДОСВІД

Мета. Узагальнення положень інноваційних підходів щодо розвитку підприємств гостинності, які реалізуються в зарубіжній практиці.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано: метод систематизації, який дозволив класифікувати сучасні інноваційні підходи в даній сфері; статистичний метод, необхідний для встановлення ефективності впровадження даних підходів в зарубіжній практиці; метод порівняння, який використано для оцінки можливості реалізації зарубіжних практик в українських умовах.

Результати дослідження. Представлено узагальнення положень інноваційних підходів щодо розвитку підприємств гостинності, які реалізуються в зарубіжній практиці. Виокремлено наступні інноваційні підходи за вказаним напрямком: інноваційний підхід щодо оптимізації контактів персоналу з клієнтами готельних підприємств (застосування моніторингових контактних моделей); інноваційний підхід, пов’язаний із створенням нових стратегій залучення клієнтів, які поєднують інформаційно-технологічні можливості та повне забезпечення відповідності попиту та пропозиції на ринку готельних послуг; інноваційний підхід, що базується на збільшенні чисельності клієнтів через підвищення лояльності готельного обслуговування; інноваційний підхід, що базується на застосуванні орієнтиру стратегії розвитку на впровадження екологізації приміщень розміщення, їх експлуатації, обслуговування клієнтів, використання енергозберігаючих технологій в сфері опалення, постачання енергоносіїв тощо, екологічного використання відходів діяльності. Визначено ефективність впровадження зазначених інноваційних підходів на підставі матеріалів розглянутих емпіричних досліджень, доведено ймовірність їх застосування в умовах функціонування українських підприємств готельного бізнесу.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку питання систематизації інноваційних підходів щодо розвитку підприємств гостинності, які реалізуються в зарубіжній практиці.

Практична значущість результатів дослідження. Визначені інноваційні підходи розвитку можуть бути впроваджені в умовах розвитку підприємств гостинності України.

Ключові слова: інноваційні підходи, розвиток, підприємства гостинності, лояльність готельного обслуговування, енергозберігаючі технології, екологізація приміщень, моніторингові контактні моделі, залучення клієнтів.

 

Huhul O.Ya., Humeniuk A.M. INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF HOTEL INDUSTRY ENTERPRISES: FOREIGN EXPERIENCE

Purpose. The aim of the article is generalization of the provisions of innovative approaches to the development of hospitality enterprises implemented in foreign practice.

Methodology of research. The following were used in the course of the study: the method of systematization, which made it possible to classify modern innovative approaches in this area; a statistical method necessary to establish the effectiveness of the implementation of these approaches in foreign practice; a comparison method that is used to assess the possibility of implementing foreign practices in Ukrainian conditions.

Findings. Generalizations of the provisions of innovative approaches to the development of hospitality enterprises, which are implemented in foreign practice, are presented. The following innovative approaches are highlighted in these areas, including: an innovative approach to optimizing contacts between staff and clients of hotel enterprises (using monitoring contact models); an innovative approach associated with the creation of new customer acquisition strategies that combine information technology capabilities and full compliance with supply and demand in the hotel services market; an innovative approach based on increasing the number of customers due to increased loyalty of hotel service; an innovative approach based on the use of a development strategy benchmark for the introduction of greening of accommodation premises, their operation, customer service, the use of energy-saving technologies in the field of heating, energy supplies and other, ecological use of waste products.

The effectiveness of the implementation of these innovative approaches is determined on the basis of the materials of the considered empirical studies, the probability of their application in the conditions of the functioning of the Ukrainian hospitality enterprises is proved.

Originality lies in the fact that the study further developed the issue of systematizing innovative approaches to the development of hospitality enterprises, which are implemented in foreign practice.

Practical value. The determined results of the study are based on the fact that certain innovative approaches to development can be implemented in the development of hospitality enterprises in Ukraine.

Key words: innovative approaches, development, hospitality enterprises, hotel service loyalty, energy-saving technologies, greening of premises, monitoring contact models, customer involvement.


Ключові слова


Ключові слова: інноваційні підходи, розвиток, підприємства гостинності, лояльність готельного обслуговування, енергозберігаючі технології, екологізація приміщень, моніторингові контактні моделі, залучення клієнтів.

Повний текст:

PDF

Посилання


Давидова О. Ю. Інноваційні технології у готельному бізнесі. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Харків, 17 квітня 2020 р.) / ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Харків, 2020. С. 77-78.

Лелюк О. В. Сучасні підходи до розвитку сфери гостинності. Інноваційний ринок індустрії туризму і сфери гостинності : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Київ, 19 травня 2020 р.). Київ : ТЕК КНТЕУ, 2020. С. 18-21.

Тарасюк В. С., Миронов Ю. Б. Екологічні інновації в індустрії гостинності. Інновації, тренди та перспективи індустрії гостинності : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Львів, 12 грудня 2019 р.). Львів : ЛТЕУ, 2019. С. 165-168.

Gilbert R. A. Strategic Innovation in U.S. Hotel Companies: HSMAI special report. McLean : HSMAI, 2020. 19 p. URL: https://info.ehl.edu/hubfs/Blog-EHL-Insights/Documents-EHL-Insights/HSMAI%20Special%20Report_Strategic%20Innovation%20in%20US%20Hotel%20Companies.pdf?_ga=2.25043448.312045131.1601280597-460734372.1576662809 (дата звернення: 05.07.2021).

Lemy D., Goh E., Ferry J. Moving out of the silo: How service quality innovations can develop customer loyalty in Indonesia’s hotels. Journal of Vacation Marketing. 2019. Vol. 25. Iss. 4. P. 462-479.

Li C.-j., Chang K.-K., Ou S.-M. The relationship between hotel staff’s organizational justice perception, relationship quality and job performance. Cogent Social Sciences. 2020. Vol. 6. Iss. 1. URL: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2020.1739953?scroll=top&needAccess=true (дата звернення: 05.07.2021).

Martin-Rios C. The future of innovation in hospitality: success factors & challenges. URL: https://hospitalityinsights.ehl.edu/future-innovation-hospitality (дата звернення: 05.07.2021).

Nhepera N., Onojaefe D. An Examination of the Importance of Hotel Innovation on Guest Loyalty in Cape Town (South Africa). Acta Universitatis Danubius. 2019. Vol. 15. No. 2. P. 70-81.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024