ТЕНДЕНЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗУМНОГО МІСТА В СТРАТЕГІЇ РОЗВТКУ МІСЬКОЇ ГРОМАД

Максим Анатолійович Горшков, Олександр Миколайович Лозовський

Анотація


Горшков М.А., Лозовський О.М. ТЕНДЕНЦІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗУМНОГО МІСТА В СТРАТЕГІЇ РОЗВТКУ МІСЬКОЇ ГРОМАД

Мета. Аналіз тенденцій та формування рекомендацій щодо запровадження технологій розумного міста в стратегію розвитку міської громади.

Методика дослідження. У процесі дослідження використовувались загальнонаукові методи, а саме: бібліографічний – для аналізу та систематизації наукових праць щодо розвитку «розумних» міст, моделювання їх технологічної та інформаційної структур; історично-практичний – для вивчення практичного досвіду запровадження інтелектуальних елементів в міський простір; порівняльний – для визначення пріоритетів складових моделі «розумного міста»; абстрактно-логічний – при формуванні висновків та формулюванні рекомендацій.

Результати дослідження. Визначено, що європейська модель розвитку розумного міста передбачає запровадження таких складових, як розумні – економіка, мобільність, екологічний підхід до збереження довкілля; цифрові технології; розвиток інформаційної, цифрової та загальної культури мешканців; розумний спосіб життя; електронний уряд. Проаналізовано світові тенденції та українські практики запровадження смарт елементів для цифровізації управління інфраструктурою міста.

Визначено, що технологічні рішення розумного міста розвиваються на основі технологій Інтернет-речей, активного використання принципів зворотного зв’язку, формування інфраструктури передачі даних, систем збору, обробки та аналізу даних. Виявлено, що запровадження розумних технологій здійснюється фрагментарно як в Україні, так і в світі. Проаналізовано, що стратегії розвитку українських міст не містять окремих розділів запровадження смарт-технологій. Українські міста значно відстають за темпами запровадження інновацій і не мають окремих стратегій розвитку розумного міста. Доведено, що всі зацікавлені сторони повинні мати інформацію щодо формування стратегії розвитку міста і, зокрема, його смарт-технологій, розуміти свій рівень відповідальності та участі в механізмах прийняття рішень та реалізації запроваджених технологій.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено структуру та зміст моделі розумного міста, яка, на відміну від існуючих, містить не тільки визначені пріоритетні напрями для розвитку розумних технологій в управлінні інфраструктурою та інформаційним міським середовищем, а і передбачає використання багатоконтурної інформаційної системи підтримки життєдіяльності міста, яка містить необхідний функціонал, а також спеціальні емоційні та мотивуючі контури для збільшення активності громадян, забезпечення прозорості прийняття рішень очільниками міста тощо.

Практична значущість результатів дослідження. Сформовані рекомендації можуть бути використані проектними групами міських рад для удосконалення стратегій розвитку міст та розробки сценаріїв запровадження елементів системи розумного міста.

Ключові слова: розумне місто, цифрова екосистема, цифрове інформаційне середовище, стратегія розвитку цифрового міста, цифрові сервіси взаємодії.

 

Horshkov M.А., Lozovskyi О.М. TRENDS IN INTRODUCTION OF SMART CITY TECHNOLOGIES IN URBAN COMMUNITY DEVELOPMENT STRATEGY

Purpose. The purpose of the article is to analysis of trends and formation of recommendations for the introduction of smart city technologies in the development strategy of the urban community.

Methodology of research. The research methodology contains the following general scientific methods, namely: bibliographic – for the analysis and systematization of scientific works on the development of "smart" cities, modelling of their technological and information structures; historical and practical – to study the practical experience of introducing intellectual elements in the urban space; comparative – to determine the priorities of the components of the "smart city" model; abstract and logical – in forming conclusions and formulating recommendations.

Findings. It is determined that the European model of smart city development provides for the introduction of such components as smart - economy, mobility, ecological approach to environmental protection; digital technologies; development of information, digital and general culture of residents; smart lifestyle; e-government.  

The world tendencies and Ukrainian practices of introduction of smart elements for digitalization of management of infrastructure of the city are analysed.

It is determined that the technological solutions of a smart city are developed on the basis of Internet of Things technologies, active use of feedback principles, formation of data transmission infrastructure, data collection, processing and analysis systems. It is revealed that the introduction of smart technologies is carried out in fragments both in Ukraine and in the world. It is analysed that the development strategies of Ukrainian cities do not contain separate sections on the introduction of smart technologies. Ukrainian cities lag far behind in the pace of innovation and do not have separate strategies for the development of a smart city. It is proved that all stakeholders should have information on the formation of the city's development strategy and, in particular, its smart technologies, understands their level of responsibility and participation in decision-making mechanisms and implementation of the introduced technologies.

Originality. The model of a smart city has been improved, taking into account trends in the development of smart cities and identifying priority areas for the development of smart technologies in the management of infrastructure and urban information environment. The information environment involves the use of a multi-loop information system to support the life of the city in various areas. Such a system contains the necessary functionality, as well as special emotional and motivating contours to increase the activity of citizens, ensure transparency of decision-making by city leaders and more.

Practical value. The formed recommendations can be used by project groups of city councils for improvement of strategies of development of cities and development of scenarios of introduction of elements of system of the smart city.

Key words: smart city, digital ecosystem, digital information environment, digital city development strategy, digital interaction services.

Ключові слова


Ключові слова: розумне місто, цифрова екосистема, цифрове інформаційне середовище, стратегія розвитку цифрового міста, цифрові сервіси взаємодії.

Повний текст:

PDF

Посилання


Thompson E. М. What makes a city ?smart’? International Journal of Architectural Computing. 2016. No. 14(4). P. 358-371.

Graham S. Bridging Urban Digital Divides? Urban Polarisation and Information and Communications Technologies (ICTs). Urban Studies. 2002. No. 39(1). P. 33-56.

Kitchin R. The Promises and Perils of Smart Cities / SCL Tech Law for Everyone. URL: https://www.scl.org/articles/3385-the-promise-and-perils-of-smart-cities (дата звернення: 25.06.2021).

SMART інфраструктура у сталому розвитку міст: Світовий досвід та перспективи України. Київ : “Видавництво Заповіт”, 2021. URL: http://surl.li/asdhf (дата звернення: 25.06.2021).

Brown W., King M., Goh Y. M. UK smart cities present and future: An analysis of British smart cities through current and emerging technologies and practices. Emerald Open Res. 2020. URL:https://emeraldopenresearch.com/articles/2-4 (дата звернення: 25.06.2021).

Tencent's 'smart city' seen as model for post-coronavirus. URL: https://news.trust.org/item/20200624080235-95zxs (дата звернення: 25.06.2021).

Smart City | Smart Nation Providing the keys to unlock your city’s potential. URL: http://surl.li/asdhj (дата звернення: 25.06.2021).

Мураєв Є. В. Розвиток міст на основі концепції «Smart Cities» в умовах цифрової економіки: теоретико-методичні засади впровадження. Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2020. № 2(12). С. 109-119.

Kovalenko O. General model of the electronic information environmrnt, based on the mirros concept. Scientific Works of Vinnytsia National Technical University. 2019. No. 4. URL: https://works.vntu.edu.ua/index.php/works/article/view/549 (дата звернення: 25.06.2021).

Smart City Index 2020. URL: https://www.imd.org (дата звернення: 25.06.2021).

IESE Cities in Motion Index 2020. URL: http://surl.li/asdho (дата звернення: 25.06.2021).

Концепція цифрової партисипації Вінницької міської об’єднаної територіальної громади на 2019 2025 роки. URL: http://surl.li/ioja (дата звернення: 25.06.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024