ТРАДЦІЙНЙ ТА ІННОВАЦІЙНЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТКРЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Катерина Богданівна Волощук, Олександр Володимирович Іванишин, Ольга Віталіївна Савчук

Анотація


Волощук К.Б., Іванишин О.В., Савчук О.В. ТРАДЦІЙНЙ ТА ІННОВАЦІЙНЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ АНТКРЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Мета дослідження. Удосконалення традиційних та необхідності застосування інноваційних інструментів антикризового менеджменту агропромислових підприємств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові методи і спеціальні, а саме: діалектичні методи при ідентифікації кризових явищ; статистичні методи (середніх та відносних величин, індексів для оцінки отриманих фактичних значень показників і порівняння їх в динаміці); аналізу та синтезу - для обґрунтування тенденцій розвитку різних категорій господарств та чистого прибутку підприємств, графічний – при формуванні концептуальних засад антикризового менеджменту підприємств тощо.

Результати дослідження. Розкрито тенденції виробництва продукції як нестабільні, через значні коливання в сторону скорочення індексів виробництва продукції підприємств та в усіх категоріях господарств. Встановлено, що частка підприємств, які одержали прибуток, в цілому скоротилась, а зросла частка збиткових агропромислових підприємств.

Доведено використання сучасним менеджментом широкого спектру антикризових традиційних інструментів при проведенні діагностики ознак та визначенні ймовірності кризових явищ на підприємствах, стабілізації становища, розробці та запровадженні програм подолання кризового стану. Розкрито напрями удосконалення традиційних інструментів антикризового управління на основі використання цифрових технологій (PLM-системи, ERP-системи, CALS, CRM, Big Data) тощо. Запропоновано затосовувати інноваційні інструменти, такі як бенчмаркінг; реінжиніринг; аутсорсинг; ризик-менеджмент; експрес-діагностику; КЕІ-експертизи, антикризовий PR-менеджмент; інтерактивне, імітаційне і структурно-когнітивне моделювання; проводити інтелектуалізацію процесів адміністрування для обґрунтування альтернатив стратегічного управління з метою забезпечення стійкого ефективного розвитку підприємств.

Теоретичні напрацювання та узагальнення наукових підходів і практики антикризового управління дозволили побудувати концептуальну блок-схему антикризового менеджменту, яка поєднує основні складові елементи нових бізнес-моделей, що сприятиме переходу на досконаліші методи ведення діяльності, сприятиме швидкому обґрунтуванню прийняття нових якісних своєчасних рішень, правильному підбору інновацій з врахуванням особливостей бізнесу та динамічних змін середовища функціонування підприємств.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано концептуальну блок-схему антикризового менеджменту, яка поєднує використання основних складових елементів традиційних та інноваційних інструментів вибору стратегічних напрямів стійкого розвитку агропромислових підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження будуть сприяти формуванню ефективної системи вдосконалення антикризових інструментів, моделей адміністрування бізнес-процесів і продуктивності діяльності підприємств. Використання інструментарію вибору оптимальних заходів сприятиме підвищенню рівня антикризової стійкості підприємств та своєчасній адаптації до динамічних змін зовнішнього і внутрішнього середовища для створення сприятливих умов та ефективного стійкого розвитку.

Ключові слова: антикризовий менеджмент, інноваційні інструменти, бенчмаркінг, реінжиніринг, аутсорсинг, ризик-менеджмент, експрес-діагностика, КЕІ-експертиза, ургентні дії, цифрові та ІТ-технології.

 

Voloshchuk K.B., Ivanyshyn O.V., Savchuk O.V. TRADITIONAL AND INNOVATIVE TOOLS OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the study is improving traditional and the need to use innovative tools for crisis management of agro-industrial enterprises.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the course of the research, namely: dialectical methods in the identification of crisis phenomena; statistical methods (averages and relative values, indices for estimating the obtained actual values of indicators and comparing them in the dynamics); analysis and synthesis - to substantiate trends in the development of different categories of farms and net profits of enterprises, graphic - in the formation of conceptual foundations of crisis management of enterprises, etc.

Findings. Trends in production are revealed as unstable, due to significant fluctuations in the direction of reducing production indices of enterprises and in all categories of farms. It was found that the share of profitable enterprises as a whole decreased and the share of unprofitable agro-industrial enterprises increased.

The use of a wide range of traditional anti-crisis tools by modern management in diagnosing signs and determining the probability of crisis phenomena in enterprises, stabilization of the situation, development and implementation of programs to overcome the crisis, is proved. The directions of improvement of traditional anti-crisis management tools based on the use of digital technologies (PLM-systems, ERP-systems, CALS, CRM and Big Data), etc. are revealed.

It is proposed to apply innovative tools, such as benchmarking; reengineering; outsourcing; risk management; express diagnostics; TEI-examinations, anti-crisis PR-management; interactive, simulation and structural-cognitive modelling; to carry out intellectualization of administrative processes for substantiation of alternatives of strategic management for the purpose of maintenance of steady effective development of the enterprises.

Theoretical developments and generalizations of scientific approaches and practices of crisis management allowed to build a conceptual block diagram of crisis management, which combines the main components of new business models, which will facilitate the transition to better methods of business, will facilitate rapid substantiation of new high-quality timely decisions, the correct selection of innovations taking into account the peculiarities of business and dynamic changes in the environment of enterprises.

Originality. A conceptual block diagram of anti-crisis management is proposed, which combines the use of the main components of traditional and innovative tools for choosing strategic directions for sustainable development of agro-industrial enterprises.

Practical value. The obtained research results will contribute to the formation of an effective system for improving anti-crisis instruments, models of business process administration and productivity of enterprises.

The use of tools for selecting optimal measures will increase the level of crisis resilience of enterprises and timely adaptation to dynamic changes in the external and internal environment to create favourable conditions and effective sustainable development.

Key words: anti-crisis management, innovative tools, benchmarking, reengineering, outsourcing, risk management, express diagnostics, TEI expertise, urgent actions, digital and IT technologies.

Ключові слова


Ключові слова: антикризовий менеджмент, інноваційні інструменти, бенчмаркінг, реінжиніринг, аутсорсинг, ризик-менеджмент, експрес-діагностика, КЕІ-експертиза, ургентні дії, цифрові та ІТ-технології.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аверіхіна Т. В., Подпалова Ю. К. Антикризовий менеджмент та його функції. URL: https://economics.net.ua/files/science/men/2018/s6.pdf (дата звернення: 09.07.2021).

Супрун В. О. Моделі антикризового управління машинобудівним підприємством в умовах довготривалої економічної кризи. Фінансовий простір. 2015. № 2(18). С. 417-421.

Індекси сільськогосподарської продукції. URL: https://ukrstat.org/uk/Noviny/new2021/new2021_u/new_u_05.-06.html дата звернення: 21.07.2021).

Статистичний збірник «Діяльність суб’єктів господарювання». URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ9_u.htm (дата звернення: 31.07.2021).

Коваленко В. В., Суганяка М. В., Фучеджи В. І. Антикризове фінансове управління в системі суб’єктів економічної діяльності: методи та інструменти оцінювання : монографія. Одеса, 2013. 381 с.

Грибан С. В. Система антикризового управління підприємством. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2467 (дата звернення: 15.07.2021).

Лігоненко Л. О. Aнтикризoве управління підприємством : підручник. Київ : КНТЕУ, 2005. 824 с.

Гаврильченко О. В. Сучасні інструменти антикризового управління підприємством. URL: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/13155/1/Gavrilchenko.pdf (дата звернення: 11.07.2021).

Aндерсен Б. Бизнес-процессы. ?нструменты совершенствования / науч. ред. Ю. П. Aдлер ; пер. с англ. Москва : Стандарты и качество, 2003. 272 с.

Бобровська О. Ю. Методологічні засади використання технології бенчмаркінгу в стратегічному аналізі й прогнозуванні розвитку регіонів. Проблеми економіки транспорту. 2013. Вип. 5. С. 7-14.

Матвієнко-Біляєва Г. Л. Контролінг підприємницької діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 16. С. 381-384.

Пустовіт Л. Є. Система контролінгу як чинник стабільності діяльності підприємства. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Staptp/2012_53/files/ST53_38.pdf (дата звернення: 18.07.2021).

Хаммер М., Чампи Дж. X. Реинжениринг корпорации: Манифест революции в бизнесе. Пер. с англ. СПб. : ?здательство С.-Петербургского университета, 1997. 332 с.

Скібіцький О. М. Антикризовий менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 568 с.

Балджи М. Д. Антикризове управління використанням ресурсного потенціалу регіону. URL: https://economics.net.ua/files/science/men/2018/s6.pdf (дата звернення: 20.07.2021).

Юринець О. В. Сутність та значення ургентних інструментів антикризового управління підприємствами. URL: https://economics.net.ua/ejopu/2021/No1/92.pdf (дата звернення: 23.06.2021).

Назарова Л. В. Необхідність антикризового управління на підприємстві. URL: http://global-national.in.ua/issue-23-2018/31-vipusk-23-cherven-2018/4106-nazarova-l-v-neobkhidnist-antikrizovogo-upravlinnya-na-pidpriemstvi (дата звернення: 25.07.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024