OPEN-БАНКІНГ ЯК ТРЕНД РОЗВТКУ ФІНАНСОВХ ТЕХНОЛОГІЙ

Жанна Миколаївна Довгань, Юлія Миколаївна Галіцейська

Анотація


Довгань Ж.М., Галіцейська Ю.М. OPEN-БАНКІНГ ЯК ТРЕНД РОЗВТКУ ФІНАНСОВХ ТЕХНОЛОГІЙ

Мета. Виокремлення можливостей та загроз, які виникають в результаті впровадження глобальним банківництвом нових цифрових технологій, зокрема open-банкінгу та визначення напрямів співпраці між банками і сторонніми провайдерами в контексті відкритого банкінгу.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження слугували наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, присвячені проблемам розвитку сучасних трендів інноваційних фінансових технологій. При написанні статті використано наступні підходи і методи: системний підхід - для обґрунтування теоретичних і прикладних засад сфери фінансових технологій; метод комплексного аналізу і синтезу – при дослідженні зарубіжного та вітчизняного досвіду виникнення open-банкінгу; абстрактно-логічний метод – при обґрунтуванні теоретичних узагальнень і висновків. Також використано такі методи дослідження, як порівняльно-аналітичний, спостереження і табличний метод подання інформації.

Результати дослідження. Визначено сутність такої інноваційної технології, як open-банкінг та можливості її втілення у банківському бізнесі. Узагальнено основні переваги та недоліки від ведення відкритого банкінгу комерційними банками для банків та їх клієнтів. Обґрунтовано можливості втілення досвіду open-банкінгу в реаліях України.

Наукова новизна результатів дослідження. За результатами проведеного дослідження обґрунтовано, що open-банкінг на основі протоколу АРІ, Third Party Provider (TPP) є важливим трендом у фінансовій індустрії, який надає відкритий доступ до банківських послуг, транзакцій і інших фінансових даних. Також в процесі здійснення SWOT-аналізу визначено сильні і слабкі сторони банків, можливості і ризики в контексті відкритого банкінгу, а також запропоновано форми співпраці із сторонніми провайдерами (наприклад, фінтех-компаніями) задля просування цифрових екосистем.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати можуть бути використані для подальших наукових досліджень, присвячених напрямам впровадження open-банкінгу у вітчизняну практику, оскільки саме цей інноваційний інструмент здійснює стимулюючий вплив на відкриту банківську діяльність і банки повинні розробляти стратегію цифровізації з точки зору відкритих API для просування цифрових екосистем, особливо з появою нових конкурентів, нових технологічних тенденцій, зміною потреб клієнтів і нормативно-правових актів (PSD2).

Ключові слова: банк, фінансові технології (фінтех), цифровізація, open-банкінг, відкритий банкінг, API, TTP, PSD2, цифрові екосистеми.

 

Dovhan Zh.M., Halitseiska Yu.M. OPEN-BANKING AS A TREND IN THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL TECHNOLOGIES

Purpose. The aim of the article is identifying opportunities and threats arising from the introduction of new digital technologies by global banking, in particular open-banking and identifying areas of cooperation between banks and third-party providers in the context of open banking.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study was the scientific works of domestic and foreign scientists on the development of modern trends in innovative financial technologies. The following approaches and methods were used in writing the article: system approach - to substantiate the theoretical and applied principles of financial technology; method of complex analysis and synthesis - in the study of foreign and domestic experience of open-banking; abstract and logical method - when substantiating theoretical generalizations and conclusions. Research methods such as comparative-analytical, observation and tabular method of presenting information were also used.

Findings. The essence of such innovative technology as open-banking and possibilities of its implementation in the banking business are determined. The main advantages and disadvantages of open banking by commercial banks for banks and their customers are summarized. Possibilities of implementation of open-banking experience in the realities of Ukraine are substantiated.

Originality. According to the results of the study, it is substantiated that open-banking based on the API protocol, Third Party Provider (TPP) is an important trend in the financial industry, which provides open access to banking services, transactions and other financial data. Also in the process of SWOT-analysis identified strengths and weaknesses of banks, opportunities and risks in the context of open banking, as well as proposed forms of cooperation with third-party providers (for example, fin-tech companies) to promote digital ecosystems.

Practical value. The obtained results can be used for further research on the implementation of open-banking in domestic practice, as this innovative tool has a stimulating effect on open banking and banks must develop a digitization strategy in terms of open APIs to promote digital ecosystems, especially with the emergence of new competitors, new technological trends, changing customer needs and regulations (PSD2).

Key words: bank, financial technologies (fin-tech), digitalization, open-banking, API, TTP, PSD2, digital ecosystems.


Ключові слова


Ключові слова: банк, фінансові технології (фінтех), цифровізація, open-банкінг, відкритий банкінг, API, TTP, PSD2, цифрові екосистеми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Open Banking Users to Double by 2021, as Consumers Seek Deeper Financial Insights. Juniper Research. URL: https://www.juniperresearch.com/press/open-banking-users-to-double-by-2021-as-consumers (дата звернення: 29.07.2021).

What is Payment Services Directive 2 (PSD2)? URL: https://advapay.eu/what-is-payment-services-directive-2-psd2/ (дата звернення: 10.07.2021).

Payment services (PSD 2)  Directive (EU) 2015/2366. URL: https://ec.europa.eu/ info/law/payment-services-psd-2-directive-eu-2015-2366_de (дата звернення: 10.07.2021).

Ruedi Maeder Ist Open Banking der neue Wettbewerbsfaktor für Banken? MoneyToday. 2018. URL: https://www.moneytoday.ch/news/ist-open-banking-der-neue-wettbewerbsfaktor-fuer-banken/ (дата звернення: 11.07.2021).

Дроботя Я. А., Бражник Л. В., Дорошенко О. О. Диджиталізовані інновації банківського бізнесу. Економіка та суспільство. 2021. № 23. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/157 (дата звернення: 11.07.2021).

Laura Brodsky, Liz Oakes. Data sharing and open banking. McKinsey & Company. 2017. URL: https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/data-sharing-and-open-banking (дата звернення: 12.07.2021).

The future of banking is open. PWC. 2018. URL: https://www.pwc.co.uk/industries/financial-services/insights/seize-open-banking-opportunity.html (дата звернення: 12.07.2021).

Шкодіна I., Дерід І., Зеленько О. Цифрова трансформація глобального банківництва: проблеми i перспективи. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2019. № 3(30). С. 45-51.

Hastenteufel J., Hagmann U. Banking 4.0 – Wo die Reise hingeht. IUBH Discussion Papers – Business & Management. 2020. № 5. URL: https://d-nb.info/1208242539/34 (дата звернення: 12.07.2021).

Про платіжні послуги : Закон України від 30.06.2021 р. № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text (дата звернення: 29.07.2021).

Нова якість платіжних послуг: Верховна Рада ухвалила сучасний закон про платіжні послуги / Національний банк України. 30.06.2021. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/nova-yakist-platijnih-poslug-verhovna-rada-uhvalila-suchasniy-zakon-pro-platijni-poslugi (дата звернення: 25.07.2021).

Савченко Т., Татарко А. Поточні тренди розвитку фінансових технологій. Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2019. № 3. С. 7-15.

Schellinger J., Tokarski K.-O., Kissling-Näf I. Digital Business. Analysen und Handlungsfelder in der Praxis. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2021. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-658-32323-3.pdf (дата звернення: 25.07.2021).

PSD2. MoneyToday. 2019. URL: https://www.moneytoday.ch/lexikon/psd2/ (дата звернення: 25.07.2021).

Mounaim Cortet. Mastering open banking: How the masters in openness create value. Innopay. 2018. URL: https://www.innopay.com/en/publications/mastering-open-banking-how-masters-openness-create-value (дата звернення: 26.07.2021).

Brühl Volker, Krahnen Jan Pieter. Eine Open Banking Plattform für Deutschland: Eine zukunftsorientierte Alternative zu einer Fusion Deutsche Bank/Сommerzbank. 2019. URL: https://safe-frankfurt.de/fileadmin/user_upload/editor_common/Policy_Center/SAFE_Policy_Letter_72.pdf (дата звернення: 26.07.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.5-6.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024