ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАД ЕФЕКТВНОГО ВКОРСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНХ УГІДЬ ПІДПРЄМСТВАМ УКРАЇН

Микола Кирилович Пархомець, Людмила Миколаївна Уніят, Неля Петрівна Чорна, Ярослав Іванович Костецький

Анотація


Пархомець М.К., Уніят Л.М., Чорна Н.П., Костецький Я.І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ЗАСАД ЕФЕКТВНОГО ВКОРСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНХ УГІДЬ ПІДПРЄМСТВАМ УКРАЇН

Мета. Поглиблене дослідження організаційно-економічних та правових засад ефективного використання земельних угідь підприємствами України.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналізу і синтезу (для аналізу динаміки внесення добрив і рівня урожайності культур); групування підприємств за площею сільськогосподарських угідь (для аналізу економічної ефективності виробництва); економічно-статистичний (для проведення оцінки оренди і продажу земельних ділянок); абстрактно-логічний (для окреслення основних напрямів організаційно-економічних та правових засад ефективного використання земель сільськогосподарського призначення в Україні, формування висновків та пропозицій щодо поліпшення державного моніторингу, регулювання і підтримки підприємств).

Результати дослідження. Досліджено, що урожайність і ефективність виробництва сільськогосподарських культур в значній мірі залежать від рівня забезпечення техніко-технологічними інноваційними й ресурсозберігаючими знаряддями праці, що сприяє виконанню робіт у певні встановлені терміни та зменшенню втрат виробленої продукції. Виявлено пряму залежність між рівнем урожайності та ефективності виробництва усіх культур та внесенням органічних й мінеральних добрив. На жаль, частка удобрених посівних площ в середньому за 2016-2019 рр. в Україні становила: мінеральними добривами - 89,5%, а органічними – лише 3,5%. Виявлено тенденцію до збільшення підприємств за розміром площі земельних угідь, що свідчить про позитивний напрям концентрації та ефективності виробництва. З’ясовано, що ефективність виробництва продукції рослинництва і тваринництва  підприємствами України за останні роки є досить нестабільною і зменшується, що обумовлено суттєвим зростанням цін на енергоносії та підвищенням собівартості продукції. Встановлено, що вагомим напрямом збільшення підприємств за площею земельних угідь та поліпшенням їх використання є оренда і продаж земельних ділянок сільгосппризначення. Водночас, український ринок землі впродовж останніх 15-18 років функціонував за правилами мораторію, що створювало велике поле дії для корупції та призвело до втрат 56 млрд. гривень ВВП. Досліджено, що важливим напрямом підвищення ефективності використання земель та збільшення робочих місць в державі є відновлення роботи вітчизняних заводів з виробництва ресурсозберігаючих техніко-технологічних засобів (трактори, сівалки, комбайни тощо). З’ясовано, що потужним напрямом підвищення використання земельних угідь є посилення державного моніторингу і контролю за розвитком виробництва агропромислової продукції з метою передбачення можливих цінових диспропорцій на деякі продукти харчування та їх регулювання.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування впливу організаційно-економічних та правових засад на економічну ефективність використання земельних угідь сільськогосподарського призначення підприємствами України.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані агропідприємствами, заводами із виробництва сільськогосподарських технічних засобів (комбайни, машини, трактори тощо), владними структурами України для підвищення економічної ефективності використання земельних угідь сільськогосподарського призначення.

Ключові слова: земельні угіддя; ресурсозберігаюча техніка; мінерально-органічні добрива; урожайність культур; оренда і продаж земельних ділянок; ефективність використання земельних угідь.

 

Parkhomets M.K., Uniiat L.M., Chorna N.P., Kostetskyi Ya.I. ORGANIZATIONAL, ECONOMIC AND LEGAL PRINCIPLES OF EFFECTIVE USE OF LAND BY ENTERPRISES IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is the in-depth study of organizational, economic and legal principles of effective land use by Ukrainian enterprises.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. In the course of the research general scientific and special methods were used, in particular analysis and synthesis (for the analysis of the dynamics of fertilizer application and the level of crop yield); grouping of enterprises by area of agricultural land (for the analysis of economic efficiency of production); economic and statistical (to assess the lease and sale of land); abstract and logical (to outline the main directions of organizational, economic and legal principles of effective use of agricultural land in Ukraine, the formation of conclusions and proposals to improve state monitoring, regulation and support of enterprises).

Findings. It is investigated that the yield and efficiency of crop production largely depend on the level of technical and technological innovation and resource-saving tools, which helps to perform work on time and reduce losses. There is a direct relationship between the level of yield and efficiency of production of all crops and the application of organic and mineral fertilizers. Unfortunately, the share of fertilized sown areas on average in 2016-2019 in Ukraine was: mineral fertilizers – 89.5%, and organic - only 3.5%. There is a tendency to increase the number of enterprises in the area of land, which indicates a positive direction of concentration and efficiency of production.

It was found that the efficiency of crop and livestock production by Ukrainian enterprises has been quite unstable in recent years and is declining due to a significant increase in energy prices and rising production costs. It is established that an important area of increasing the area of land and improving their use is the lease and sale of agricultural land. At the same time, the Ukrainian land market has been operating under a moratorium for the last 15-18 years, creating a wide field of action for corruption and leading to a loss of UAH 56 billion in GDP.

It is investigated that an important direction of improving the efficiency of land use and increasing jobs in the country is to restore the work of domestic plants for the production of resource-saving technical and technological means (tractors, seeders, combines, etc.). It was found that a powerful way to increase land use is to strengthen state monitoring and control over the development of agro-industrial production in order to anticipate possible price disparities in some foods and their regulation.

Originality. The substantiation of the influence of organizational-economic and legal bases on the economic efficiency of agricultural lands use by Ukrainian enterprises was further developed.

Practical value. Substantiated research results can be used by agricultural enterprises, factories for the production of agricultural machinery (combines, machines, tractors, etc.) and the Ukrainian authorities to improve the economic efficiency of agricultural land use.

Key words: land; resource-saving equipment; mineral and organic fertilizers; crop yields; rent and sale of land plots; land use efficiency.


Ключові слова


земельні угіддя; ресурсозберігаюча техніка; мінерально-органічні добрива; урожайність культур; оренда і продаж земельних ділянок; ефективність використання земельних угідь.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрна реформа в Україні / П. Г. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Лупенко та ін. ; за редакцією П. Г. Гайдуцького. Київ : ННЦ ІАЕ, 2005. 426 с.

Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку. Інформаційно-аналітичний збірник (випуск 6) / За ред. П. Т. Саблука та ін. Київ : ІАЕ УААН, 2003. 764 с.

Аналіз стану аграрних земель України в 2019 році. Агрокебети. URL: https://blog.agrokebety.com/analiz-stanu-ahrarnykh-zemel-ukrainy (дата звернення: 12.10.2021).

Андрійчук В. Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методологія, аналіз : монографія. Київ : КНЕУ, 2005. 292 с.

Білоусова Н. Вільний ринок землі – продаж/купівля паю, ціна землі, переважне право, безоплатна приватизація та правки до закону про землю. Agro Polit.com. URL: https//agropolit.com/blog/481-vilniy-rinok-zemli-perevajne-pravo-bezoplatna-privatizatsiya-ta-pravki-do-zakonu-pro-z (дата звернення: 12.10.2021).

Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / Шпичак О. М., Воскобійник Ю. П., Шпикуляк О. Г. та ін. ; за ред. Ю. П. Воскобійника. Київ : ННЦ ІАЕ, 2013. 440 с.

Волошин Р., Вітровий А., Мельниченко В. Економіко-правові засади розвитку ринку оренди землі в Україні. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 4. С. 93-100.

Гайдуцький П. І. Аграрна реформа Л. Д. Кучми в Україні. Київ : ТОВ «Інформаційні системи», 2015. 448 с.

Гуторов О. І., Шарко І. О. Оцінка земель і ресурсного потенціалу в сільському господарстві: теоретичні та практичні підходи : монографія / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. Харків : ХНАУ, Вид-во «Точка», 2012. 255 с.

Данкевич А. Е. Розвиток орендних земельних відносин в умовах корпоратизації. Глобальні та національні процеси економіки. 2015. № 8. С. 377-382. URL: http://www.global-national.in.ua/archive/8-2015/79.pdf (дата звернення: 12.10.2021).

Закон про ринок землі в Україні набув чинності. Interfax-Україна : інформаційне агентство. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/economic/753045.html (дата звернення: 12.10.2021).

Земельний кодекс України від 25.10.01 N 2768-III (Редакція станом на 28.04.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2004-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.10.2021).

Інтерактивний звіт на ринку купівлі продажу землі сільськогосподарського призначення / Міністерство аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua/zemelna-reforma/interaktivnij-zvit-po-rinku-zemli (дата звернення: 28.10.2021).

Інформація про результати земельних торгів з продажу прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, проведених територіальними органами Держгеокадастру у 2016, 2017, 2018, 2019 роках. Статистика. Держгеокадастр. URL: http//land.gov.ua/old/info/statystyka/ (дата звернення: 20.10.2021).

Лойко С. В. Земельні відносини в сільському господарстві: економічна сутність. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2016. № 20. С. 32-35.

Лупенко Ю. О., Ходаківська О. В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд). Київ : ІАЕ, 2015. 52 с.

Пархомець М. К., Уніят Л. М. Економічна ефективність використання земельних угідь у конкурентному середовищі. Український журнал прикладної економіки. 2016. № 1. Том 1. С. 153-162.

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення : № 552-IX від 31.03.2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text (дата звернення: 10.10.2021).

Про оренду державного та комунального майна : Закон України № 157-IX від 03.10.2019 (Редакція станом на 22.05.2021). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-20#Text (дата звернення: 10.10.2021).

Саблук П. Т. Розвиток земельних відносин в Україні. Київ : ННЦ ІАЕ, 2006. 396 с.

Сільське господарство України за 2019 рік : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2020. 230 с.

Третяк А. М. Земельний капітал: теоретико-методичні основи формування та функціонування та функціонування : монографія. Львів : СПОЛОМ, 2011. 520 с.

Уніят Л. М. Організаційно-економічні засади інноваційного розвитку підприємств агропромислового бізнесу в конкурентному середовищі : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2019. 586 с.

Федоров М. М. Розвиток орендних земельних відносин. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 100-103.

Щетина М. А. Розвиток земельних відносин в сільськогосподарському виробництві. Умань : Вид. «Сочінський М.М.», 2016. 212 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024