СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВЩА НА РНКУ НАДАННЯ МЕДЧНХ ПОСЛУГ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАД

Ірина Іванівна Кичко, Алла Вячеславівна Холодницька, Наталія Віталіївна Петрук

Анотація


Кичко І.І., Холодницька А.В., Петрук Н.В. СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВЩА НА РНКУ НАДАННЯ МЕДЧНХ ПОСЛУГ: ЕКОНОМІЧНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАД

Мета. Обґрунтування необхідності нарощування конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я у контексті якості надання медичних послуг, підвищення іміджу медичних закладів різних форм власності, посилення економічної та екологічної ефективності їх діяльності.

Методика дослідження. Теоретико-методичною основою написання статті є фундаментальні положення економічної науки, викладені в наукових працях вітчизняних і зарубіжних учених з питань економічної та екологічної ефективності функціонування закладів охорони здоров’я.

Для вирішення завдань, що були поставлені у процесі дослідження, використано методи аналізу, синтезу, індукції, дедукції (для характеристики рівнів надання медичних послуг, аргументування наслідків впливу конкуренції на ринку медичних послуг на якість та доступність отриманих медичних послуг, підвищення рівня економічної, екологічної ефективності  діяльності закладів охорони здоров’я).

Результати дослідження. Досліджено ризики та переваги формування конкурентного середовища на ринку медичних послуг, зміни системи фінансування медичної галузі. Обґрунтовано перспективи рівня територіальної та фінансової доступності медичних послуг у зв’язку із створенням та функціонуванням, поряд із комунальними медичними закладами, приватних медичних установ. У зв’язку з впливом екологічних ризиків на роботу закладів охорони здоров’я запропоновано систему заходів щодо координування, контролю державою процесу утилізації медичних відходів.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено еколого-економічний підхід до нарощування конкурентоспроможності закладів охорони здоров’я, що, на відміну від наявного, дозволив обґрунтувати необхідність підвищення якості надання медичних послуг, формування позитивного іміджу медичних закладів різних форм власності, посилення економічних показників діяльності, свідомого поводження з медичними відходами задля підвищення рівня екологічної свідомості та відповідальності.

Практична значущість результатів дослідження. Використання запропонованих заходів з удосконалення роботи з медичними відходами дасть змогу зменшити рівень екологічного забруднення територій, сприятиме покращенню стану здоров’я населення України.

Ключові слова: система охорони здоров’я; ринок надання медичних послуг; соціальна; екологічна ефективність; медичні заклади; конкурентне середовище; рівень смертності.

 

Kychko I.I., Kholodnytska A.V., Petruk N.V. SOCIAL EFFICIENCY OF CREATING A COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE MARKET OF MEDICAL SERVICES: ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL PRINCIPLES

Purpose. The aim of the article is substantiation of the need to increase the competitiveness of health care institutions in the context of the quality of medical services, improving the image of medical institutions of various forms of ownership, strengthening the economic and environmental efficiency of their activities.

Methodology of research.The theoretical and methodological basis of writing the article are the fundamental principles of economics, set out in the scientific works of domestic and foreign scientists on economic and environmental efficiency of health care facilities.

Methods of analysis, synthesis, induction, deduction were used to solve the tasks set in the research process (to characterize the levels of medical services, to argue the effects of competition in the market of medical services on the quality and availability of medical services, increase economic and environmental efficiency activities of health care institutions).

Results. The risks and advantages of forming a competitive environment in the market of medical services, changes in the system of financing the medical industry are studied. The prospects of the level of territorial and financial accessibility of medical services in connection with the creation and operation, along with municipal medical institutions, of private medical institutions are substantiated. Due to the impact of environmental risks on the work of health care facilities, a system of measures to coordinate and control the state of the process of medical waste disposal has been proposed.

Originality. The environmental and economic approach to increasing the competitiveness of health care facilities was improved. This approach in contrast to the existing substantiated the need to improve the quality of medical services, forming a positive image of medical institutions of various forms of ownership, strengthening economic performance, conscious management of medical waste raising the level of environmental awareness and responsibility.

Practical value. The use of the proposed measures to improve the work with medical waste will reduce the level of environmental pollution, will improve the health of the population of Ukraine.

Key words: health care system; medical services market; social and environmental efficiency; medical institutions; competitive environment; mortality rate.


Ключові слова


система охорони здоров’я; ринок надання медичних послуг; соціальна; екологічна ефективність; медичні заклади; конкурентне середовище; рівень смертності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Борщ В. І. Управління закладами охорони здоров’я. Херсон : Олди-плюс, 2020. 391 с.

Гадомська О., Подворчанська В. Особливості медичної конкуренції: світовий досвід і Українські реалії. Zn.ua. 18 грудня 2020. URL: https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/how_state_aid_can_impact_the_competition_in_the_ukrainian_medical_services_market/ (дата звернення: 20.09.2021).

Демографічна та соціальна статистика. Населення та міграція. Населення (1999–2019). Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.09.2021).

Дубина М. В., Забаштанський М. М., Роговий А. В. Роль фінансово-кредитних установ у стратегічному розвитку сфери охорони здоров’я. Проблеми і перспективи економіки і управління. 2020. № 4(24). С. 64-73.

Кичко І. І. Елементи системного підходу до управління та фінансування соціальної сфери. Україна: аспекти праці. 2006. № 2. С. 17-21.

Кичко І. І. Макроекономічний механізм фінансування охорони здоров’я. Фінанси України. 2003. № 4. С. 71-77.

Кичко І. І. Особисті потреби: регуляторні механізми формування та забезпечення. Чернігів: Чернігівський державний інститут права, соціальних технологій та праці, 2010. 258 с.

Медична реформа / Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-sistemi-ohoroni-zdorovya (дата звернення: 20.09.2021).

Проблеми утилізації медичних відходів в Україні. Всеукраїнська екологічна ліга. 07 серп. 2017. URL: https://www.ecoleague.net/pres-tsentr-vel/novyny/2017-rik/serpen/item/1322-problemy-utylizatsii-medychnykh-vidkhodiv-v-ukraini (дата звернення: 20.09.2021).

Рейтинг стран по уровню медицины. URL: https://nonews.co/directory/lists/countries/health-care-index (дата звернення: 20.09.2021).

Самійленко Г. М. Мотиваційні аспекти праці в системі органів державної та місцевої влади. Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток. 2019. № 1(7). C. 51-65.

Холодницька А., Лук’яшко М. Можливості використання компетентнісного підходу в управлінні медичними закладами в умовах реформування системи охорони здоров’я. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1. С. 108-114.

Хоменко І. О. Синергетичний ефект взаємодії підприємств у межах кластеру. Вісник Національного транспортного університету. 2011. Вип. 24. С. 430-433.

Хоменко І. О., Волинець Л. М., Чубикіна А. О. Стратегічні засади інвестування в людський капітал для забезпечення розвитку національної економіки України. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2020. № 1(21). С. 38-45.

An innovative approach to determine the sustainable development of regions by harmonization of the economic, social and environmental components / Popelo O., Tulchynska S., Marhasova V., Ivanova N., Samiilenko H. Journal of Management Information and Decision Sciences. 2021. No. 24(8). P. 1-9.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024