ВПЛВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТ КОНСАЛТНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТІ

Ірина Володимирівна Тяжкороб, Тетяна Романівна Марканич

Анотація


Тяжкороб І.В., Марканич Т.Р. ВПЛВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТ КОНСАЛТНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СВІТІ

Мета. Визначення тенденційності зміни фінансових результатів консалтингової діяльності у світі в умовах пандемії COVID-19.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові методи дослідження, зокрема: порівняння – для порівняння фінансових результатів консалтингової діяльності в залежності від сфери діяльності економічних суб’єктів, між регіонами та країнами світу; абсолютних та відносних величин – при аналізі доходів провідних консалтингових компаній; табличний та графічний – для наочного відображення динаміки та структури аналізованих показників; узагальнення – для аргументації висновків.

Результати дослідження. Визначено, що пандемія COVID-19 негативно вплинула на розвиток консалтингового ринку у 2019-2020 рр., що спричинило скорочення його розміру. З’ясовано, що існують регіональні і секторальні особливості у втратах доходів консалтингових компаній світу. Зроблено висновок, що вплив несприятливої економічної ситуації на фінансові результати четвірки провідних консалтингових компаній виявився незначним відносно рівня показників світового консалтингового ринку. Встановлено, що новими моделями консалтингової співпраці є віддалена (віртуальна) та гібридна моделі роботи. Констатовано, що для ефективного впровадження інноваційних технологій необхідним є наявність фізичного робочого місця для персоналу компанії. Обґрунтовано доцільність реалізації консалтинговими компаніями стратегії вузької спеціалізації для уникнення або обмеження ризику зниження цін та втрати доходів від консалтингової діяльності. Аргументовано наявність попиту на професійні консалтингові послуги з боку економічних суб’єктів, що обумовлено необхідністю подолання фінансово-економічних наслідків пандемії та адаптації до нових умов господарювання.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження тенденцій розвитку консалтингової діяльності у світі.

Практична значущість результатів дослідження. Визначення світових тенденцій зміни фінансових результатів функціонування світових консалтингових компаній слугуватиме підґрунтям для формування адаптаційних механізмів консалтингової діяльності в Україні.

Ключові слова: консалтинговий ринок; консалтингова діяльність; консалтингові компанії; дохід; пандемія COVID-19.

 

Tiazhkorob I.V., Markanych T.R. IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON FINANCIAL RESULTS OF CONSULTING WORLDWIDE

Purpose. The aim of the article is to determine the tendency to change the financial results of consulting activities in the world in the context of the COVID-19 pandemic.

Methodology of research. The following general scientific research methods are used to achieve this goal, in particular: comparison – to compare the financial results of consulting activities depending on the field of activity of economic entities, between regions and countries of the world; absolute and relative values – in the analysis of revenues of leading consulting companies; tabular and graphical – to visualize the dynamics and structure of the analysed indicators; generalizations – to justify the conclusions.

Findings. It is determined that the COVID-19 pandemic had a negative impact on the development of the consulting market in 2019-2020, which led to a reduction in its size. It was found that there are regional and sectoral differences in the loss of income of consulting companies around the world. It is concluded that the impact of the unfavourable economic situation on the financial results of the four leading consulting companies was insignificant relative to the level of the global consulting market. It is established that new models of consulting cooperation are remote (virtual) and hybrid models of work. It is stated that for the effective implementation of innovative technologies it is necessary to have a physical workplace for the company’s staff.

The expediency of implementing a strategy of narrow specialization by consulting companies to avoid or limit the risk of lower prices and loss of income from consulting activities is substantiated. It is argued that there is a demand for professional consulting services from economic entities, due to the need to overcome the financial and economic consequences of the pandemic and adapt to new economic conditions.

Originality. Characteristics of trends in the development of consulting activities in the world were further developed.

Practical value. Determining global trends in the financial results of global consulting companies will serve as a basis for the formation of adaptive mechanisms of consulting activities in Ukraine.

Key words: consulting market; consulting activity; consulting companies; income; pandemic COVID-19.


Ключові слова


консалтинговий ринок; консалтингова діяльність; консалтингові компанії; дохід; пандемія COVID-19.

Повний текст:

PDF

Посилання


Which EU countries had the highest GDP in 2020? URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20211220-1 (дата звернення: 20.10.2021).

Аvakian S., Clark T. Management Consultants. Vol. 1-2 (Part of the International Library of Critical Writings on Business and Management Series). Cheltenham: Edward Elgar, 2012. 1320 р.

Верба В. А. Управлінське консультування: концепція, організація, розвиток : монографія. Київ : КНЕУ, 2011. 327 с.

Kipping M., Clark T. The Oxford Handbook of Management Consulting. Oxford : Oxford University Press. 2012. 558 p.

Statista : офіційний сайт. URL: https://www.statista.com/ (дата звернення: 20.10.2021).

Market size of the global consulting industry in 2020? URL: https://www.consultancy.uk/news/24659/market-size-of-the-global-consulting-industry-in-2020 (дата звернення: 20.10.2021).

Survey of the European management consultancy 2019-2020. URL: https://feaco.org/sites/default/files/documents/files/REPORT_FEACO_2019-20.pdf (дата звернення: 20.10.2021).

What price recovery? URL: https://reports.sourceglobalresearch.com/content/marketupdates (дата звернення: 20.10.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.4

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024