КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВ РОЗВТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РНКУ

Сергій Олександрович Остапенко

Анотація


Остапенко С.О. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВ РОЗВТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РНКУ

Мета. Мета статті – на основі узагальнення теоретичних розробок вчених запропоновувати концептуальні засади організаційно-економічного регулювання агропродовольчого ринку.

Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися такі загальнонаукові та спеціальні методи: абстрактно-логічний, зокрема прийоми індукції та дедукції, аналогії і співставлення – для систематизації і теоретичного узагальнення наукового бачення процесу формування та функціонування організаційно-економічного регулювання агропродовольчого ринку, формулювання висновків; операціоналізації понять – для поглиблення понятійно-категоріального апарату досліджуваної проблеми.

Результати дослідження. Доведено, стан забезпеченості населення продовольством, його фізична і економічна доступність безпосередньо впливають на стабільність політичної та соціально-економічної ситуації в суспільстві. Обґрунтовано, що в умовах обмеженості коштів Державного бюджету необхідно поєднати різні форми й методи економічного регулювання, формувати умови залучення для розвитку галузі засобів із різних джерел (власні засоби підприємств, кредити, приватні інвестиції), а бюджетні кошти концентрувати в сільському господарстві, за рахунок чого впливати на інвестиційну активність в досліджуваній галузі. Встановлено, що реалізація запропонованих заходів державного регулювання можлива тільки за умови створення відповідної системи стратегічного управління й оперативного тактичного коригування виконання прийнятих рішень. Доведено, заходи державного економічного регулювання мають передбачити: забезпечення модернізації форм і методів надання державної бюджетної підтримки, у тому числі перехід від практики «суцільної» до адресної програмно-цільової державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку агропродовольчого виробництва; підтримку процесів розширення сільськогосподарської виробничої та кредитної кооперації, агропромислової інтеграції.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено заходи державного економічного регулювання, які, на відміну від існуючих, мають передбачити: забезпечення модернізації форм і методів надання державної бюджетної підтримки, у тому числі перехід від практики «суцільної» до адресної програмно-цільової державної підтримки пріоритетних напрямів розвитку агропродовольчого виробництва; підтримку процесів розширення сільськогосподарської виробничої та кредитної кооперації, агропромислової інтеграції.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані заходи державної підтримки можуть бути використані при розробці державних та регіональних комплексних та галузевих програм державної підтримки сільського господарства та розвитку сільських територій.

Ключові слова: продовольство; сільськогосподарська продукція; агроподовольчий ринок; державне регулювання.

 

Ostapenko S.O. CONCEPTUAL BASES OF DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC REGULATION OF THE AGRI-FOOD MARKET

Purpose. The aim of the article is to propose conceptual principles of organizational and economic regulation of the agri-food market on the basis of generalization of theoretical developments of scientists.

Methodology of research. The study used the following general and special methods: abstract and logical, including methods of induction and deduction, analogy and comparison – to systematize and theoretically generalize the scientific vision of the formation and functioning of organizational and economic regulation of the agri-food market, drawing conclusions; operationalization of concepts – to deepen the conceptual and categorical apparatus of the studied problem.

Results. It is proved that the state of food security, its physical and economic accessibility directly affect the stability of the political and social and economic situation in society. It is substantiated that in the conditions of limited means of the State budget it is necessary to combine various forms and methods of economic regulation, to create conditions of attraction for development of branch of means from various sources (own means of the enterprises, credits, private investments), and budget funds to concentrate in agriculture, thereby influencing investment activity in the study area.

It is established that the implementation of the proposed measures of state regulation is possible only if the creation of an appropriate system of strategic management and operational tactical adjustment of the implementation of decisions. It is proved that measures of state economic regulation should include: ensuring the modernization of forms and methods of providing state budget support, including the transition from the practice of "continuous" to the address of the target program support for priority areas of agri-food production; support for the processes of expanding agricultural production and credit cooperation, agro-industrial integration.

Originality. Measures of state economic regulation have been improved, which, in contrast to the existing ones, should include: modernization of forms and methods of state budget support, including transition from the practice of “continuous” to targeted program-targeted state support of priority areas of agri-food production; support for the processes of expanding agricultural production and credit cooperation, agro-industrial integration.

Practical value. The proposed measures of state support can be used in the development of state and regional comprehensive and sectoral programs of state support for agriculture and rural development.

Key words: food; agricultural products; agri-food market; state regulation.


Ключові слова


продовольство; сільськогосподарська продукція; агроподовольчий ринок; державне регулювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Шебаніна О. В., Кормишкін Ю. А. Продовольчий ринок України потребує удосконалення і ефективного розвитку. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2013. № 11. С. 74-81.

Горлачук М. А. Агропродовольчий ринок в умовах глобалізації: світовий досвід регулювання та інфраструктурно-інституційного розвитку. Інноваційна економіка. 2019. № 5-6. С. 46-55.

Дригола К. В., Вертелецька О. М., Бойко В. В. Агропромисловий комплекс України в контексті виходу на міжнародний ринок. Економічний простір. 2019. № 146. С. 5-19.

Рябченко К. М. Продовольчий ринок у зв’язку з новими глобальними тенденціями. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2018. Вип. 31. С. 27-30.

Шестакова П. Ю., Ожелевська Т. С. Аграрний ринок України в умовах євро інтеграції. Молодий вчений. 2018. № 3(2). С. 720-722.

Колобердянко І. І., Дергаль М. А. Агропродовольчий ринок України як складова світового ринку. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2017. № 1. С. 97-103.

Самойлик Ю. В. Агропродовольчий ринок: розвиток в умовах глобалізаційних викликів економіки : монографія / Полтав. держ. аграр. акад. Полтава : ПДАА, 2018. 494 с.

Павленчик Н. Ф. Ринок сільськогосподарської продукції: методологічні та методичні основи формування і функціонування : монографія. Львів : Ліга-Прес, 2014. 390 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024