НАПРЯМК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНМ ПРОЦЕСАМ ТУРСТЧНХ ПІДПРЄМСТВ

Оксана Ярославівна Гугул, Катерина Миколаївна Мугиль

Анотація


Гугул О.Я., Мугиль К.М. НАПРЯМК ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНМ ПРОЦЕСАМ ТУРСТЧНХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Систематизація підходів стосовно інноваційних напрямків розвитку управління інформаційно-технологічними процесами на туристичних підприємствах.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано наступні методи: системного підходу – для узагальнення основних поглядів авторів на зазначену проблематику; порівняльний – для співставлення позицій авторів щодо досліджуваних питань; комплексний – для створення уніфікованого переліку підходів щодо складу інноваційних напрямків у даній сфері.

Результати дослідження. Виокремлено наступні підходи стосовно інноваційних напрямків розвитку управління інформаційно-технологічними процесами в туризмі: підхід, пов’язаний із впровадженням розумних (інтелектуальних) інновацій в сфері інформаційно-технологічних процесів, розроблених з урахуванням культурних цінностей туристів; підхід щодо створення інформаційно-технологічних інновацій в рамках організації екскурсійного обслуговування, що базується на ситуативній поведінці туристів; підхід стосовно впровадження інформаційно-технологічних інновацій в межах організації екскурсійного обслуговування, що базується на використанні інтерактивних туристичних путівників; підхід інноваційного розвитку інформаційно-технологічних процесів туристичного обслуговування, який передбачає виникнення та становлення на ринку нових видів туризму.

Наукова новизна результатів дослідження. Вперше запропоновано комплексний перелік інноваційних напрямків розвитку управління інформаційно-технологічними процесами на туристичних підприємствах в сучасних умовах.

Практична значущість результатів дослідження. Подані пропозиції авторів в рамках виокремлених підходів щодо інноваційних напрямків розвитку управління інформаційно-технологічними процесами у туризмі можуть бути використані українськими туристичними підприємствами задля покращення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: інноваційні напрямки; інформаційно-технологічні процеси; туристичні підприємства; Інтернет-речей; туристичні путівники; розумні (інтелектуальні) інновації; культурні цінності; ситуативна поведінка; віртуальний туризм.

 

Huhul O.Ya., Muhyl K.M. DIRECTIONS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND TECHNOLOGICAL PROCESS MANAGEMENT OF TOURIST ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is a systematization of approaches to innovative areas of development of information technology management in tourism enterprises.

Methodology of research. The following methods were used to achieve this goal: a systematic approach – to summarize the main views of the authors on this issue; comparative – to compare the positions of the authors on the issues under study; comprehensive – to create a unified list of approaches to the composition of innovation in this area.

Findings. The following approaches to innovative areas of management of information technology processes in tourism were identified, in particular: the approach related to the introduction of smart (intellectual) innovations in the field of information technology processes, developed taking into account the cultural values of tourists; the approach to the creation of information technology innovations in the organization of excursion services, based on the situational behaviour of tourists; approach to the introduction of information technology innovations within the organization of excursion services, based on the use of interactive travel guides; the approach to innovative development of information and technological processes of tourist services, which provides for the emergence and emergence of new types of tourism in the market.

Originality. The scientific novelty of the presented material is based on the fact that for the first time a complex list of innovative directions of development of management of information and technological processes at tourist enterprises in modern conditions is offered.

Practical value. The submitted proposals of the authors in the framework of selected approaches to innovative areas of management of information technology processes in tourism can be used by Ukrainian tourism enterprises to improve the efficiency of their activities.

Key words: innovation areas; information and technology processes; tourism enterprises; Internet of Things; travel guides; smart (intellectual) innovations; cultural values; situational behaviour; virtual tourism.


Ключові слова


інноваційні напрямки; інформаційно-технологічні процеси; туристичні підприємства; Інтернет-речей; туристичні путівники; розумні (інтелектуальні) інновації; культурні цінності; ситуативна поведінка; віртуальний туризм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Белоусова Н. В. ?нтеграция инновационных технологий в основные сегменты туристской индустрии. Вестник ВГУ. 2019. № 4. С. 23-30.

Королева ?. С., Жиленко В. Ю. Развитие инновационных технологий в туристской и сервисной деятельности. Вестник Н?У "БелГУ". 2017. № 17. С. 246-248.

Муминова С. Р., Феоктистова В. М., Вагина У. В. ?нновации в туризме на основе информационных технологий. Сервис в России и за рубежом. 2018. № 1(79). С. 6-15.

Сущенко О. А., Кравченко В. В. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства. Комунальне господарство міст. 2018. Вип. 140. С. 19-24.

Токаренко О. І., Черемісіна Т. В., Бабіна Н. І. Цифрові технології у міжнародному туризмі та готельній індустрії. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 44. С. 126-130.

Car T., Stifanich L. P. Mobile technology: a tool to increase hotel sales and revenue. Proceedings of the Third EBOR. 2020. Vol. 1. P. 454-465.

Dorcic J., Musanovic J., Markovic S. Mobile technologies and applications towards smart tourism – state of the art. Tourism Review. 2018. Vol. 74(9). P. 82-103.

Kuo T.-S., Huang K. C., Nguyen T. Q., Nguyen P. H. Adoption of mobile applications for identifying tourism destinations by travellers: an integrative approach. Journal of Business Economics and Management. 2019. Vol. 20(5). Р. 860-877.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.6

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024