МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК РІВНЯ ВПЛВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНХ СУБ’ЄКТІВ

Лідія Анатоліївна Дудинець, Марія Миколаївна Квасній, Роман Віталійович Чемерис

Анотація


Дудинець Л.А., Квасній М.М., Чемерис Р.В. МОДЕЛЮВАННЯ ТА РОЗРАХУНОК РІВНЯ ВПЛВУ КОРУПЦІЇ НА ЕКОНОМІЧНХ СУБ’ЄКТІВ

Мета. Проведення аналізу впливу корупції на економічних суб’єктів та розроблення рекомендацій для нівелювання впливу корупції на їх розвиток.

Методика дослідження. Засобами дослідження було вибрано економіко-математичні та статистичні методи. Зокрема, кореляційно-регресійний аналіз – для діагностування наявності та оцінки щільності зв’язку між індексом сприйняття корупції (CorruptionPerceptionsIndex, СРІ) та обсягом виробництва в розрізі великого, середнього та малого підприємництва. А також, економіко-динамічне моделювання – для формалізації залежності обсягу виробництва від індексу СРІ у вигляді кривих зростання та отримання прогнозних оцінок.

Результати дослідження. Проведено аналіз впливу корупції на економічних суб’єктів. Для дослідження корупції та її кореляції з бізнесом опрацьовано 3 масиви даних: дані обсягу виробництва в розрізі галузей та розмірів підприємництва; зареєстровані справи з приводу корупції; індекс СРІ. Моделювання залежності корупції показало, що приріст супротиву корупції збільшує в геометричному порядку обсяги виробництва. При чому, в основі моделі експоненціальна залежність. Прогноз, заснований на оцінках СРІ, – оптимістичний, боротьба з корупцією має рости в геометричному порядку.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено методику оцінювання впливу корупції на економічних суб’єктів на основі застосування методів економічної динаміки, а саме, інтегрування моделювання та прогнозування на основі кореляційного аналізу та кривих зростання. У результаті набули подальшого розвитку аналіз та оцінка динаміки  корупції в Україні та її впливу на економічних суб’єктів на основі показників: обсягу виробництва, індексу сприйняття корупції, кількості подання до суду корупційних справ.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати моделі та факторні залежності формують вагому методичну основу для моделювання та розрахунку рівня впливу корупції на економічних суб’єктів.

Ключові слова: корупція; індекс сприйняття корупції; бізнес; економічні суб’єкти; рівень впливу; моделювання.

 

Dudynets L.A., Kvasniy M.M., Chemerys R.V. MODELLING AND CALCULATION OF THE LEVEL OF CORRUPTION INFLUENCE ON ECONOMIC ENTITIES

Purpose. The aim of the article is to analyse the impact of corruption on economic entities and develop recommendations for levelling the impact of corruption on their development.

Methodology of research. Economic-mathematical and statistical methods were chosen as research tools. In particular, correlation and regression analysis – to diagnose the presence and assessment of the relationship between the Corruption Perceptions Index (СРІ) and the volume of production in terms of large, medium and small enterprises. Also, economic and dynamic modelling – to formalize the dependence of production on the СРІ index in the form of growth curves and to obtain forecast estimates.

Findings. The analysis of the influence of corruption on economic entities is carried out. To study corruption and its correlation with business, 3 data sets were worked out: data on the volume of production in the context of industries and size of entrepreneurship; registered cases of corruption; СРІ index. Modelling the dependence of corruption has shown that an increase in resistance to corruption increases the volume of production in a geometric order. Moreover, the model is based on exponential dependence. The forecast is based on CPI estimates – it is optimistic, the fight against corruption should grow in geometric order.

Originality. The methodology for estimating the impact of corruption on economic entities based on the application of methods of economic dynamics has been improved, namely, the integration of modelling and forecasting based on correlation analysis and growth curves. As a result, the analysis and assessment of the dynamics of corruption in Ukraine and its impact on economic entities on the basis of indicators: the volume of production, the index of perception of corruption, the number of corruption cases filed in court.

Practical value. The obtained results of the model and factor dependences form a significant methodological basis for modelling and calculating the level of influence of corruption on economic entities.

Key words: corruption; corruption perception index; business; economic entities; level of influence; modelling.


Ключові слова


корупція; індекс сприйняття корупції; бізнес; економічні суб’єкти; рівень впливу; моделювання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Через корупцію світова економіка щороку втрачає 2,6 трлн. доларів / ООН. URL: http://www.radiosvoboda.org/a/news-svitova-korupcija/ 29646249.html (дата звернення: 20.10.2021).

Висоцька І. Б., Нагірна О. В., Силків О. С. Економічні наслідки корупції в Україні. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 42. С. 182-188.

Родченко С., Говоруха К. Корупція як загроза економічній безпеці національної економіки. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2020. № 3. С. 36-42. https://doi.org/10.32851/2708-0366/2020.3.5

Мазярчук В., Федько І. Вплив корупції на економічне зростання. URL: https://feao.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/2016-10-07-Anticorruption-product-full.pdf (дата звернення: 20.10.2021).

Державна служба статистики України : офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.10.2021).

Міністерство внутрішніх справ України : офіційний сайт. URL: https://mvs.gov.ua/uk/activity/statistika (дата звернення: 20.10.2021).

Індекс сприйняття корупції-2020. URL: http://cpi.ti-ukraine.org/#/ (дата звернення: 20.10.2021).

Гріненко А. Ю. Корупція – основна загроза економічної безпеки України при вступі до Європейського Союзу. Інтелект XXI. 2018. № 1. С. 49-53.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024