СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В ССТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ТЕРТОРІЙ

Василь Ярославович Брич, Петро Романович Пуцентейло, Олена Олексіївна Гуменюк, Сергій Іванович Гунько

Анотація


Брич В.Я., Пуцентейло П.Р., Гуменюк О.О., Гунько С.І.

СМАРТ-СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ В ССТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ТЕРТОРІЙ

Мета. Обґрунтування використання механізму смарт-спеціалізації до реалізації підприємницького потенціалу регіональної економіки.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналізу і синтезу, діалектичний – для визначення вихідних умов та змісту смарт-спеціалізації; аналітичний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел; причинно-наслідковий – для визначення інституційного забезпечення смарт-спеціалізації; абстрактно-логічний - для окреслення основних напрямів функціонування смарт-спеціалізації, формування висновків та пропозицій.

Результати дослідження. Досліджено питання сутності, структури та особливостей функціонування смарт-спеціалізації в ЄС та Україні; конкретизовано інституційні одиниці, що забезпечують її формування. Розглянуто особливості змісту смарт-спеціалізації, визначено особливості її складових задля досягнення економічних, інноваційних, організаційних, технологічних й соціальних цілей. Обґрунтовано актуальність дослідження питань щодо запровадження смарт-спеціалізації для розвитку регіонів України на основі рекомендацій міжнародних організацій та формування відповідного нормативно-правового забезпечення. Сформульовано склад та основні проблеми інституційного забезпечення смарт-спеціалізації та надано практичні рекомендації щодо його адаптації суб’єктами у вигляді агрокластеру, що дасть змогу підвищити ефективність управління регіональним розвитком.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування впливу смарт-спеціалізації на формування ефективного функціонування агрокластеру на засадах інновацій для потреб суб’єктів господарювання.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані для створення агрокластерів для виробництва нішевих культур.

Ключові слова: смарт; смарт-спеціалізація; стратегія; інновація; підприємництво; регіональна економіка; агрокластер; проєкт.

 

Brych V.Ya., Putsenteilo P.R., Humeniuk O.O., Hunko S.I.

SMART SPECIALIZATION IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF TERRITORIES

Purpose. The aim of the article is to substantiate the use of the mechanism of smart specialization to realize the entrepreneurial potential of the regional economy.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the dialectical method of scientific knowledge. The general and special methods are used during theresearch, including analysis and synthesis, dialectical – to determine the initial conditions and content of smart specialization; analytical – when working on literary and Internet sources; causal – to determine the institutional support of smart specialization; abstract and logical – to outline the main directions of the functioning of smart specialization, the formation of conclusions and proposals.

Findings. The issues of the essence, structure and peculiarities of the functioning of smart specialization in the EU and Ukraine are studied; the institutional units that ensure its formation are specified. The peculiarities of the content of smart specialization are considered, the peculiarities of its components in order to achieve economic, innovative, organizational, technological and social goals are determined. The relevance of the study of issues related to the introduction of smart specialization for the development of the regions of Ukraine on the basis of the recommendations of international organizations and the formation of appropriate legal framework is substantiated. The composition and main problems of institutional support of smart specialization are formulated and practical recommendations on its adaptation by subjects in the form of agro-cluster are given, which will allow to increase the efficiency of regional development management.

Originality. The substantiation of the influence of smart specialization on the formation of effective functioning of the agricultural cluster on the basis of innovations for the needs of economic entities has been further developed.

Practical value. Substantiated research results can be used to create agricultural clusters for the production of niche crops.

Key words: smart; smart specialization; strategy; innovation; entrepreneurship; regional economy; agricultural cluster; project.

Ключові слова


смарт; смарт-спеціалізація; стратегія; інновація; підприємництво; регіональна економіка; агрокластер; проєкт.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородіна О. А. Концепція регіонального науково-освітнього кластеру в умовах неоіндустріальної модернізації та смарт-спеціалізації Донбасу. Економічний вісник Донбасу. 2021. № 2(64). С. 43-52.

Варук В. В. Вплив стратегії розвитку смарт-спеціалізації на рівень добробуту мешканців об’єднаних територіальних громад. БІЗНЕС-ІНФОРМ. 2020. № 7. С. 338-345.

Про затвердження порядку розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених Стратегій і плану заходів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. № 931 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ № 959 від 14.11.2018). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-2015-п#n8 (дата звернення: 15.10.2021).

Швець Н. В., Шевцова Г. З. Розвиток підприємництва та його роль у реалізації підходу смарт-спеціалізації в Україні. Економічний вісник Донбасу. 2020. № 2(60). С. 53-66.

Галгаш Р. А. Природно-ресурсний потенціал і можливості мобілізації ресурсів для розвитку промислових кластерів і смарт-спеціалізації Луганської області. БІЗНЕС-ІНФОРМ. 2019. № 7. С. 79-85.

Лях О. В. Розумна спеціалізація як інструмент прискорення інноваційного розвитку регіонів. URL: http://www.confcontact.com/2016- ekonomika-i-menedzhment/7_ljah_2.htm (дата звернення: 15.10.2021).

Амоша О. І., Шевцова Г. З., Швець Н. В. Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва. Економіка промисловості. 2019. № 3(87). С. 5-33.

Foray D., David P. A., Hall B. H. Smart Specialization. From academic idea to political instrument, the surprising career of a concept and the difficulties involved in its implementation. Lausanne, 2011. 16 р.

Registered countries and regions in the S3 Platform. Smart specialisation platform. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ (дата звернення: 16.10.2021).

A Policy Brief from the Policy Learning Platform on Research and innovation. Smart Specialisation Strategy (S3). July 2020. 22 p. URL: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/plp_uploads/ _briefs/Smart_Specialisation_Strategy__S3__-_Policy_Brief.pdf (дата звернення: 15.10.2021).

Smart Specialisation Platform. URL: https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3-platform (дата звернення: 15.10.2021).

Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 Laying down common provisions on the European Regional Development Fund. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1303 (дата звернення: 15.10.2021).

Rodrik D. Industrial policy for the twenty-first century. CEPR Discussion paper Series. 2004. No. 4767. P. 134-152.

Foray D., Goenaga X. The Goals of Smart Specialisation. Policy Brief Series. 2013. No. 01. 18 p.

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 20212027 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#n11 (дата звернення: 15.10.2021).

Шевченко А. В. Інструменти активізації інноваційного розвитку у промисловості України на засадах смарт-спеціалізації. Київ : НІСД, 2021. 22 с.

Стратегія розвитку Тернопільської області на 2021–2027 роки та План заходів з її реалізації на 20212023 роки. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/02/strategiya-rozvytku-ternopilskoyi-oblasti-na-2021-2027-roky.pdf (дата звернення: 15.10.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024