ВПЛВ БІОЛОГІЧНОГО СТМУЛЯТОРА РОСТУ РАДІФАРМ ТА ІНСЕКТЦДУ ЕНЖІО НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ СРОВН

Ганна Дмитрівна Бялковська, Володимир Іванович Пащенко

Анотація


Бялковська Г.Д., Пащенко В.І. ВПЛВ БІОЛОГІЧНОГО СТМУЛЯТОРА РОСТУ РАДІФАРМ ТА ІНСЕКТЦДУ ЕНЖІО НА ВРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ТЮТЮНОВОЇ СРОВН

Мета. Вивчення впливу біологічного стимулятора росту Радіфарм та інсектициду Енжіо на врожайність та якість тютюнової сировини та проведення економічної оцінки його результатів.

Методика дослідження. У роботі використовувались загальнонаукові методи: бібліографічний – для вивчення і опрацювання наукових праць, що стосуються технології вирощування тютюну; агрономічний – для вивчення норм внесення піддослідних препаратів; економічний – при обробці результатів наукових досліджень за 2019–2020 рр.; порівняльного аналізу – для оцінки економічної ефективності різних технологій вирощування тютюну.

Результати дослідження. Обґрунтовано вплив екологічно безпечних пестицидів на ріст та розвиток рослин тютюну, врожайність та якість тютюнової сировини. Розроблено рекомендації із використанням біологічного стимулятора росту Радіфарм та інсектициду Енжіо як ефективних препаратів підвищення врожайності та якості тютюнової сировини нового сорту тютюну української селекції Берлей 46 в агрокліматичних умовах Придністров’я України. Встановлено, що їх застосування значно підвищує рівень рентабельності процесу вирощування тютюнової сировини за рахунок підвищення стійкості рослин до несприятливих факторів навколишнього середовища та сприяє зростанню конкурентоспроможності тютюнової галузі нашої держави на світовому ринку.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено нові елементи технології вирощування і захисту тютюну від хвороб та шкідників із використанням нових екологічно безпечних препаратів – стимулятора росту Радіфарм та інсектициду Енжіо на тютюнових площах сорту Берлей 46 в Придністровському регіоні України. Обґрунтовано показники економічної ефективності нових елементів технології.

Практична значущість результатів дослідження. Сфера застосування – сільськогосподарські підприємства Придністров’я України всіх організаційно-правових форм, що займаються вирощуванням тютюну.

Ключові слова: тютюн; сорт; технологія; імунітет; хвороби; шкідники; стимулятори росту; інсектициди; собівартість; ціна; прибуток; рівень рентабельності; економічна ефективність.

 

Bialkovska H.D., Pashchenko V.I. INFLUENCEOF BIOLOGICAL STIMULANT OF GROWTH RADIFARM AND INSECTICIDE OF ЕNZHIO ON THE PRODUCTIVITY AND QUALITY OFTOBACCO RAW MATERIAL

Purpose. The aim of the article is to study of the effect of biological stimulantof growth Radifarm and to insecticide Enzhioon the productivity and quality of tobacco raw material and realization of economic evaluation of its results.

Methodology of research. General and scientific methods are used in the process of the study: bibliographic – to study and working of scientific works that touch technology of growing of tobacco; agronomical - for the study of norms of bringing of experimental preparations; economic – at treatment of results of scientific researches for 2019-2020 years; the method of comparative analysis – for the estimation of economic efficiency of different technologies of growing of tobacco.

Findings. The influence of ecologically safe pesticides on the growth and development of tobacco plants, yield and quality of tobacco raw materials is substantiated.Recommendations are developed out with the use biologicalstimulantof growth Radifarm and to insecticide Enzhio as effective preparations of increase of the productivity and quality of tobacco raw material of new variety of tobacco of the Ukrainian selection Berley 46 in the agro-climatic conditions of Prydnistrovia of Ukraine. Their application considerably promotes the level of profitability of process of growing of tobacco raw material due to the increase of firmness of plants to the unfavourable factors of environment and assists the increase of competitiveness of tobacco industry of our state in the world market. 

Originality. The following results that have a scientific novelty are got in the process of research: the new elements of technology of growing and defence of tobacco from illnesses and wreckers are developed with the use of new environmentally sound preparations – growth factor Radifarm and to insecticide knight Enzhio on the tobacco areas of sort Berley 46 in the Prydnistrovia’s region of Ukraine. The indexes of economic efficiency of new elements of technology are substantiated.

Practical value. An application domain is agricultural enterprises of Prydnistrovia of Ukraine of all organizational and legal forms that engage in growing of tobacco.

Key words: tobacco; varieties; technology; immunity; diseases; pests; growth promoters; insecticides; cost; price; profit; profitability level; economic efficiency.


Ключові слова


ютюн; сорт; технологія; імунітет; хвороби; шкідники; стимулятори росту; інсектициди; собівартість; ціна; прибуток; рівень рентабельності; економічна ефективність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бялковська Г. Д., Пащенко В. І. Удосконалена екологічно безпечна ресурсоощадна технологія вирощування високоякісного тютюну та її економічне обґрунтування. Сталий розвиток економіки. 2017. № 3(36). С. 137-144.

Шпек М. П., Коссак Г. М., Лупак О. М. Вплив біостимуляторів росту рослин на продуктивність Matricaria recutita L. в умовах Прикарпаття. Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень: матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф., присвяченій 100-річчю Досл. станції лікар. рослин, ДСЛР ІАП НААН. Київ : ТОВ «ДІА», 2016. С. 147-150.

Бялковська Г. Д., Пащенко В. І. Нові елементи технології вирощування і захисту тютюну від шкідливих організмів та її економічне обґрунтування. Інноваційна економіка. 2019. № 7-8(81). С. 104-110.

Інноваційні ресурсоощадні технології вирощування нових сортів високоякісного тютюну в розсадний і польовий періоди для Придністров’я України: звіт по НДР (остаточний 20112013 рр.): № ДР 0111U003757 / ТДСГДС ІКСГП ННАН. Тернопіль, 2013. 40 с.

Удосконалити ресурсоощадні технології виробництва тютюну: звіт по НДР (остаточний 2014–2015 рр.): № ДР 0114U000292 / ТДСГДС ІКСГП ННАН. Тернопіль, 2015. 46 с.

Пащенко В. І. Застосування інсектицидів Фастак та Конфідор Максі в удосконаленій екологічно безпечній ресурсоощадній технології вирощування тютюну. Актуальні питання сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах змін клімату : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Кам’янець-Подільський, 15-16 черв. 2017 р.). Тернопіль : Крок, 2017. С. 150-153.

Пащенко В., Гаврилюк О. Застосування проти злакових гербіцидів Фюзілад Форте та Тарга Супер в удосконаленій екологічно безпечній ресурсоощадній технології вирощування тютюну. Аграрна наука та освіта в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 22 берез. 2018 р.). Тернопіль : Крок, 2018. С. 125-127.

Розробити елементи технології вирощування і захисту тютюну від шкідливих організмів: звіт про НДР (остаточний 20162018 рр.): № ДР 0116U003444 / ТДСГДС ІКСГП НААН. Тернопіль, 2018. 56 c.

Бялковська Г. Д., Юречко А. А., Вельган Є. Л., Пащенко В. І. Новий перспективний сорт тютюну української селекції Берлей 46. Вісник аграрної науки. 2020. № 5(806). С. 41-47.

Удосконалити елементи технології вирощування і захисту нових сортів тютюну від шкідливих організмів та провести їх економічне обґрунтування: звіт про НДР (остаточний 20192020 рр.): № ДР 0119U100219 / ТДСГДС ІКСГП НААН. Тернопіль, 2020. 44 c.

Пащенко В. І. Хвороби та шкідники тютюну. Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2020 р. / Київ, 2020. С. 152-156.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024