ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕС УКРАЇН ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧЙ ФАКТОР ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Оксана Юріївна Самборська, Владислав Анатолійович Горгота

Анотація


Самборська О.Ю., Горгота В.А. ЕМІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕС УКРАЇН ЯК ДЕСТАБІЛІЗУЮЧЙ ФАКТОР ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Мета. Мета статті полягає у дослідженні еміграційних процесів як дестабілізуючого фактору трудового потенціалу у сучасній трансформаційній економіці, обґрунтовані проблеми та визначенні функціональних обов’язків державних органів влади стосовно здійснення міграційної політики, подолання наслідків для соціально-економічного розвитку країни та збереження трудового потенціалу.

Методика дослідження. В ході написання статті застосовано загальноприйняті в економічній науці методи: теоретичного та порівняльного аналізу – для розкриття сутності та значення міграційних процесів; аналізу та синтезу, системно-структурний, метод групувань – для визначення кількості осіб, причин та наслідків еміграції населення країни; графічний метод – для наочного представлення результаті визначення обсягів скорочення населення та чисельності громадян, які отримали дозволи на проживання в країнах Європейського Союзу; абстрактно-логічний ‒ для теоретичного узагальнення і формулювання висновків.

Результати дослідження. У статті досліджено причини, наслідки міграційних процесів, виокремлено види міграцій та зосередженість найбільшої кількості мігрантів в окремих країнах Європи. Проаналізовано соціально-економічні характеристики зовнішніх трудових мігрантів, напрямки трудової еміграції, статус перебування громадян України за кордоном.

Наукова новизна результатів дослідження. Здійснено оцінку основних причин та наслідків для соціально-економічного розвитку країни міграційних процесів, проведено дослідження ситуації з демографічною кризою в країні, визначено країни де найбільше проживають емігранти з України. Встановлено функціональні обов’язки державних органів влади щодо контролю нерегульованої міграції, наслідки таких процесів на розвиток економіки країни. Обґрунтовано заходи проведення державної міграційної політики.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані у розробці соціально-економічних програм розвитку регіонального та місцевого рівнів, з врахуванням особливостей накопичення та розвитку трудового потенціалу на територіальних одиницях України.

Ключові слова: міграція; емігрант; потенціал; переміщення; скорочення чисельності; проживання.

 

Samborska O.Yu., Horhota V.A. EMIGRATION PROCESSES OF UKRAINE AS A DESTABILIZING FACTOR OF LABOUR POTENTIAL

Purpose. The aim of the article consists in the study of emigration processes as a destabilizing factor of labour potential in the modern transformational economy, substantiates the problems and ways to overcome the consequences of such processes for economic development and preservation of intellectual and labour potential.

Methodology of research. In the course of writing the article, the methods generally accepted in economics were used: theoretical and comparative analysis – to reveal the essence and significance of migration processes; analysis and synthesis, system and structural; grouping method – to determine the number of persons, causes and consequences of emigration of the population; graphical method – to visualize the result of determining the amount of population reduction and the number of citizens who have received residence permits in the European Union; abstract and logical for theoretical generalization and formulation of conclusions.

Findings. The article examines the causes, consequences of migration processes, identifies the types of migration and the concentration of the largest number of migrants in some European countries. The social and economic characteristics of external labour migrants, directions of labour emigration, the status of stay of Ukrainian citizens abroad are analysed.

Originality. The main causes and consequences for the social and economic development of the country of migration processes have been assessed, the situation with the demographic crisis in the country has been studied and the countries where emigrants from Ukraine live the most have been identified. The functional responsibilities of state authorities to control unregulated migration and the consequences of such processes on the development of the country’s economy have been established. The measures of the state migration policy are substantiated.

Practical value. The results of the study can be used in the development of social and economic development programs at the regional and local levels, taking into account the peculiarities of accumulation and development of labour potential in the territorial units of Ukraine.

Key words: migration; emigrant; potential; relocation; reduction in numbers; population.

 


Ключові слова


міграція; емігрант; потенціал; переміщення; скорочення чисельності; проживання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бараник З.П., Романенко І.О. Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek _2014_6_7. (дата звернення: 09.10.2021).

Гладун О.М., Аксьонова С.Ю., Гаврилюк О.К., Гнатюк Т.О. Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002-2019 роках: колективна монографія / за ред. О.М. Гладун. Київ: НАН України, Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, 2020. 174 с.

Державна статистика: веб-сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/ operativ2009/rp/rp_reg/reg_u/arh_rbn_u.htm. (дата звернення: 09.10.2021).

Демографічний щорічник населення України за 2019 рік, http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2019/publ2019.asp. (дата звернення: 11.10.2021).

Інфляційний звіт. НБУ: веб-сайт. URL: https:// old.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=99977784&cat_id=742185. (дата звернення: 16.10.2021).

Лібанова Е.М., Позняк О.В., Малиновська О.А. Населення України. Трудова еміграція в Україні: колективна монографія / за ред. Лібанова Е.М., Позняк О.В., Малиновська О.А. Київ: Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України, 2010. 233 с.

Майданік І. Інтелектуальна міграція в Україні у контексті міжнародної наукової співпраці. Україна: аспекти праці. 2009. № 5. С. 34-38.

Малиновська О.А. Трудова міграція населення України: чого чекати в найближчому майбутньому? URL: http://migraciya.com.ua/news/migr ant-workers/ua-labour-migrationukraine-what-to-expect-in-the-nearfuture-part-2. (дата звернення: 16.10.2021).

Міграція в Україні. Цифри і факти. Фонд розвитку МОМ 2019: веб-сайт. URL:file:///C:/Users/user/Desktop/%D0%9C%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F.pdf. (дата звернення: 11.10.2021).

Міністерство фінансів: веб-сайт. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/gdp/. (дата звернення: 16.10.2021).

Ніколаєвський В.М., Омельченко В.В. Інтелектуальна міграція: причини, наслідки, виклики. Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2006. № 723. С. 140-147.

Романенко І. Причини і наслідки інтелектуальної трудової міграції. Актуальні питання фінансово-економічного розвитку держави та регіонів: збірник тез наукових робіт Міжнародної науково - практичної конференції. Київ, 2014. С. 113-117.

Семів Л.В. Освітня міграція як фактор розвитку територіальних міграційних систем: національний та європейський аспект. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2013. Випуск 3 (101). С. 244-253.

Українська правда: веб-сайт. URL: https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/11/7217754/. (дата звернення: 09.10.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024