УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Юлія Олександрівна Волощук, Віталій Ростиславович Волощук, Ольга Віталіївна Савчук, Уляна Володимирівна Федорук

Анотація


Волощук Ю.О., Волощук В.Р., Савчук О.В., Федорук У.В. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ МЕНЕДЖМЕНТУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ АГРОПРОМСЛОВХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Розвиток теоретико-методологічних засад дослідження інноваційних трансформацій та розробка науково-практичних рекомендацій формування економічного механізму інноваційного розвитку агропромислових підприємств.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для дослідження сучасних тенденцій інноваційного розвитку, стратегічного розвитку підприємств; абстрактно-логічний, графічний – при формуванні теоретико-методологічних засад інноваційного розвитку підприємств.

Результати дослідження. Розкрито необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму менеджменту та дизраптори за допомогою радикального впливу факторів, які бізнес вважає визначальними, для формування змін в АПК шляхом підвищення готовності інноваційного розвитку. Розкрито наукові підходи та визначено готовність підприємств до змін на ринку через вплив інновацій. Проведена оцінка за поточним рівнем дизрапту, так і схильності до дизрапту в майбутньому з врахуванням індексу інноваційності підприємств. Запропоновано організаційно-економічний механізм менеджменту інноваційного розвитку агропромислових підприємствяк комплексу пов’язаних залежно від характеру виникнення впливу на існуючі продукти і ринки та дії складових внутрішнього та зовнішнього середовища в умовах цифровізації.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено стратегічні напрями та шляхи удосконалення дії організаційно-економічного механізму в практичній діяльності агропромислових підприємств при впровадженні змін в напрямку внутрішньогосподарського управління, а також застосуванні ефективних методів управління ресурсним потенціалом, систем організації виробництва і управління, активізації інвестиційної та інноваційної діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для визначення потенційних можливостей реалізації інновацій і дозволить оцінити підприємства як за поточним рівнем дизрапту, так і схильністю до дизрапту в майбутньому з врахуванням індексу інноваційності підприємств.

Ключові слова: інноваційний розвиток; підприємство; інновації; стратегічний розвиток; можливості.

 

Voloshchuk Yu.O., Voloshchuk V.R., Savchuk O.V., Fedoruk U.V. IMPROVING THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to develop the theoretical and methodological bases of research of innovative transformations and develop the scientific and practical recommendations of formation of the economic mechanism of innovative development of agro-industrial enterprises.

Methodology of research. In the process of research general scientific and special methods were used, in particular: dialectical, monographic and system analysis – to research the modern tendencies of innovative development, strategic development of enterprises; abstract and logical, graphic – in the formation of theoretical and methodological foundations of innovative development of enterprises.

Findings. The need to improve the organizational and economic mechanism of management and dispatchers is revealed through the radical influence of factors that business considers decisive for the formation of changes in the agro-industrial complex by increasing the readiness for innovative development. Scientific approaches are revealed and the readiness of enterprises for changes in the market due to the influence of innovations is determined.

An assessment was made of the current level of dissipation and propensity to dissipate in the future, taking into account the index of innovation of enterprises. The organizational and economic mechanism of management of innovative development of agro-industrial enterprises as a complex of connected depending on the nature of the impact on existing products and markets and the action of components of the internal and external environment in the context of digitalization.

Scientific novelty. The strategic directions and ways to improve the organizational and economic mechanism in the practice of agro-industrial enterprises in implementing changes in the direction of internal management were generalized.

Also, the application of effective methods of resource management, systems of organization of production and management, intensification of investment and innovation activities were generalized.

Practical value. The obtained results of the study can be used to identify potential opportunities for innovation and will assess enterprises both at the current level of disability and propensity to disrupt in the future, taking into account the index of innovation of enterprises.

Key words: innovative development; enterprise; innovations; strategic development; opportunities.

Ключові слова


інноваційний розвиток; підприємство; інновації; стратегічний розвиток; можливості.

Повний текст:

PDF

Посилання


Управління ефективністю інноваційно-інвестиційної діяльності в агробізнесі : монографія / Ю. О. Лупенко, М. Ф. Кропивко, О. В. Захарчук та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2021. 224 с.

Стратегічні напрями сталого розвитку сільських територій на період до 2030 року / Ю. О. Лупенко, М. Й. Малік, О. Г. Булавка та ін. ; за ред. Ю. О. Лупенка. Київ : ННЦ ІАЕ, 2020. 60 с.

Вініченко І. І. Формування системи управління інвестиційною діяльністю аграрного підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2019/8.pdf (дата звернення: 05.10.2021).

Долгошея Н. О. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності в аграрному секторі економіки. Вісник ЖДТУ (Економічні науки). 2011. № 1(55). С. 192-195.

Халатур С. М. Удосконалення організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку сільського господарства. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2017/10.pdf (дата звернення: 05.10.2021).

Інноваційна діяльність в аграрній сфері: інституціональний аспект : монографія / П. Т. Саблук, О. Г. Шпикуляк, Л. І. Курило та ін. Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. 706 с.

Згурська О. М. Формування інноваційних стратегій диверсифікації діяльності агропромислових підприємств : монографія. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 436 с.

Теоретичні та методичні засади управління продуктивністю : монографія / Ю. О. Лупенко, О. В. Скидан, В. В. Вітвіцький, М. Й. Малік та ін. Київ : ННЦ «ІАЕ», 2020. 108 с.

Європа та Центральна Азія закликають до більш стійкого інноваційного ведення сільського господарства. URL: https://ukraine.un.org/uk/110166-evropa-ta-centralna-aziya-zaklikayut-do-bilsh-stiykogo-ta-innovaciynogo-vedennya-silskogo (дата звернення: 05.11.2021).

Україна має значний потенціал для збільшення своєї ролі у формуванні сталого постачання харчової продукції. URL: https://www.president.gov.ua/news/prezident-na-samiti-z-prodovolchih-sistem-ukrayina-maye-znac-70789 (дата звернення: 05.10.2021).

Які компанії українського АПК готові стати інноваційними. URL: https://mind.ua/publications/20234607-mind-disrupt-innovation-index-2021-yaki-kompaniyi-ukrayinskogo-apk-gotovi-stati-innovacijnimi (дата звернення: 02.11.2021).

Крюкова І. О. Організаційно-економічний механізм розвитку бізнес-суб’єктів аграрного виробництва. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2019. Вип. 1(79). С. 3-7. URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2192/1/34-Article%20Text-67-1-10-20191201.pdf (дата звернення: 05.10.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024