ІНФОРМАЦІЙНА РОЛЬ ПОКАЗНКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРЄМСТВОМ

Антоніна Миколаївна Шнурко, Олена Валентинівна Мартиненко, Світлана Олександрівна Головко

Анотація


Шнурко А.М., Мартиненко О.В., Головко С.О. ІНФОРМАЦІЙНА РОЛЬ ПОКАЗНКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ССТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРЄМСТВОМ

Мета. Дослідження інформаційних потреб різних груп користувачів, з’ясування термінологічного трактування дефініції «фінансова звітність», а також визначення інформаційної ролі показників фінансової звітності підприємства в умовах постійних змін законодавства.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до визначення інформаційної ролі показників фінансової звітності  в системі управління підприємством. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні інформаційної ролі показників фінансової звітності в системі управління підприємством); метод аналогій та порівнянь (при дослідженні законодавчої бази); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.

Результати дослідження. На основі аналізу теоретичних та методологічних підходів розкрито сутність термінологічного трактування дефініції «фінансова звітність». За результатами дослідження систематизовано підходи до тлумачення поняття «фінансова звітність». Визначено групи споживачів (внутрішні та зовнішні), інтереси та джерела інформації показників фінансової звітності. Наведено вимоги користувачів до якісних інформативних характеристик форм фінансової звітності, таких як: дохідливість, доречність, достовірність, порівнянність, суттєвість та розкрито їх сутність. Визначено логічно взаємопов’язані частини інформативності показників звітності: перша - результативні показники для оцінки ефективності функціонування підприємства за відповідний період, які певним чином згруповані і узагальнені у формах фінансової звітності; друга - базова інформація, що забезпечує розуміння показників основних форм фінансової звітності та включає опис концептуальних засад і принципів облікової політики, відомості про галузь, вид діяльності підприємства, його керівний склад, бізнес-концепцію, стратегію розвитку.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження інформаційної ролі показників фінансової звітності в системі управління підприємством на сучасному етапі господарювання.

Практична значущість результатів дослідження. Наведені пропозиції по прийняттю на законодавчому рівні додаткових заходів щодо регулювання процесу дооцінки та уцінки оборотних та необоротних активів унеможливлять створення умов для маніпуляції фінансовою звітністю.

Ключові слова: показники фінансової звітності; користувачі фінансової звітності; управління підприємством; форми фінансової звітності.

 

Shnurko A.M., Martynenko O.V., Holovko S.O. INFORMATIONAL ROLE OF FINANCIAL STATEMENT INDICATORS IN THE ENTERPRISE MANAGEMENT SYSTEM

Purpose.The aim of the article is to research the information needs of different groups of users, clarify the terminological interpretation of the definition of “financial reporting”, as well as determination of the informational role of indicators of financial reporting of the enterprise in the conditions of constant changes in legislation.

Methodology of research. Theoretical and methodological basis of the study were scientific methods of cognition, based on a systematic approach to determining the informational role of financial reporting indicators in the enterprise management system. A number of general and special scientific research methods were used to achieve this goal and obtain the results of the study: dialectical; monographic (when processing scientific publications); system analysis (in the study of the informational role of financial reporting indicators in the enterprise management system); method of analogies and comparisons (in the study of the legal framework); comprehensive analysis (when forming conclusions and proposals for solving the tasks) and others.

Findings. Based on the analysis of theoretical and methodological approaches, the essence of the terminological interpretation of the definition of “financial reporting” is revealed. According to the results of the study, approaches to the interpretation of the concept of “financial reporting” are systematized. Consumer groups (internal and external), interests and sources of information of financial reporting indicators are identified. The requirements of users to the qualitative informative characteristics of the forms of financial reporting are revealed. Among them are: profitability, relevance, reliability, comparability, materiality and their essence.

Logically interconnected parts of in formativeness of reporting indicators are determined: the first - performance indicators for assessing the effectiveness of the enterprise for the relevant period, which are in some way grouped and summarized in the forms of financial statements; second - basic information that provides an understanding of the indicators of the main forms of financial reporting and includes a description of the conceptual principles and principles of accounting policy, information about the industry, type of enterprise, its management, business concept, development strategy.

Originality. The study of the informational role of financial reporting indicators in the enterprise management system at the present stage of management has been further developed.

Practical value. These proposals for the adoption of additional measures at the legislative level to regulate the process of revaluation and depreciation of current and non-current assets will make it impossible to create conditions for the manipulation of financial statements.

Key words: indicators of financial reporting; users of financial reporting; enterprise management; forms of financial reporting.


Ключові слова


показники фінансової звітності; користувачі фінансової звітності; управління підприємством; форми фінансової звітності.

Повний текст:

PDF

Посилання


Біла Л. М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.06.04. Київ, 2005. 20 с. URL: https://oblik.press/formuvannya-systemy-finansovoyi-zvitnosti-silskogospodarskyh-pidpryyemstv/ (дата звернення: 11.10.2021).

Бражнікова Л. М., Гарна С. О., Шнурко А. М. Особливості формування системи електронної звітності на підприємствах України. Інфраструктура ринку. 2020. № 39. С. 365-370. URL: http://www.marketinfr.od.ua/journals/2020/39_2020_ukr/62.pdf (дата звернення: 11.10.2021).

Гладких Т. В. Фінансовий облік : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2007. 480 с.

Добровольська О. В., Кравченко М. В., Даніленко О. В. Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством. Економіка та суспільство. 2021. № 32. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/785/752 (дата звернення: 11.10.2021).

Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1, затв. наказом Мінфіну України від 07.02.2013 р. № 73. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336 (дата звернення: 11.10.2021).

Звітність підприємства : підручник / М.І. Бондар, Ю.А. Верига, М.М. Орищенко та ін. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 570 с.

Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 р. № 433. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z1373-15 (дата звернення: 11.10.2021).

Науково-практичний коментар до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». К. : Основи, 2000. 61 с.

Озеран А. В. Теорія та методологія формування фінансової звітності підприємств : монографія. Київ : КНЕУ, 2015. 471 с.

Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ (дата звернення: 11.10.2021).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV, редакція від 14.01.2012 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 11.10.2021).

Сторожук Т. М., Блищук Л. В. До питань термінологічного трактування дефініції «фінансова звітність». Облік і фінанси. 2019. № 4(86). С. 54-62. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5112/1/4712_IR.pdf (дата звернення: 11.10.2021).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024