РОЗВТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗ ДЛЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Михайло Романович Пушкар

Анотація


Пушкар М.Р. РОЗВТОК ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗ ДЛЯ СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ

Мета. Формування нових підходів до розширення інформаційних ресурсів в системі управлінського обліку для потреб менеджменту на основі використання потенційних можливостей інформаційного поля бізнесу.

Методика дослідження. Зміст статті ґрунтується на використанні такого наукового апарату, як історичний метод (при дослідженні процесу індустріалізації суспільства та виникнення управлінського обліку), соціологічний аналіз (при вивченні факторів інформатизації суспільства і бізнесу), розвиток облікової науки (на основі аналізу формування розвинутої інформаційної системи), аналіз і синтез інформаційної системи підприємства (розширення аналітичної інформації для менеджерів), діалектика змін середовища бізнесу та їх впливу на структуру інформаційних ресурсів (аналіз структури інформаційних ресурсів  управлінського обліку), абстракція, логіка та причино-наслідкові зв’язки між інформацією і якістю управлінських рішень (склад інформаційних ресурсів залежно від інформаційного поля підприємства та потреб менеджерів).

Результати дослідження. Проаналізовано еволюцію розвитку управлінського обліку залежно від потреб менеджменту на початку ХХ століття. Доведено, що фінансовий облік не відповідає потребам менеджерів операційного рівня управління, через те, що зосереджується на підготовці фінансової звітності про діяльність підприємства за минулі періоди в грошовій оцінці, в той час, коли менеджери вимагають інформації в розрізі структурних підрозділів в реальному часі й натуральних показниках щодо витрат на окремі технологічні операції за окремими видами продукції. Виявлено, що управлінський облік відрізняється від традиційного тим, що це складна інтегрована модель, в якій сполучаються в єдине ціле такі процеси, як планування, нормування і бюджетування, контроль витрат, аналіз результатів, прийняття оперативних рішень щодо витрат на виробництво. Установлено, що модель управлінського обліку підпорядковується системі менеджменту, яка формується з урахуванням запитів операційних (лінійних) менеджерів та окремих агентів інформаційного поля (економістів, аналітиків, юристів, інженерів, обліковців тощо). Залучено в теорію обліку та облікову практику поняття “інформаційне поле”, що дозволяє розширити горизонт досліджень проблематики з отримання великих обсягів інформації про діяльність бізнесу.

Наукова новизна результатів дослідження. Автором досліджена можливість суттєво змінити методологію облікового процесу на вітчизняних підприємствах за умови глибокого аналізу їх інформаційних полів та  розширення інформації для операційного і стратегічного рівнів менеджменту, що суттєво може вплинути на обґрунтованість управлінських рішень та фінансову ефективність підприємства.

Практична значущість результатів дослідження. Пропозиції автора можуть бути використані в якості методичного орієнтира для реалізації ідеї з розширення інформаційних ресурсів для бізнесу.

Ключові слова: бізнес; система; облік; інформація; управління; інформаційне поле; управлінський облік.

 

Pushkar M.R. DEVELOPMENT OF INFORMATION BASE FOR MODERN BUSINESS

Purpose. The aim of the article is to form the new approaches to the expansion of information resources in the system of management accounting for the needs of management based on the use of potential opportunities in the information field of business.

Methodology of research. The content of the article is based on the use of such scientific apparatus as historical method (in the study of industrialization of society and the emergence of management accounting), sociological analysis (in studying the factors of informatization of society and business), development of accounting science (based on analysis of advanced information system) and synthesis of enterprise information system (expansion of analytical information for managers), dialectic of business environment changes and their impact on the structure of information resources (analysis of the structure of information resources of management accounting), abstraction, logic and cause-and-effect relationships between information and quality management decisions composition of information resources depending on the information field of the enterprise and the needs of managers).

Findings. The evolution of the development of management accounting depending on the needs of management in the early twentieth century is analysed. It is proved that financial accounting does not meet the needs of managers at the operational level of management, because it focuses on preparing financial statements of the enterprise for previous periods in monetary terms, at a time when managers require information in terms of real-time structural units and in-kind indicators on the cost of individual technological operations for certain types of products.

It was found that management accounting differs from traditional in that it is a complex integrated model, which combines such processes as planning, rationing and budgeting, cost control, analysis of results, making operational decisions about production costs. It is established that the model of management accounting is subject to the management system, which is formed taking into account the requests of operational (line) managers and individual agents of the information field (economists, analysts, lawyers, engineers, accountants, etc.). Involved in the theory of accounting and accounting practice of such a concept as the information field, which allows to expand the horizons of research on the issue of obtaining large amounts of information about business activities.

Originality. The author explores the possibility of significantly changing the methodology of the accounting process in domestic enterprises with in-depth analysis of their information fields and expanding information for operational and strategic levels of management, which can significantly affect the soundness of management decisions and financial efficiency.

Practical value. The author’s proposals can be used as a methodological guideline for the implementation of the idea of expanding information resources for business.

Key words: business; system; accounting; information; management; information field; management accounting.


Ключові слова


бізнес; система; облік; інформація; управління; інформаційне поле; управлінський облік.

Повний текст:

PDF

Посилання


Эмерсон Г. Двенадцать принципов производительности. Москва : Бизнес-информ,1997. 200 с.

Четверта промислова революція: зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків : монографія / за наук. ред. д.е.н., проф. А. І. Крисоватого та д.е.н., проф. О. М. Сохацької. Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. 478 с.

Біловус Л. І. Управління та організація діяльності інформаційних установ (за фаховим спрямуванням). Тернопіль : ТНЕУ, 2010. 414 с.

Кривов’язюк І. В. Економічна діагностика : навч. посіб. 2-ге вид. Київ : ЦУЛ, 2017. 456 с.

Костюк В. Н. ?нформационные процессы в постиндустриальном обществе. URL: http://ecsocman.hse.ru>data>009_Kostyuk. (дата звернення: 15.10.2021).

Семенюк Е. П., Котляревський Я. В., Князєв С. І., Мельников О. В. Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату. Наука та інновації. 2017. Т. 13. № 3. С. 5-21.

Cтоуньер Т. ?нформационное богатство: профиль постиндустриальной экономики. Новая технологическая волна на Западе. Москва : Прогресс, 1986. С. 392-409.

Нападовська Л. В. Управлінський облік : монографія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. 356 с.

Жук В. М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія. Київ : ННЦІАЕ, 2009. 648 с.

Малюга Н. М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія, методологія, перспективи розвитку : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2005. 548 с.

Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.

Задорожний З.-М. В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві. Тернопіль : Економічна думка, 2006. 336 с.

Семанюк В. З. Інформаційна теорія обліку в постіндустріальному суспільстві : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2018. 392 с.

Бруханський Р. Ф. Облік та аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.

Куцик П. О. Концепція уніфікованої системи обліку і звітності в корпоративному управлінні : монографія. Львів : ЛТЕУ, 2017. 408 с.

Пушкар М. С., Пушкар М. Р. Інформаційні ресурси для бізнесу: формування та використання : монографія. Тернопіль: Карт-бланш, 2021. 206 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024