ІНФОРМАЦІЙНІ ССТЕМ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТНА В УПРАВЛІННІ ПІДПРЄМСТВОМ

Костянтин Олександрович Яровий, Любов Вікторівна Гончар, Діана Павлівна Бабаян

Анотація


Яровий К.О. Гончар Л.В., Бабаян Д.П. ІНФОРМАЦІЙНІ ССТЕМ І ТЕХНОЛОГІЇ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТНА В УПРАВЛІННІ ПІДПРЄМСТВОМ

Мета. Дослідження особливостей використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності підприємств задля підвищення ефективності управлінських рішень.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні сучасного стану використання інформаційних систем і технологій в управлінні діяльністю підприємства); абстрактно-логічний (для обґрунтування ключових характеристик сучасних інформаційних систем і технологій); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.

Результати дослідження. Здійснено аналіз сучасного стану використання інформаційних систем і технологій в управлінні діяльністю підприємства. Встановлено, що одним з ефективних напрямків удосконалення управління підприємством є розробка і впровадження сучасних інформаційних систем і технологій. Розкрито задачі, що виконують інформаційні системи і технології в управлінській діяльності. Проаналізовано основні принципи та умови впровадження інформаційних систем і технологій на підприємстві. Виявлено основні фактори, які впливають на впровадження інформаційних систем і технологій на підприємстві. Представлено основні функціональні підсистеми, що може містити інформаційна система підприємства.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження питання особливостей впровадження та використання сучасних інформаційних систем і технологій в діяльності підприємств задля підвищення ефективності управлінських рішень.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження допоможуть своєчасно і якісно вести аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства.

Ключові слова: інформаційні системи; інформаційні технології; технологічні процеси; інформаційний процес; інформаційні продукти.

 

Yarovyi K.O., Honchar L.V., Babaian D.P. INFORMATION SYSTEMS AND TECHNOLOGIES AS AN INTEGRAL PART IN THE MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

purpose. The aim of this article is to research the features of use of modern information systems and technologies in activity of the enterprises for increase of efficiency of administrative decisions.

methodology of research. The methodological basis of the study was scientific methods of cognition based on a systematic approach to solving problems. To achieve this goal and obtain the results of the study different general and special scientific research methods are used: dialectical; monographic (in processing scientific publications); system analysis (in the study of the current state of use of information systems and technologies in the management of the enterprise); abstract and logical (to substantiate the key characteristics of modern information systems and technologies); comprehensive analysis (in forming conclusions and proposals for solving tasks) and others.

Findings. The analysis of the current state of use of information systems and technologies in the management of the enterprise is carried out. It is established that one of the effective directions of improving the management of the enterprise is the development and implementation of modern information systems and technologies. The tasks performed by information systems and technologies in managerial activity are revealed. The basic principles and conditions of implementation of information systems and technologies at the enterprise are analysed. The main factors influencing the implementation of information systems and technologies at the enterprise are identified. The main functional subsystems that can be contained in the information system of the enterprise are presented.

Originality. The study of the peculiarities of the introduction and use of modern information systems and technologies in the activities of enterprises to improve the efficiency of management decisions was further developed.

Practical value.The obtained results of the study will help to timely and efficient analysis and forecasting of economic activity of the enterprise.

Key words: information systems; information technologies; technological processes; information process; information products.

Ключові слова


інформаційні системи; інформаційні технології; технологічні процеси; інформаційний процес; інформаційні продукти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Біленко В. О., Тищенко А. І. Інформаційні системи і технології управління в інноваційній економіці. Сучасні інформаційні технології та системи в управлінні : збірник матеріалів i всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (Київ, 6-7 квітня 2017 р.). Київ, 2017. С. 23-25.

Бенько М. М. Інформаційні системи і технології в бухгалтерському обліку : монографія. Київ, 2010. 336 с. URL: https://knute.edu.ua/file/MTc=/00fe89dcf255176477f44d6060ac7347.pdf (дата звернення: 18.09.2021).

Коваленко О. О. Сучасні інформаційні системи - інвестиції в розвиток підприємства. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/2_2009/5.pdf (дата звернення: 10.09.2021).

Мищишин О. Я. Ефективність інформаційних систем : Конспект лекцій. Львів, 2017. 105 с.

Олійник В. М., Паращенко Х. Ю. Впровадження на підприємстві сучасних інформаційних систем. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/15565/ 1/75.pdf;jsessionid=E4B55CCC4E31ABBD6213BBF7648F9557 (дата звернення: 20.09.2021).

Пивовар М., Недбалюк О. Використання інформаційних технологій в управлінні підприємством. URL: http://sophus.at.ua/publ/2016_12_14_kampodilsk/sekcija_section_6_2016_12_14/ vikoristannja_informacijnikh_tekhnologij_v_upravlinni_pidpriemstvom/139-1-0-2216 (дата звернення: 15.09.2021).

Плескач В. Л. Інформаційні системи і технології на підприємствах. URL: https://subj.ukr-lit.com/informacijni-sistemi-i-texnologi%D1%97-na-pidpriyemstvax-pleskach-v-l-rozdil-10-informacijni-sistemi-upravlinnya-korporaciyami/ (дата звернення: 30.09.2021).

Пурій Г. М. Інформаційні системи і технології в управлінні діяльністю підприємства. Ефективна економіка. 2019. № 6. С. 285-286.

Юрчук Н. П. Інформаційні системи в управлінні діяльністю підприємства. Агросвіт. 2015. № 19. С. 53-58.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2021.7-8.16

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024