ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВТКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Юлія Миколаївна Голей, Юлія Михайлівна Стасюк, Олександр Петрович Крупський

Анотація


Голей Ю.М., Стасюк Ю.М., Крупський О.П. ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВТКУ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Мета. Дослідження практики та особливостей організації та розвитку біотехнологічних виробництв у світі, виділення загальних рис економіки підприємств галузі, визначення основних тенденцій розвитку світового ринку біотехнологій.

Методика дослідження. Теоретико-методологічною основою статті виступили фундаментальні положення сучасної економічної науки. У процесі дослідження застосовувались методи: теоретичного узагальнення та наукової абстракції – при вивченні основних понять і категорій дослідження; системного аналізу – при формуванні методологічної бази дослідження; порівняльного аналізу – при виявленні регіональних та часових закономірностей розвитку ринку біотехнологій; табличний та графічний – для наочного відображення динаміки та структури аналізованих показників; узагальнення – для аргументації висновків.

Результати дослідження. Розглянуто особливості економіки і організації біотехнологічних виробництв з акцентом на світовий найбільш показовий досвід. Біотехнологію розглянуто як галузь, яка включає багато специфічних підприємств, об’єднує загальні особливості організації виробничого та управлінського процесу.

Виділено специфічні та загальні характерні риси біотехнологічних виробництв в сфері організації та технології управління, залученні інвестицій та реалізації всього спектра бізнес-процесів.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження тенденцій розвитку біотехнологій у світі. Майбутні дослідження будуть спрямовані на дослідження потенціалу розвитку біотехнологій в Україні.

Практична значущість результатів дослідження. Визначення світових тенденцій розвитку біотехнологічних виробництв може слугувати для формування передумов розвитку біотехнологій в Україні.

Ключові слова: науково-технічний прогрес, біотехнологія, біотехнологічне виробництво, біотехнологічні компанії, світовий ринок біотехнологій.

 

Holei Yu.M., Stasiuk Yu.M., Krupskyi O.P. RESEARCH ON WORLD TRENDS IN BIOTECHNOLOGY DEVELOPMENT

Purpose. The aim of the article is to study the practice and peculiarities of organization and development of biotechnology industries in the world, to identify common features of the economy of the industry enterprises, to determine the main trends of the world biotechnology market.

Methodology of research. Theoretical and methodological principles of the article are based on the fundamental provisions of modern economic science. The following methods were used in the process of the research: theoretical generalization and scientific abstraction - when studying the basic concepts and categories of the study; method of system analysis - when forming the methodological base of the study; method of comparative analysis - when identifying regional and temporal patterns of development of biotechnology; tabular and graphical - for visual representation of the dynamics and structure of the analyzed indicators; generalization - to substantiate the conclusions.

Findings. The features of economics and organization of biotechnology industries are considered, with an emphasis on the most exemplary international experience. The biotechnology is considered as a branch including many specific enterprises which have common features in the organization of the production and management process.

Specific and common characteristics of biotechnology industries are highlighted with respect to the organization of management, the technologies used in management, attracting investment and the implementation of the whole range of business processes.

Originality. Studies of the trends in the development of biotechnologies worldwide have been further developed. Future research will focus on the potential for biotechnology development in Ukraine.

Practical value. Determination of global trends in biotechnology production can serve as prerequisites for the development of biotechnology in Ukraine.

Key words: scientific and technological progress, biotechnology, biotechnology production, biotechnology companies, the world market for biotechnology.


Ключові слова


науково-технічний прогрес, біотехнологія, біотехнологічне виробництво, біотехнологічні компанії, світовий ринок біотехнологій

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамчук М. Ю., Антонюк Н. А. Мiсце i роль бiотехнологiй в еколого-економiчному розвитку суспiльства. Механізм регулювання економіки. 2011. № 4. С. 44-49.

Байдала В. В. Біоекономіка в Україні: сучасний стан та перспективи. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1(3). С. 22-28.

Жиліна В. О. Сучасні біотехнології та правове регулювання їх використання в умовах глобалізації. Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство. 2019. Т. 24. Вип. 2 (35). С. 136-144. https://doi.org/10.18524/2304-1587.2019.2(35).186666.

Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / за заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

Кваша Т. К., Паладченко О. Ф. Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму української економіки. Науково-технічна інформація. 2010. № 3. С. 14-17.

Лисогор В. М., Голишевська Л. В. Аналіз управління біотехнологіями як пріоритетного напрямку розвитку економіки України. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: Економічні науки. 2011. № 1(48). С. 7-10.

Літвак О. А. Біоекономічний підхід у розвитку аграрного сектора економіки: теоретико-методичні та практичні аспекти. Миколаїв : МНАУ, 2015. 88 с.

Матюшенко І. Ю. Біоекономіка: медичні біотехнології в світі і Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 9(7). С. 52-58.

Ніценко В. С. Економічна ефективність інтенсифікації галузі свинарства: теоретико-методичний аспект. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. 2016. № 1(176). С. 107-111.

Перегуда Р. В., Стасюк Ю. М. Інвестиційна привабливість підприємств харчової промисловості України. Економіка і суспільство. 2018. Вип. 17. С. 314-321.

Розвиток біоекономіки та управління природокористуванням в умовах глобалізації : монографія / М. П. Талавиря та ін. Київ, 2012. 339 с.

Novozymes (Switzerland). Positions and policies. URL: https://www.novozymes.com/en/about-us/positions-policies (дата звернення: 15.03.2022).

Талавиря М., Газуда Л., Газуда М. Перспективи розвитку біоекономіки замкнутого циклу в Україні. Геополітика України: історія і сучасність. 2021. № 2(27). С. 128-138. doi:10.24144/2078-1431.2021.2(27).128-138.

Флейчук М. І. Інноваційно-інституційні інструменти несумлінної конкуренції у глобальному середовищі. Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Менеджмент інновацій. 2012. № 20(1). С. 39-48. https://doi.org/10.15421/191206.

Grifols. Four divisions, one Grifols. URL: https://www.grifols.com/en/divisions (дата звернення: 10.02.2022).

BASF Corporation. Seeds & Traits And Crop Protection – Innovation For Successful Agriculture. URL: https://agriculture.basf.com/global/en/business-areas/crop-protection-and-seeds.html (дата звернення: 18.02.2022).

Companiesmarketcap. Largest Biotech companies by Market Cap. URL: https://companiesmarketcap.com/biotech/largest-companies-by-market-cap/ (дата звернення: 10.03.2022).

Conserve Energy Future. What is Biotechnology? URL: https://www.conserve-energy-future.com/biotechnology-types-examples-applications.php (дата звернення: 10.02.2022).

EFPIA. The Pharma Industry in Figures. URL: https://www.efpia.eu/publications/data-center/the-pharma-industry-in-figures (дата звернення: 18.02.2022).

Infinium Global Research. Biotechnology Market: Global Industry Analysis, Trends, Market Size, and Forecasts up to 2027. URL: http://surl.li/cdbdn (дата звернення: 18.02.2022).

International Labour Organization. Global Wage Report 2020-21: Wages and minimum wages in the time of COVID-19. URL: https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_762534/lang--en/index.htm (дата звернення: 10.03.2022).

Nasdaq. The Nasdaq Biotechnology Index: A True Benchmark for Technology-Driven Healthcare Innovation. URL: https://www.nasdaq.com/articles/the-nasdaq-biotechnology-index%3A-a-true-benchmark-for-technology-driven-healthcare (дата звернення: 16.03.2022).

Precedence Research. Bioinformatics Market Size to Hit Around US$ 45.6 Bn by 2030. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/05/16/2444076/0/en/Bioinformatics-Market-Size-to-Hit-Around-US-45-6-Bn-by-2030.html (дата звернення: 20.02.2022).

Precedence Research. Biotechnology Market Size to Surpass US$ 1,683.52 Bn by 2030. URL: https://www.globenewswire.com/news-release/2022/01/18/2368681/0/en/Biotechnology-Market-Size-to-Surpass-US-1-683-52-Bn-by-2030.html (дата звернення: 10.02.2022).

Sigelman, Carol K. and Elizabeth A. Rider. Life-span human development. Cengage Learning, 2014. 768 р.

Statista. Number of pharmaceutical and biotechnological companies in the leading 1000 companies in the EU from 2018 to 2020, by country. URL: https://www.statista.com/statistics/439492/pharmaceutical-and-biotech-companies-in-selected-european-countries/ (дата звернення: 20.02.2022).

Statista. Value of the NASDAQ Biotechnology Index. URL: https://www.statista.com/statistics/189752/nasdaq-biotech-index-closing-year-end-values-since-2000/ (дата звернення: 16.03.2022).

?Green’ Economy: From Global Concept to Reality of Local Development / N. Stukalo et al. Dnipro, 2018. 336 p.

International Energy Agency. Ukraine energy profile. URL: https://www.iea.org/reports/ukraine-energy-profile (дата звернення: 17.02.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024