СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Вікторія Анатоліївна Гросул, Марина Олексіївна Усова

Анотація


Гросул В.А., Усова М.О. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОСТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ

Мета. Обґрунтування методології стратегічного управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі.

Методика дослідження. Теоретичну та методологічну основу дослідження становлять праці вітчизняних та зарубіжних вчених з питань стратегічного управління ризиком на підприємстві. Поставлені в роботі завдання вирішувалися за допомогою методів: аналізу та узагальнення – при здійсненні аналізу моделей стратегічного управління ризиком; системного підходу та абстрактно-логічний – при визначенні основних етапів стратегічного управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі, розробці діаграми «краватка-метелик» для оцінки ризиків підприємства роздрібної торгівлі; економіко-математичного моделювання – при розробці кортежу структурних елементів інформаційної систем управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі.

Результати дослідження. Досліджено наукові підходи до формування системи стратегічного управління ризиками підприємства. Розглянуто ключові аспекти методології «Управління ризиками організації. Інтегрована модель». Розроблено PPRR-модель стратегічного управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі. Визначено основні етапи стратегічного управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі. Сформовано кортеж структурних елементів інформаційної системи управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі. Обґрунтовано методичний підхід до побудови діаграми «краватка-метелик» для оцінки ризиків підприємства роздрібної торгівлі, який враховує зв’язок джерел ризику та наслідків його реалізації.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблений організаційно-методичний підхід до формування системи стратегічного управління ризикостійкістю підприємства роздрібної торгівлі, на відміну від існуючих, створює можливість оперативно та своєчасно реагувати на зміни зовнішнього середовища, виявляти джерела ризику, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між факторами ризику та його наслідками, аналізувати і доводити відповідну інформацію про ризик до осіб, які приймають стратегічні рішення.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблений прикладний інструментарій може бути використаний для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень щодо нівелювання наслідків настання ризикових подій, підвищення рівня ризикостійкості підприємств роздрібної торгівлі в умовах ресурсних та часових обмежень, сприяючи при цьому досягненню поставлених цільових орієнтирів діяльності торговельного підприємства.

Ключові слова: ризик, ризикостійкість, стратегічне управління, PPRR-модель, інформаційна система, оцінка, діаграма «краватка-метелик».

 

Grosul V.A., Usova M.A. STRATEGIC ASPECTS OF RISK RESISTANCE MANAGEMENT OF A RETAIL ENTERPRISE

Purpose. The aim of the article is substantiation of the methodology of strategic management of risk resistance of a retail enterprise.

Methodology of research. The works of domestic and foreign scientists on strategic risk management in the enterprise are the theoretical and methodological basis of the study. The tasks set in the work were solved using the following methods: analysis and generalization - when analysing models of strategic risk management; a systematic approach, an abstract and logical one - when determining the main stages of strategic management of the risk resistance of a retail enterprise, developing a “bow tie” diagram for assessing the risks of a retail enterprise; economic and mathematical modelling - when developing a tuple of structural elements of an information system for managing the risk resistance of a retail enterprise.

Findings. Scientific approaches to the formation of a strategic enterprise risk management system were studied. The key aspects of the methodology “Risk management of the organization. Integrated Model” were considered. A PPRR-model of strategic management of the risk resistance of a retail enterprise was developed. The main stages of strategic management of the risk resistance of a retail enterprise are determined. A tuple of structural elements of the information system for managing the risk resistance of a retail enterprise was formed. A methodical approach to the construction of a “bow tie” diagram for risk assessment of a retail enterprise is substantiated. This approach takes into account the relationship between the sources of risk and the consequences of its implementation.

Originality. An organizational and methodological approach to the formation of a strategic management system for the risk resistance of a retail enterprise has been developed, unlike existing ones, it creates the opportunity to quickly and timely respond to changes in the external environment, identify sources of risk, establish cause-and-effect relationships between risk factors and its consequences, analyse and prove relevant information at risk for strategic decision makers.

Practical value. Practical implementation of the results of the study lies in the development of applied tools that can be used to make informed strategic decisions to mitigate the consequences of the onset of risk events, increase the level of risk resistance of retail enterprises under resource and time constraints, while contributing to the achievement of the set targets for the activities of a trading enterprise.

Key words: risk, risk resistance, strategic management, PPRR model, information system, assessment, “bow tie” diagram.


Ключові слова


ризик, ризикостійкість, стратегічне управління, PPRR-модель, інформаційна система, оцінка, діаграма «краватка-метелик»

Повний текст:

PDF

Посилання


Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. Санкт-Петербург : Питер Ком, 1999. 416 с.

Гиротра К., Нетесин С. Оптимальная бизнес-модель. Четыре инструмента управления рисками. Москва : Альпина Паблишер, 2014. 298 с.

Друкер П. Ф. Практика менеджмента. Москва : «Вильямс», 2008. 400 с.

Забарна Е. М., Козакова О. М., Чередниченко В. А. Парадигма інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації : монографія. Херсон, 2019. 92 с.

Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий. Санкт-Петербург : Питер, 2002. 336 с.

Найт Ф. Риск, неопределенность и прибыль. Москва : Дело, 2003. 128 с.

Пайн Дж., Ґілмор Дж. Економіка вражень: битва за час, увагу та гроші клієнта. Харків : Віват, 2021. 416 с.

Сумець О. М. Стратегічний менеджмент : підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр.справ, Кременч. льот. коледж. Харків : ХНУВС, 2021. 208 с.

Цопа В. А. Базова методологія управління ризиками в системах менеджменту. Охорона праці. 2018. № 1. С. 18-26.

Bow Tie Risk Management Methodology. URL: https://skybrary.aero/articles/bow-tie-risk-management-methodology (дата звернення: 23.01.2022).

Compliance Risk Management: Applying the COSO ERM Framework. URL: https://www.coso.org/Documents/Compliance-Risk-Management-Applying-the-COSO-ERM-Framework.pdf (дата звернення: 23.01.2022).

Rogers P. Development of Resilient Australia: Enhancing the PPRR Approach with Anticipation. Assessment and Registration of Risks. Australian Journal of Emergency Management. 2011. Vol. 26. № 1. P. 54-58.

Ruijter A. de, Guldenmund F. The bowtie method: A review. Safety Science. 2016. Vol. 88. P. 211-218.

Slywotzky A. Turning Strategic Risk into Growth Opportunities. Harvard Business Review. 2008. Sep. 15. P. 78-88. URL: https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/threats_into_growth.shtml (дата звернення: 20.01.2022).

The PPRR risk management model. URL: https://www.business.qld.gov.au/running-business/protecting-business/risk-management/pprr-model (дата звернення: 05.02.2022).

Wilkins R. Federalism and the Emergency Services, Paper developed from a speech presented at the AFAC / Bushfire CRC 2009 Conference. The Australian Journal of Emergency Management. 2020. Vol. 25. № 1. Р. 3-6.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2023