РОЗВТОК ПЕРСОНАЛУ В ССТЕМІ КОРПОРАТВНОГО УПРАВЛІННЯ

Лариса Миколаївна Федоришина, Ольга Анатоліївна Гарват

Анотація


Федоришина Л.М., Гарват О.А. РОЗВТОК ПЕРСОНАЛУ В ССТЕМІ КОРПОРАТВНОГО УПРАВЛІННЯ

Мета. Дослідження підходів до розуміння сутності поняття «розвиток персоналу», наявних методів розвитку персоналу й окреслення особливостей їх використання в сучасних умовах.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувались такі методи дослідження: історичний, аналізу, абстрактно-логічний – для встановлення сутності та завдань розвитку персоналу, а також розкриття взаємозв’язку розвитку персоналу та успішності діяльності організаційних утворень; інтерпретації та порівняння – для визначення перспектив підвищення рівня трудового потенціалу як окремого організаційного утворення, так і на рівні країни; індукції та дедукції – при визначенні впливу розвитку персоналу на ефективність корпоративного управління і, навпаки, корпоративного управління на розвиток персоналу організаційного утворення; табличний – для наочного представлення систематизованого матеріалу з визначення сутності поняття «розвиток персоналу», методів розвитку персоналу; узагальнення – для формулювання власного визначення поняття «розвиток персоналу» і висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Встановлено, що розвиток персоналу забезпечує набуття персоналом відповідних знань і професійних навичок, розкриття потенціалу працівників, зміцнення відданості персоналу цінностям організації, полегшення процесу впровадження певних організаційних змін. Обґрунтовано, що безперервний розвиток персоналу на системній основі забезпечуватиме ефективність діяльності організації та формування відповідної корпоративної культури. Проаналізовано основні методи навчання та досвід організації та запровадження програм розвитку персоналу успішних компаній.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено наукові підходи до визначення сутності поняття «розвиток персоналу» і дано власне визначення його як цілеспрямованого системного процесу удосконалення якісних характеристик персоналу організації на систематичній основі з використанням різних методів задля покращення індивідуальних та колективних показників роботи, зростання загальної продуктивності і завдяки цьому – забезпечення постійного підвищення ефективності діяльності організаційного утворення.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані за результатами дослідження пропозиції щодо реалізації програм розвитку персоналу на безперервній систематичній основі можуть бути використані організаційними утвореннями будь-якої форми власності незалежно від сфери господарювання та галузевої приналежності.

Ключові слова: персонал, розвиток, навчання, методи навчання, людський капітал, підприємство.

 

Fedoryshyna L.M., Harvat O.A. PERSONNEL DEVELOPMENT IN THE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM

Purpose. The aim of the article is research of approaches to understanding the essence of the concept of “personnel development”, existing methods of personnel development and outlining the features of their use in modern conditions.

Methodology of research. The following research methods are used to achieve such purpose: historical, analytical, abstract and logical - to establish the nature and objectives of staff development, as well as to reveal the relationship between staff development and the success of organizational entities; interpretation and comparison - to determine the prospects for increasing the level of labour potential as a separate organizational entity, and at the national level; inductions and deductions - in determining the impact of personnel development on the effectiveness of corporate governance and, conversely, corporate governance on the development of personnel of organizational education; tabular - for a visual presentation of systematized material to determine the essence of the concept of “staff development”, methods of staff development; generalization - to formulate their own definition of “staff development” and the conclusions of the conducted study.

Findings. It has been established that staff development provides staff with the acquisition of relevant knowledge and professional skills, unlocking the potential of employees, strengthening staff commitment to the values of the organization, facilitating the process of implementing certain organizational changes. It is substantiated that the continuous development of staff on a systematic basis will ensure the effectiveness of the organization and the formation of an appropriate corporate culture. The main teaching methods and experience of organizing and implementing personnel development programs of successful companies are analysed.

Originality. Scientific approaches to defining the essence of the concept of “staff development” are generalized and given its own definition as a purposeful systemic process of improving the quality characteristics of the organization's staff on a systematic basis using various methods to improve individual and collective performance, increase overall productivity and thus ensure continuous improvement efficiency of organizational education.

Practical value. Based on the results of the study, proposals for the implementation of personnel development programs on a continuous systematic basis can be used by organizational entities of any form of ownership, regardless of the field of management and industry affiliation.

Key words: personnel, development, training, teaching methods, human capital, enterprise.

Ключові слова


персонал, розвиток, навчання, методи навчання, людський капітал, підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Брич В. Я., Гугул О. Я. Теоретичні аспекти розвитку персоналу. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 5. Т. 2. С. 13-16.

Гетьман О. О., Плясун А. В. Розвиток персоналу в забезпеченні безпеки ринку праці. Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. 2016. № 1(29). С. 97-105. URL: http://visnykznu.org/visnyk_ua/arh/t_visn_2016/2016econ1.html (дата звернення: 20.02.2022).

Жиленко А. Ю., Бикова А. Л. Особливості управління розвитком персоналу на підприємстві. Молодий вчений. 2018. № 11(63). С. 418-421. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/98.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Збрицька Т. П., Савченко Г. О., Татаревська М. С. Управління розвитком персоналу : навч. посібник. Одеса : Атлант, 2013. 427 с. URL: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/467 (дата звернення: 20.02.2022).

Мажник Н. А., Костін Д. А. Теоретичні основи управління професійним розвитком персоналу підприємства. БІЗНЕС ІНФОРМ. 2011. № 11. С. 103-107. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2011-1_0-pages-103_107.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Ткаченко А. М., Марченко К. А. Професійний розвиток персоналу – нагальне завдання сьогодення. Економічний вісник Донбасу. 2014. № 1. С. 194-197. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvd_2014_1_32 (дата звернення: 20.02.2022).

Гриньова В. М., Новікова М. М., Салун М. М., Красноносова О. М. Адміністративне управління трудовим потенціалом : навч. посібник. Харків : Вид. ХНЕУ, 2004. 428 с.

Грішнова О. А., Небукін В. Розвиток персоналу як інвестиційний проект: методичні підходи до визначення ефективності. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. Тернопіль : Економічна думка, 2004. Вип. 9. С. 15-19.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, интернационализация : учеб. пособие. Москва : ?нфра-М, 2009. 301 с.

Савельєва В. С. Психологія управління. Київ : ВД "Професіонал", 2005. 320 с.

Савченко В. А. Управління розвитком персоналу : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2002. 351 с.

Хміль Ф. І. Управління персоналом : підручник для студ. вищих навч. закладів. Київ : Академвидав, 2006. 488 с.

Черчик Л. Розвиток персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» : збірник наукових праць. Луцьк, 2010. Випуск 7(26). Частина 3. С. 3-11.

Процес / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86% D0%B5%D1%81#:~:text=process%2C%20%D0%BD%D1%96%D0%BC.,%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1’%D1%94%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D0%B2%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%96 (дата звернення: 20.02.2022).

Гетьман О. О., Білодід А. О. Інноваційні методи розвитку персоналу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Випуск 17. С. 556-561. URL: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/116.pdf (дата звернення: 20.02.2022).

Унікальні моделі корпоративного навчання та розвитку персоналу. URL: https://www.management.com.ua/tend/unique_models.pdf (дата звернення: 26.02.2022).

Навчання та розвиток персоналу / Метінвест. Звіт зі сталого розвитку. 2019. С. 78-82. URL: https://metinvestholding.com/ua/upload/sr-2019/assets/pdf/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87% D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%83_Metinvest%20SR%202019_UKR_WEB_6F.pdf (дата звернення: 26.02.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024