БЮДЖЕТНА ПІДТРМКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВРОБНЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Людмила Степанівна Сас, Петро Єгорович Матковський

Анотація


Сас Л.С., Матковський П.Є. БЮДЖЕТНА ПІДТРМКА ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ВРОБНЦТВА ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ

Мета. Дослідження напрямів бюджетної підтримки матеріально-технічного забезпечення технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств.

Методика дослідження. У процесі дослідження використано методи узагальнення, систематизації, аналізу, абстрагування з метою визначення напрямів бюджетної підтримки технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств у розрізі бюджетних програм. Інформаційну базу наукового дослідження склали наукові праці вітчизняних вчених-економістів та законодавчо-нормативні документи з питань бюджетної підтримки аграрного сектору економіки.

Результати дослідження. Обґрунтовано необхідність державної підтримки технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств. Виокремлено та проаналізовано напрями бюджетної підтримки матеріально-технічного забезпечення технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств, зокрема в межах бюджетних програм щодо: часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва й реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств із виробництва комбікормів; бюджетної тваринницької дотації та державної підтримки виробництва продукції рослинництва; державної підтримки галузі тваринництва; здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів; фінансової підтримки (розвитку) фермерських господарств; часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва; часткового відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів; фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі.

Наукова новизна результатів дослідження. Визначено, проаналізовано та обґрунтовано роль бюджетних програм щодо технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження можуть бути використані при організації процесу технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова: технологічне оновлення виробництва; модернізація; сільськогосподарські підприємства; державна підтримка; бюджетні програми.

 

Сас Л.С., Матковский П.Е. БЮДЖЕТНАЯ ПОДДЕРЖКА ТЕХНОЛОГЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНЯ ПРОЗВОДСТВА МОДЕРНЗАЦ ДЕЯТЕЛЬНОСТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРЯТЙ

Цель. сследование направлений бюджетной поддержки материально-технического обеспечения технологического обновления производства и модернизации деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Методика исследования. В процессе исследования использованы методы обобщения, систематизации, анализа, абстрагирования с целью определения направлений бюджетной поддержки технологического обновления производства и модернизации деятельности сельскохозяйственных предприятий в разрезе бюджетных программ. нформационную базу научного исследования составили научные труды отечественных ученых-экономистов и законодательно-нормативные документы по вопросам бюджетной поддержки аграрного сектора экономики.

Результаты исследования. Обоснована необходимость государственной поддержки технологического обновления производства и модернизации деятельности сельскохозяйственных предприятий. Выделены и проанализированы направления бюджетной поддержки материально-технического обеспечения технологического обновления производства и модернизации деятельности сельскохозяйственных предприятий, в частности в пределах бюджетных программ по: частичном возмещении субъектам хозяйствования стоимости строительства и реконструкции животноводческих ферм, комплексов и предприятий по производству комбикормов; бюджетной животноводческой дотации и государственной поддержки производства продукции растениеводства; государственной поддержки отрасли животноводства; осуществление финансовой поддержки субъектов агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов и компенсации лизинговых платежей; финансовой поддержки (развития) фермерских хозяйств; частичной компенсации стоимости сложной сельскохозяйственной техники отечественного производства; частичном возмещении стоимости строительства новых тепличных комплексов; финансовой поддержки мероприятий в агропромышленном комплексе.

Научная новизна результатов исследования. Определена, проанализирована и обоснована роль бюджетных программ относительно технологического обновления производства и модернизации деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты исследования могут быть использованы при организации процесса технологического обновления производства и модернизации деятельности сельскохозяйственных предприятий.

Ключевые слова: технологическое обновление производства; модернизация; сельскохозяйственные предприятия; государственная поддержка; бюджетные программы.

 

Sas L.S., Matkovskyi P.Ye. BUDGET SUPPORT FOR TECHNOLOGICAL UPDATING OF PRODUCTION AND MODERNIZATION OF ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The aim of the article is to research budget support areas for logistical support of technological updating of production and modernization of activity of agricultural enterprises.

Methodology of research. The methods of generalization, systematization, analysis, abstraction are used in the process of research to determine the directions of budget support for technological updating of production and modernization of activities of agricultural enterprises in the context of budget programs. The scientific base of scientific research was composed of scientific works of domestic scientists-economists and legislative and regulatory documents on budget support for the agricultural sector of the economy.

Findings. The necessity of state support of technological updating of production and modernization of activity of agricultural enterprises is substantiated. Areas of budget support for material and technical support for technological upgrading of production and modernization of agricultural enterprises are identified and analyzed, in particular within budget programs for: partial reimbursement to the economic entities of the cost of construction and reconstruction of livestock farms and complexes and enterprises for the production of compound feed; budget livestock subsidies and state support for crop production; state support for animal husbandry; providing financial support to agribusiness entities through the mechanism of cheaper loans and offsetting of lease payments; financial support (development) of farms; partial compensation for the cost of sophisticated agricultural machinery of domestic production; partial reimbursement of the cost of construction of new greenhouse complexes; financial support for activities in the agro-industrial complex.

Originality. The role of budgetary programs on technological updating of production and modernization of activity of agricultural enterprises are defined, analyzed and substantiated.

Practical value. The obtained results of the study can be used to organize the process of technological updating of production and modernization of agricultural enterprises.

Key words: technological modernization of production; modernization; agricultural enterprises; state support; budget programs.


Ключові слова


Ключові слова: технологічне оновлення виробництва; модернізація; сільськогосподарські підприємства; державна підтримка; бюджетні програми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Калачова І. В., Шубравська О. В., Прокопенко К. О. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприємств: перешкоди та напрями розвитку. Статистика України. 2013. № 1(60). С. 10-16.

Брошенко О. В. Бюджетна підтримка в системі державного регулювання розвитку аграрного виробництва. Облік і фінанси АПК: бухгалтерський портал. URL: http://magazine.faaf.org.ua/byudzhetna-pidtrimka-v-sistemi-derzhavnogo-regulyuvannya-rozvitku-agrarnogo-virobnictva.html (дата звернення: 05.07.2019).

Коваленко М. В., Поліщук М. М., Горячун О. В. Сучасні джерела фінансування сільськогосподарських підприємств. Вісник Мукачівського державного університету. 2018. № 17. С. 240-250.

Мазур Ю. В. Державна підтримка АПК України: суть, значення та сучасний стан. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 7. С. 128-136.

Міщенко Д. А. Удосконалення системи державної фінансової підтримки сільського господарства України. Агросвіт. 2015. № 18. С. 36-40.

Павлова Г. Є. Державна підтримка як складова системи державного регулювання аграрного сектора економіки. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 11. С. 18-21.

Панухник О. В. Напрями та шляхи трансформації державної підтримки суб’єктів аграрної сфери України. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. С. 5-10.

Шанін О. В. Рівень державної підтримки сільськогосподарських підприємств в Україні. Сталий розвиток економіки. 2015. № 2[27]. С. 117-123.

Про Державний бюджет України на 2009 рік : Закон України від 26.12.2008 № 835-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/835-17 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2010 рік : Закон України від 27.04.2010 № 2154-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2154-17 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2011 рік : Закон України від 23.12.2010 № 2857-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2857-17 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2012 рік : Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4282-17 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2013 рік : Закон України від 06.12.2012 № 5515-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5515-17 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2014 рік : Закон України від 16.01.2014 № 719-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/719-18 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2015 рік : Закон України від 28.12.2014 № 80-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/80-19 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2016 рік : Закон України: від 25.12.2015 № 928-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/928-19 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон України від 21.12.2016 № 1801-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 (дата звернення: 10.07.2019).

Про Державний бюджет України на 2018 рік : Закон України від 07.12.2017 № 2246-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2246-19 (дата звернення: 10.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. № 900. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/900–2010–%D0%BF (дата звернення: 10.07.2019).

Про внесення змін до Розподілу видатків, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2009 рік” за КПКВК 2801210 “Бюджетна тваринницька дотація та державна підтримка виробництва продукції рослинництва” : наказ Міністерства аграрної політики України від 02.04.2009 р. № 234. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0234555-09 (дата звернення: 12.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 884. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/884–2015–%D0%BF (дата звернення: 12.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки тваринництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, аквакультури (рибництва) : Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 107. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/107–2018–%D0%BF#n143 (дата звернення: 12.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів : Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. № 794. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794–2010–%D0%BF (дата звернення: 14.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248166183 (дата звернення: 18.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам : Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1102. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1102–2004–%D0%BF (дата звернення: 18.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 647. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/130-2017-%D0%BF (дата звернення: 18.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання, спеціальних вагонів для перевезення зерна, обладнання для виробництва біоетанолу та електроенергії з біомаси, що закуплені у вітчизняних виробників : Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2017 р. № 130. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130–2017–%D0%BF (дата звернення: 18.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів : Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 305. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/305–2011–%D0%BF (дата звернення: 14.07.2019).

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі : Постанова КМУ від 13 лютого 2012 р. № 104 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/104–2012–%D0%BF (дата звернення: 14.07.2019).

Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік”. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/GF6Y000A.html (дата звернення: 18.07.2019).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2019.5-6.28

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024