ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК

Ростислав Романович Баглей, Тетяна Володимирівна Бучинська, Вікторія Олександрівна Гомотюк

Анотація


Баглей Р.Р., Бучинська Т.В., Гомотюк В.О. ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ЦФРОВОЇ ЕКОНОМІК

Мета. Дослідження поняття «проєктний менеджмент», його основних завдань, принципів, критеріїв щодо взаємозв’язку результатів виробництва та проєктної діяльності в бізнесі.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: аналітичний метод застосовувався при огляді літературних джерел; метод класифікації дав змогу диференціювати основні компоненти проєктного менеджменту; метод опису – надати їм детальну характеристику; монографічний метод був використаний при вивченні літературних джерел з питань деталізації елементів проєктного менеджменту; системно-аналітичний метод застосовано при обробці отриманої інформації.

Результати дослідження. Розглянуто теоретичні та організаційно-практичні засади розвитку проєктного менеджменту в компаніях. Встановлено, що сьогодні відбувається модернізація та перегляд низки питань щодо ефективності системи управління виробництвом в компаніях у зв’язку з активним переходом до світових критеріїв ефективності управління виробництвом та виходом з кризи. Обґрунтовано процес розроблення проєкту та впровадження проєкту через виконання необхідних процедур, це дало змогу запропонувати авторське бачення процесу здійснення проєкту. Узагальнено стратегії, котрі можуть використовуватись при управлінні змінами у проєкті.

Наукова новизна результатівдослідження. Дістало подальшого розвитку обґрунтування традиційного та проєктного підходів до управління компаніями. Визначено переваги компанії від використання проєктного менеджменту. Обґрунтовано та запропоновано процеси здійснення виконання процедур в проєктному менеджменті.

Практична значущість результатів дослідження. Подані пропозиції авторів щодо напрямків розвитку проєктного менеджменту можуть бути використані компаніями задля покращення ефективності їх діяльності.

Ключові слова: проєктний менеджмент, компанія, ефективність, процедури, бізнес-процес.

 

Bahlei R.R., Buchynska T.V., Homotiuk V.O. THE APPLICATION OF PROJECT MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF THE DIGITAL ECONOMY

Purpose. The aim of the article is to study the concept of “project management”, its main tasks, principles, criteria regarding the relationship between production results and project activities in business.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the process of research, in particular: the analytical method was used when reviewing literary sources; the classification method made it possible to differentiate the main components of project management; the method of description is to give them a detailed description; the monographic method was used in the study of literary sources on detailing the elements of project management; the system-analytical method was applied in the processing of the received information.

Findings. The theoretical, organizational and practical foundations of project management development in companies are considered. It has been established that today modernization and revision of a number of issues regarding the effectiveness of the production management system in companies is taking place in connection with the active transition to global criteria for the effectiveness of production management and the exit from the crisis. The process of project development and project implementation was substantiated through the implementation of the necessary procedures, which made it possible to offer the author’s vision of the project implementation process. The strategies that can be used in the management of changes in the project are summarized.

Originality. The substantiation of traditional and project approaches to company management was further developed. The advantages of the company from the use of project management are determined. Processes of implementation of procedures in project management are substantiated and proposed.

Practical value. The submitted proposals of the authors regarding the directions of development of project management can be used by companies to improve the efficiency of their activities.

Keywords: project management, company, efficiency, procedures, business process.

Ключові слова


проєктний менеджмент, компанія, ефективність, процедури, бізнес-процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Gomes C., Lisboa J. Project management in the context of organizational change. International Journal of Public Sector Management. 2008. Volume 21. No. 6. P. 573-585.

Kerzner H. Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling. John Wiley & Sons, 2017. P. 230-267.

Turner J., Simister S. The grower handbook of project management. Routledge, 2004. P. 110-210.

Черчата А. О. Проектний менеджмент на підприємстві: застосування в контексті взаємодії з функціональним та процесним підходами. Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2019. № 1. С. 172-179.

Данченко О. Б., Занора В. О. Проектний менеджмент: управління ризиками та змінами в процесах прийняття управлінських рішень : монографія. Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А., 2019. 278 с.

Багашова Н. В. Світові та вітчизняні тенденції розвитку управління проектами. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_6_34 (дата звернення: 11.02.2022).

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide). Edition - Project Management Institute. Pennsylvania, 2017. 480 p.

Deutsches Institut fur Normung (DIN). URL: http://www.standards.ru/document/4061453.aspx (дата звернення: 11.02.2022).

PRINCE2 Agile. Project Management. URL: https://www.axelos.com/certifications/prince2-agile/prince2-agile-foundation-certification (дата звернення: 11.02.2022).

Cooke-Davies T. Towards improved project management practice: Uncovering the evidence for effective practices through empirical research. Thesis (Ph. D.). Leeds Metropolitan University, USA, 2001.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024