РОЛЬ МІСЦЕВХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Євгеній Олегович Шаповалов

Анотація


Шаповалов Є.О. РОЛЬ МІСЦЕВХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

Метою статті є дослідження актуального стану та основних тенденцій місцевих податків і зборів, їх фіскальної та регуляторної ролі в умовах бюджетної децентралізації та функціонування нового адміністративно-територіального устрою.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою статті є фундаментальні положення сучасної економічної науки. У процесі дослідження застосовувались методи: теоретичного узагальнення та наукової абстракції – при обґрунтуванні категоріально-понятійного апарату дослідження; системного аналізу – при формуванні теоретико-методологічної бази дослідження та структурної будови дослідження; порівняльного аналізу – при виявленні закономірностей і основних тенденцій місцевих податків в умовах фіскальної децентралізації; описової статистики та візуального аналізу – для наочного представлення основних положень дослідження й формулювання відповідних висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Проаналізовано показники надходжень від місцевих податків і зборів за період з початку бюджетної децентралізації до початку 2022 року, визначено основні тренди надходження даних платежів, зміни їх структури. Встановлено тенденцію до зростання питомої ваги податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у структурі місцевих податків. Досліджено причини збільшення частки єдиного податку у структурі місцевих податків і зборів. Визначено вплив надходжень від сплати місцевих податків і зборів на динаміку щомісячних надходжень до місцевих бюджетів.

Наукова новизна результатів дослідження. Поглиблено концептуальні засади розуміння ролі місцевих податків і зборів в умовах фіскальної децентралізації. Удосконалено науково-методичні підходи до аналізу та пізнання дохідної частини місцевих бюджетів.

Практична значущість результатів дослідження. Результати проведеного дослідження можуть бути використані органами місцевого самоврядування та органами державної влади для подальшої роботи із ставками місцевих податків і зборів, їх адміністрування в умовах децентралізації.

Ключові слова: податок, місцеві податки, бюджет, децентралізація, місцеві бюджети, територіальні громади, бюджети місцевого самоврядування, податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір.

 

Shapovalov Yе.O. THE ROLE OF LOCAL TAXES AND FEES IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION

Purpose. Research of the current state and main trends of local taxes and fees, their fiscal and regulatory role in the conditions of budget decentralization and the functioning of the new administrative-territorial system.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the article is the fundamental provisions of modern economic science. In the research process, the following methods were used: theoretical generalization and scientific abstraction - when substantiating the categorical-conceptual research apparatus; the method of system analysis - in the formation of the theoretical and methodological base of the study and the structural structure of the study; the method of comparative analysis - when identifying patterns and main trends of local taxes in the conditions of fiscal decentralization, methods of descriptive statistics and visual analysis - for a visual presentation of the main provisions of the study and formulation of the relevant conclusions of the conducted study.

Findings. The indicators of receipts from local taxes and fees for the period from the beginning of budget decentralization to the beginning of 2022 were analyzed, the main trends in the receipt of these payments and changes in their structure were determined. A trend towards an increase in the specific weight of the tax on immovable property other than land in the structure of local taxes was established. The reasons for the increase in the share of the single tax in the structure of local taxes and fees was studied. The influence of revenues from the payment of local taxes and fees on the dynamics of monthly revenues to local budgets was determined.

Originality. The conceptual foundations of understanding the role of local taxes and fees in the conditions of fiscal decentralization are deepened. Scientific and methodical approaches to the analysis and knowledge of the revenue part of local budgets have been improved.

Practical value. The results of the research can be used by local self-government bodies and state authorities for further work with the rates of local taxes and fees, their administration in conditions of decentralization.

Key words: tax, local taxes, budget, decentralization, local budgets, territorial communities, local self-government budgets, property tax, single tax, fee for parking spaces for vehicles, tourist fee.


Ключові слова


податок, місцеві податки, бюджет, децентралізація, місцеві бюджети, територіальні громади, бюджети місцевого самоврядування, податок на майно, єдиний податок, збір за місця для паркування транспортних засобів, туристичний збір

Повний текст:

PDF

Посилання


Європейська хартія місцевого самоврядування. Офіційний вісник України. 2015. 03 квітня, № 24.

Податковий кодекс України : за станом на 21 червня 2022 р. офіц. текст. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2011. № 13-14, № 15-16, № 17, ст. 112.

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2015 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2016 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2017 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2018 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2019 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2020 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Звіти про виконання місцевих бюджетів Вінницької області за 2021 рік / Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 10.02.2022).

Державний веб-портал бюджету для громадян / Міністерство фінансів України. URL: https://openbudget.gov.ua/ (дата звернення: 10.02.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.1.25

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024