INNOVATIONS AND DYNAMISM OF ECONOMIC DEVELOPMENT: INNOVATIVENESS OF J.A. SHUMPETER

Tetyana Volodymyrivna Marchenko

Анотація


Марченко Т.В. ІННОВАЦІЇ ТА ДНАМІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВТКУ: НОВАТОРСТВО Й.А. ШУМПЕТЕРА

Мета. Дослідження еволюційного характеру теоретичної спадщини Й. А. Шумпетера, її впливу на особливості формування наукової думки щодо основних елементів інноваційної діяльності в процесі економічного розвитку.

Методика дослідження. Для реалізації зазначеної цілі дослідження використано такі методи наукового аналізу: історичний, системний, структурно-функціональний та порівняльний. Історичний метод дозволив простежити витоки, генезис, основні етапи та особливості розвитку інновацій, а також визначити перспективи розвитку інноваційної діяльності у третьому тисячолітті. Системний метод дав змогу комплексно розглянути інновації, виявити суттєві елементи та зв’язки; структурно-функціональний - пояснити частини та компоненти інноваційного процесу; порівняльним методом розкрито особливості інноваційної діяльності країн, її вплив на розвиток інформаційного суспільства.

Результати дослідження. Встановлено, що створення Й. Шумпетером теорії якісно нового інноваційного типу розвитку є визначним внеском, що докорінно змінив традиційні уявлення про економічний розвиток та економічне зростання. Ідеї Шумпетера про внутрішню стимулюючу роль інновацій, технічного прогресу послужили свого роду відправною точкою подальшого формування різних теорій трансформації капіталістичної системи, її переходу на більш високий щабель розвитку (індустріальне й постіндустріальне суспільство). Обґрунтовано, що у сучасному світі інновації стають визначальним фактором динамічного розвитку, трансформації та конкурентоспроможності соціально-економічних систем у всьому світовому просторі.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено основні підходи до поняття інновацій та встановлено їхній вплив на виникнення терміну «нова економіка», одним з головних атрибутів якої є знання як головний чинник виробництва і генерування багатства. Встановлено важливе значення робіт Й. Шумпетера на сучасному етапі реформування економічної науки після глобальної кризи, оскільки згідно з теорією Й. Шумпетера, інновація супроводжується творчим руйнуванням економічної системи, зумовлюючи її перехід з одного стану в інший.

Практична значущість результатів дослідження. Теоретичні положення, висновки і рекомендації мають важливе значення для наукового обґрунтування необхідності здійснення інноваційної діяльності, а також у можливості прикладного застосування цих результатів у навчальному процесі.

Ключові слова: глобальне інформаційне суспільство, інновація, інноваційна діяльність, інформаційно-комунікаційні технології, «економіка, яка базується на знаннях», творче руйнування.

 

Marchenko T.V. INNOVATIONS AND DYNAMISM OF ECONOMIC DEVELOPMENT: INNOVATIVENESS OF J.A. SHUMPETER

Purpose. The aim of the article is study of the evolutionary nature of the theoretical heritage of J.A. Schumpeter, its influence on the features of the formation of scientific thought regarding the main elements of innovation in the process of economic development.

Methodology of research. To achieve this goal of the study, the following methods of scientific analysis were used: historical, systemic, structural-functional and comparative. The historical method made it possible to trace the leaks, genesis, main stages and features of the development of innovations, as well as to determine the prospects for the development of innovation activity in the third millennium. The system method allowed us to comprehensively consider innovations, identify essential elements and connections; structural-functional - to explain the parts and components of the innovation process; the comparative method reveals the features of the countries' innovative activity, its impact on the development of the information society.

Findings. It has been established that the creation by J. Schumpeter of the theory of a qualitatively new innovative type of development is an outstanding contribution that radically changed the traditional ideas about economic development and economic growth. Schumpeter's ideas about the internal stimulating role of innovation and technological progress served as a kind of starting point for the further formation of various theories of the transformation of the capitalist system, its transition to a higher stage of development (industrial and post-industrial society). It is substantiated that in the modern world innovations are becoming a determining factor in the dynamic development, transformation and competitiveness of socio-economic systems throughout the world.

Originality. The main approaches to the concept of innovation are summarized and their influence on the emergence of the term "new economy" is established, one of the main attributes of which is knowledge as a factor of production and wealth generation. The importance of Schumpeter's works at the present stage of reforming economic science after the global crisis is established, since, according to Schumpeter's theory, innovation is accompanied by the creative destruction of the economic system, causing its transition from one state to another.

Practical value. Theoretical provisions, conclusions and recommendations are important for the scientific substantiation of the need for innovative activities, as well as the possibility of applying these results in the educational process.

Key words: global information society, innovation, innovative activity, information and communication technologies, "knowledge-based economy", creative destruction.


Ключові слова


Key words: global information society, innovation, innovative activity, information and communication technologies, "knowledge-based economy", creative destruction.

Повний текст:

PDF

Посилання


Воронецький Я. Створення польської системи інновацій та побудова економіки, яка ґрунтується на знаннях. Регіональна економіка. 2006. № 1. С. 164-174.

Голіков В. І. Інформатизація як фактор постіндустріального розвитку. Економіка і прогнозування. 2003. № 1. С. 5-10.

Данилишин Б., Куценко В. Інтелектуальні ресурси в економічному зростанні: шляхи поліпшення їх використання. Економіка України. 2006. № 1. С. 71-79.

Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки. Економіка України. 2000. № 2. С. 11-17.

Соснін О. Інновації: крізь призму сьогоденних реалій. Науковий світ. 2004. № 9. С. 8-12.

Фримен К., Лука Ф. Як час спливає: від епохи промислових революцій до інформаційних революцій / перекладач Р. Ткачук. Київ : ВД “Києво-Могилянська академія”, 2008. 510 с.

Чухно А. А. Вибрані праці : у 2 т. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”. 2012. Т. 1. 557 с.

Baumol W. J. The Free-Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 2002. 318 р.

Heertje A. Schumpeter on the Economics of Innovation and the Development of Capitalism. Cheltenham : Edword Elgar, 2006. 142 р.

McCraw Th. K. Prophet of Innovation: Joseph Schumpeter and Creative Destruction. Cambridge Mass. : Harvard University Press, 2007. 719 p.

Morone P., Taylor R. Knowledge Diffusion and Innovation. Cheltenham, UK; Northampton, USA : Edward Elgar, 2010. 177 p.

Tushman M., William L. Moore Readings in the management of innovation. USA : Harper Business, 1988. 769 p.

Parker J. E. S. The Economics of Innovation. The national and multinational enterprise in technological change. 2nd edition. London, New York : Longman, 1978. P. 50.

Prahalad C. K., Krishnan M. S. Die Revolution der Innovation. München : Redline Verlag, Finanzbuchverlag GmbH, 2009. 336 p.

Schumpeter J. History of Economic Analyses. London : Allen and Unwin, 2000. P. 39-40.

Schumpeter J. Capitalism, Socialism, and Democracy. Third Edition. Harper Perennial Modern Thought, 2008. 431 p.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024