МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛВУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРРОДНМ РЕСУРСАМ НА ТЕМП ПОШРЕННЯ КОРУПЦІЇ

Вікторія Володимирівна Боженко, Валерія Віталіївна Герасименко

Анотація


Боженко В.В., Герасименко В.В. МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛВУ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПРРОДНМ РЕСУРСАМ НА ТЕМП ПОШРЕННЯ КОРУПЦІЇ

Мета. Оцінювання ступеня впливу забезпеченості природними ресурсами на темпи поширення корупції в країнах світу.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є системне поєднання методів порівняльного, кластерного (метод k-середніх) та канонічного кореляційного аналізів. Для характеристики рівня корупції в країні використано три індикатори (рівень контролю корупції, нормативної якості та верховенства права), що розраховуються фахівцями Світового Банку в межах проєкту Worldwide Governance Indicators (WGI). Забезпеченість країни природними ресурсами розглянуто у розрізі відновлювальних (обсяг виробництва вітрової електроенергії, обсяг виробництва сонячної електроенергії, обсяг виробництва геотермальної енергії) та невідновлювальних (обсяг видобутку нафти, обсяг видобутку газу) ресурсів. Об’єктом дослідження обрано 44 країни світу для відновлювальних природних ресурсів та 28 країн – невідновлюваних.

Результати дослідження. За результатами кластерного аналізу з використанням методу k-середніх виокремлено три однорідні групи країн залежно від рівня забезпеченості ними відновлювальними та невідновлювальними природними ресурсами. До кластеру з найбільшим рівнем забезпеченості природними ресурсами належать США і Китай (відновлювальні джерела) та США і Росія (невідновлювальні джерела). Україна віднесена до кластеру з низьким рівнем видобутку відновлювальних та невідновлювальних природних ресурсів. Гіпотеза про залежність рівня корупції від забезпеченості природніми ресурсами є вірною, про що вказують наступні індикатори: канонічний коефіцієнт детермінації більше за 0,9; χ2 – критерій Бартлера та його р-value менше за 0,05. Найтісніший зв’язок між двома множинами змінних існує в країнах, які є середньо забезпеченими природними ресурсами.

Наукова новизна результатів дослідження. Розроблено науково-методичний підхід для оцінювання ступеня впливу рівня забезпеченості природними ресурсами країн на рівень поширення темпів корупції шляхом системного поєднання кластерного та канонічного аналізу.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати можуть бути використані органами державної влади й органами місцевого самоврядування для протидії корупції в системі управління природними ресурсами, підвищення інвестиційної привабливості країни.

Ключові слова: корупція, природні ресурси, кластерний аналіз, канонічній аналіз, прокляття ресурсами.

 

Bozhenko V.V., Нerasymenko V.V. MODELLING THE IMPACT OF NATURAL RESOURCE ABUNDANCE ON THE SPREAD OF CORRUPTION IN THE COUNTRY

Purpose. The aim of the article is estimating the degree of impact of natural resources on the corruption on the global scale.

Methodology of research. The methodological basis of the study is a systematic combination of the methods of comparative, cluster (k-means method) and canonical correlation analyses. To characterize the level of corruption in the country, three indicators were used (the level of corruption control, regulatory quality and the rule of law), calculated by World Bank specialists within the Worldwide Governance Indicators (WGI) project. The country's provision of natural resources is considered in terms of renewable (volume of wind electricity production, volume of solar electricity production, volume of geothermal energy production) and non-renewable (volume of oil production, volume of gas production). The research object is 44 countries of the world for renewable natural resources and 28 non-renewable countries.

Findings. According to the results of the cluster analysis using the k-means method, three homogeneous groups of countries were distinguished depending on the level of their provision of renewable and non-renewable natural resources. The cluster with the highest level of supply of natural resources includes the USA and China (renewable sources) and the USA and Russia (non-renewable sources). Ukraine belongs to the cluster with a low level of extraction of renewable and non-renewable natural resources. The hypothesis that the level of corruption depends on the supply of natural resources is correct, as indicated by the following indicators: the canonical coefficient of determination is more than 0.9; χ2 is Bartler's test and its p-value is less than 0.05. The closest relationship between the two sets of variables exists in countries that are moderately endowed with natural resources.

Originality. A scientific-methodical approach for assessing the degree of impact of natural resource on the level of corruption through a systematic combination of cluster and canonical analysis was developed.

Practical value. The obtained results can be used by state authorities and local self-government bodies to combat corruption in the natural resources management system and increase the country's investment attractiveness.

Key words: corruption, natural resources, cluster analysis, canonical analysis, resource curse.


Ключові слова


корупція, природні ресурси, кластерний аналіз, канонічній аналіз, прокляття ресурсами.

Повний текст:

PDF

Посилання


Erum N., Hussain S. Corruption, natural resources and economic growth: Evidence from OIC countries. 2019. URL: https://econpapers.repec.org/article/eeejrpoli/v_3a63_3ay_3a2019_3ai_3ac_3a18.htm (дата звернення: 19.05.2022).

Kordbacheh H., Sadati S. Corruption and banking soundness: Does natural resource dependency matter? 2021. URL: https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/JFC-01-2021-0004/full/html?skipTracking=true (дата звернення: 18.05.2022).

Kolstad I., Soreide T., Williams A. Corruption in Natural Resource Management – An Introduction. 2008. URL: https://www.u4.no/publications/corruption-in-natural-resource-management-an-introduction (дата звернення: 18.05.2022)

Kolstad I., Wiig А. Natural resources, corruption and trust: A complex relationship. 2011. URL: https://www.u4.no/publications/natural-resources-corruption-and-trust-a-complex-relationship.pdf (дата звернення: 19.05.2022).

Bhattacharyya S., Hodler R. Natural Resources, Democracy and Corruption. 2010. URL: https://econpapers.repec.org/article/eeeeecrev/v_3a54_3ay_3a2010_3ai_3a4_3ap_3a608-621.htm (дата звернення: 19.05.2022).

Природно-ресурсний потенціал України: забезпечення добробуту та екологічної безпеки населення : монографія / за заг. ред. акад. НААН України, д. е. н., проф. М. А. Хвесика. Київ : ДУ ІЕПСР НАН України, 2021. 148 с.

Аналітики назвали ТОП-10 корупційних ризиків під час реалізації деревини державними лісгоспами. URL: https://statewatch.org.ua/publications/analityky-nazvaly-top-10-koruptsiynykh-ryzykiv-pid-chas-realizatsii-derevyny-derzhavnymy-lishospamy/ (дата звернення: 06.05.2022).

Які корупційні схеми створюють умови для тіньового обігу землі?  аналітичний огляд НАЗК. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/yaki-koruptsijni-shemy-stvoryuyut-umovy-dlya-tinovogo-obigu-zemli-analitychnyj-oglyad-nazk/ (дата звернення: 05.05.2022).

100 корупційних схем в регіонах України. URL: https://www.rpk.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/as-100-schemes-2-1.pdf (дата звернення: 06.05.2022).

The Worldwide Governance Indicators (WGI) project. URL: http://info.worldbank.org/governance/wgi/ (дата звернення: 10.05.2022).

Statistical Review of World Energy. URL: https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html (дата звернення: 10.05.2022).

Климчук В. О. Кластерний аналіз: використання у психологічних дослідженнях. Практична психологія та соціальна робота. 2006. № 4. С. 30-36.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024