ССТЕМНО-СНЕРГЕТЧНЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МАРКЕТНГОВХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ НА БІОЕНЕРГЕТЧНОМУ РНКУ

Юлія Миколаївна Гальчинська

Анотація


Гальчинська Ю.М. ССТЕМНО-СНЕРГЕТЧНЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ МАРКЕТНГОВХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВТКУ ПІДПРЄМСТВ НА БІОЕНЕРГЕТЧНОМУ РНКУ

Мета. Формування цілісного методичного підходу щодо розробки маркетингових стратегій інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору на біоенергетичному ринку.

Методика дослідження. Методи дослідження, застосовані автором, включають системний підхід для розуміння змісту і структури біоенергетичного ринку та ролі його окремих учасників; методи індукції та узагальнення для впровадження синергетичного підходу щодо формування маркетингових стратегій інноваційного розвитку.

Результати дослідження. У статті доведено, що одним з важливих методів дослідження підприємств аграрного сектору на біоенергетичному ринку та вибору стратегій розвитку є системно-синергетичний підхід. Розроблено методику дослідження біоенергетичного ринку та його суб’єктів. Доведено, що формування біоенергетичного  ринку сьогодні є неможливе без наукового обґрунтування вибору пріоритетних напрямів розвитку підприємств аграрного сектору з урахуванням зовнішніх збурень і флуктуацій під час визначення стратегій, цілей і завдань. Встановлено, що в таких випадках потрібно використовувати маркетингові дослідження біоенергетичного ринку, результати яких будуть покладені в основу розробки маркетингової стратегії. Запропоновано послідовність розробки маркетингової стратегії інноваційного розвитку з урахуванням синергетичної методології. У статті виокремлено методичні та рекомендаційні блоки, які дозволяють сформулювати пропозиції з удосконалення маркетингових стратегій інноваційного розвитку підприємств на біоенергетичному ринку.

Наукова новизна результатів дослідження. Узагальнено методологічні засади вивчення біоенергетичного ринку на основі застосування системно-синергетичного підходу. Запропоновано методику дослідження розвитку біоенергетичного ринку та визначення етапів формування маркетингової стратегії інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору на вказаному ринку

Практична значущість результатів дослідження. Представлені результати можуть бути використані науковцями і практиками в процесі аналізу стану та напрямів інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору на біоенергетичному ринку, що обумовлює практичну цінність цієї наукової статті.

Ключові слова: системний підхід, синергетичний підхід, біоенергетичний ринок, маркетингова стратегія, інноваційний розвиток.

 

Galchynska J.M. SYSTEMATIC AND SYNERGETIC APPROACH IN THE FORMATION OF MARKETING STRATEGIES FOR THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES ON THE BIOENERGY MARKET

Purpose. The purpose of the article is the formation of a holistic methodical approach to the development of marketing strategies for the innovative development of agricultural sector enterprises on the bioenergy market.

Methodology of research. Research methods were used by the author include a systematic approach to understanding the content and structure of the bioenergy market and the role of its individual participants; methods of induction and generalization for the implementation of a synergistic approach to the formation of marketing strategies for innovative development.

Findings. The article proves that one of the important methods of researching agricultural sector enterprises in the bioenergy market and choosing development strategies is the system-synergistic approach. A research methodology for the bioenergy market and its subjects has been developed. It has been proven that the formation of the bioenergy market today is impossible without a scientific justification for the selection of priority directions for the development of enterprises in the agrarian sector, taking into account external disturbances and fluctuations during the determination of strategies, goals and objectives. It has been established that in such cases it is necessary to use marketing research of the bioenergy market, the results of which will be the basis for developing a marketing strategy. The sequence of development of the marketing strategy of innovative development, taking into account the synergistic methodology, is proposed. Methodological and recommendation blocks are singled out in the article, which make it possible to formulate proposals for improving marketing strategies for the innovative development of enterprises in the bioenergy market.

Originality. Methodological principles of the study of the bioenergy market based on the application of a system-synergistic approach are summarized. The method of researching the development of the bioenergy market, the stages of forming a marketing strategy for the innovative development of agricultural sector enterprises in the specified market is proposed.

Practical value. The presented results can be used by scientists and practitioners in the process of analysing the state and directions of innovative development of agricultural sector enterprises in the bioenergy market, which determines the practical value of this scientific article.

Key words: systemic approach, synergistic approach, bioenergy market, marketing strategy, innovative development.

Ключові слова


системний підхід, синергетичний підхід, біоенергетичний ринок, маркетингова стратегія, інноваційний розвиток.

Повний текст:

PDF

Посилання


Россоха В. В., Гусак О. М. Формування інноваційно-інвестиційної політики в аграрній сфері економіки. Київ : ННЦ ІАЕ, 2011. 240 с.

Трипольська Г. С., Киризюк С. В. Розвиток біоенергетики України в контексті орієнтирів ЄС. Економіка і прогнозування. 2018. № 3. С. 138-159.

Брич В., Галиш Н., Борисяк О. Стратегія управління підприємством з виробництва біопалива: монографія. Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2020. 224 с.

Ковальчук С. В. Актуалізація маркетингових стратегій в контексті інноваційного розвитку промислових підприємств : монографія. Хмельницький : ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. 280 с.

Ларіна Я. С. Інноваційні стратегії розвитку підприємств аграрного сектора економіки України. Економічні інновації : зб. наук. пр. Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2015. Вип. 60. Т. I. С. 260-269.

Лукинов ?. ?. Эволюция экономических систем. Москва, 2002. 567 с.

Пригожин ?., Стенгерс ?. Порядок из хаоса: Новый диалог человека с природой. Москва, 1986. 432 с.

Хакен Г. Синергетика. ?ерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устройствах. Москва, 1985. 424 с.

Сугаков В. Й. Основи синергетики. Київ, 2001. 286 с.

Колодийчук В. А. Синергетический эффект логистических систем. URL: http://jurnal.org/articles/2014/ekon111.html (дата звернення: 25.07.2022).

Потапова Н. А. Синергетичний розвиток складних економічних систем. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/15393/1/27_180-186_Vis_725_Ekonomika.pdf (дата звернення: 25.07.2022).

Кирилюк Є. М., Прощаликіна А. М. Методологія синергетики в дослідженні процесів трансформації економічних систем. Механізм регулювання економіки. 2012. № 1. С. 87-94.

Поздняков А. В. Особенности формирования социально-экономического порядка и хаоса. URL: http://rusnauka.narod.ru/lib/phisic/chaos/2/a011898.html (дата звернення: 25.07.2022).

Олігархи нового часу: як війна трансформує енергетичний сектор України. URL: https://mind.ua/publications/20244525-oligarhi-novogo-chasu-yak-vijna-transformue-energetichnij-sektor-ukrayini (дата звернення: 25.07.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024