КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ПРЕВЕНТВНО-СУПУТНІ ЗАХОД З ПОЛІПШЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЖТЛОВОМУ БУДІВНЦТВІ

Марія Василівна Гуменна-Дерій

Анотація


Гуменна-Дерій М.В. КОНЦЕПЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ПРЕВЕНТВНО-СУПУТНІ ЗАХОД З ПОЛІПШЕННЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ЖТЛОВОМУ БУДІВНЦТВІ

Мета. Дослідження концепції контролю та превентивно-супутніх заходів для поліпшення його ресурсного потенціалу на прикладі будівельних підприємств.

Методика дослідження. В статті використано загальнонаукові та специфічні методи дослідження, а саме: графічний – для дослідження концепції контролю за ресурсами у будівництві; аналітичний – для аналізу фінансових ресурсів, необхідних для відновлення зруйнованих житлових будівель; індукції та дедукції - для дослідження видів контролю у національній практиці; монографічний – для дослідження наукових доробків вчених за даним напрямком; прогностичний – для формування перспектив розвитку контролю як передумов превентивно-супутніх заходів.

Результати дослідження. Доведено, що застосування превентивно-супутніх заходів поліпшить систему ведення контролю за матеріально-технічними та фінансовими ресурсами. Обґрунтовано, що концепція контролю є досить широкою, адже включає в себе мету, завдання, об’єкти, суб’єкти, функції, види, методологію та організацію контролю, які потребують вдосконалення  та мають свою специфіку у житловому будівництві. Виявлено, що перспективи поліпшення контролю полягають у низці заходів, що стосуються організації документування, вдосконалення системи внутрішнього контролю та автоматизації в частині матеріально-технічних та фінансових ресурсів. 

Наукова новизна результатів дослідження. Автором обґрунтовано теоретичні положення і розроблено рекомендації щодо вдосконалення концепції контролю за матеріально-технічними та фінансовими ресурсами з метою ефективного управління будівельними проєктами.

Практична значущість результатів дослідження. Пропозиції автора можуть бути використані будівельними підприємствами, адже через поліпшення якості превентивного та супутнього контролю в практичній діяльності підприємств виникатиме менше похибок при проведенні різних видів контролю, поліпшиться управлінський облік та звітність, а об’єкт будівництва буде своєчасно зданий в експлуатацію.

Ключові слова: превентивний контроль, супутній контроль, житлове будівництво, матеріально-технічні ресурси, фінансові ресурси.

 

Gumenna-Derii M.V. CONCEPT OF CONTROL AND PREVENTIVE ACCOMPANYING MEASURES FOR IMPROVING THE RESOURCE POTENTIAL IN RESIDENTIAL CONSTRUCTION

Purpose. The aim of the article is to study the concept of control and preventive and accompanying measures to improve its resource potential on the example of construction enterprises.

Methodology of research. General scientific and specific research methods were used during the article, namely: graphic - to study the concept of resource control in construction; analytical - to analyse the financial resources needed to restore destroyed residential buildings; inductions and deductions - for the study of types of control in national practice; monographic - for researching the scientific works of scientists in this field; prognostic - for the formation of prospects for the development of control as prerequisites for preventive and accompanying measures.

Findings. It has been proven that the application of preventive and accompanying measures will improve the system of control over material, technical and financial resources. It is substantiated that the concept of control is quite broad, because it includes the purpose, tasks, objects, subjects, functions, types, methodology and organization of control, which need improvement and have their own specificity in residential construction. It was found that the prospects for improving control are a number of measures related to the organization of documentation, improvement of the internal control system and automation in terms of material, technical and financial resources.

Originality. The author substantiated theoretical provisions and developed recommendations for improving the concept of control over material, technical and financial resources for the purpose of effective management of construction projects.

Practical value. The author's proposals can be used by construction enterprises, because due to the improvement of the quality of preventive and accompanying control in the practical activities of enterprises, fewer errors will occur when conducting various types of control, management accounting and reporting will improve, and the construction object will be put into operation in a timely manner.

Key words: preventive control, accompanying control, housing construction, material and technical resources, financial resources.

Ключові слова


превентивний контроль, супутній контроль, житлове будівництво, матеріально-технічні ресурси, фінансові ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Буряченко О. Коли і як можна буде отримати компенсацію за зруйноване росією майно. Аналіз. Укрінформ. 2022. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3580685-koli-i-ak-mozna-bude-otrimati-kompensaciu-za-zrujnovane-rosieu-majno-analiz.html (дата звернення: 20.07.2022).

Правила визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000 з урахуванням Зміни № 6, затвердженої наказом Мінрегіонбуду України від 19.03.2009 р. № 114. Будстандарт інформаційна система. URL: https://budstandart.ua/normativ-document.html?id_doc=27840&minregion=714 (дата звернення: 20.07.2022).

Терещенко Л. В. Настанови Мінрегіону (на заміну ДСТУ) та зміни до Настанов 2021+2022! Визначення вартості будівництва – зміни! Кошторисні норми і нормативи. Ціноутворення. URL: https://dku.in.ua/BP (дата звернення: 25.07.2022).

Гуцайлюк З. В. Облік і контроль у ринковій економіці: елементи концепції : монографія. Тернопіль : Крок, 2013. 176 с.

Кузіна І. Енергетична ефективність будівель: досягнення останніх п’яти років. Юридична газета online, липень 2022. URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/neruhomist-ta budivnictvo/energetichna-efektivnist-budivel-dosyagnennya-ostannih-pyati-rokiv.html (дата звернення: 05.08.2022).

Shmatkovska T. O., Melnyk K. P. Fundamentals of the Theory and Methodology of Operational Control. British Journal of Economics, Management & Trade. 2016. Vol. 14(4). P. 1-12.

Робінс Стефан П., ДеЧенцо Девід А. Основи менеджменту / Пер. з англ. А. Олійник та ін. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 671 с.

Бардаш С. В. Превентивність контрольного процесу: сутність та процедури забезпечення. Таврійський науковий вісник. 2010. Вип. 72. С. 312-317.

Chalmers K., Hay D., Khlif H. Internal control in accounting research: A review. Journal of Accounting Literature. 2019. Vol. 42. No. 1. P. 80-103.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024