ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ РНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В КРАЇНІ

Марат Ільдусович Ібатуллін, Ірина Вікторівна Артімонова, Надія Іванівна Свиноус, Юлія Василівна Сіра

Анотація


Ібатуллін М.І., Артімонова І.В., Свиноус Н.І., Сіра Ю.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ РНКУ МОЛОКА ТА МОЛОКОПРОДУКТІВ В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ В КРАЇНІ

Мета. Оцінка сучасного стану функціонування ринку молока та молокопродуктів й розробка практичних рекомендацій щодо активізації діяльності суб’єктів підприємницької діяльності в сфері агробізнесу – виробників молока та молокопродуктів в умовах запровадження військового стану в України.

Методика дослідження. Під час проведення дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи економічних досліджень, зокрема: системний підхід − при вивченні зв’язків між явищами і процесами в системі забезпечення економічної стійкості підприємств в умовах військового стану; статистичний аналіз − при визначенні динаміки, структури та результативності розвитку сільськогосподарських підприємств з виробництва молока; порівняльний − для зіставлення економічних процесів при виробництві молока в різні часові періоди з метою виявлення причинно-наслідкових зв’язків; діалектичний та абстрактно-логічний − для теоретичних узагальнень і формуванні висновків; метод експертних оцінок – при визначенні основних факторів, які впливають на забезпечення економічної стійкості виробників молока у військовий час.

Результати дослідження. Здійснено оцінку функціонування суб’єктів ринку молока та молокопродуктів й виявлено основні чинники, які вплинули на функціонування сільськогосподарських товаровиробників молока в умовах російсько-української війни. Встановлено, що в умовах запровадження військового стану найбільшу стійкість проявляють малі та середні сільськогосподарські підприємства та особисті селянські господарства.

Наукова новизна результатів дослідження. Удосконалено систему заходів державної підтримки сільськогосподарських підприємств та особистих селянських господарств – виробників молока з урахуванням умов військового стану економіки країни, що забезпечить потребу населення в молокопродуктах та можливості їх експорту.

Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано практичні рекомендації для господарств корпоративного сектору аграрної економіки – виробників молока щодо їх діяльності в умовах військової агресії, що забезпечить реалізацію їх виробничого потенціалу.

Ключові слова: молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, особисте селянське господарство, переробне підприємство, ціна, ринок.

 

Ibatullin M.I., Artimonova I.V., Svynous N.I., Sira Yu.V. ECONOMIC ASPECTS OF THE FUNCTIONING OF MILK MARKET AND MILK PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE INTRODUCTION OF MARTIAL LAW IN THE COUNTRY

Purpose. The aim of the article is to assess the current state of functioning of milk market and milk products and the development of practical recommendations regarding the activation of the activities of business entities in the field of agribusiness – producers of milk and milk products in the conditions of the introduction of martial law in Ukraine.

Methodology of research. During the research, general scientific and special methods of economic research were used, in particular: systemic approach − when studying the connections between phenomena and processes in the system of ensuring the economic stability of enterprises under martial law; statistical analysis − when determining the dynamics, structure and effectiveness of the development of agricultural enterprises for milk production; comparative − to compare economic processes during milk production in different time periods in order to identify cause-and-effect relationships; dialectical, abstract and logical − for theoretical generalizations and the formation of conclusions; the method of expert assessments − when determining the main factors that affect the economic sustainability of milk producers in wartime.

Findings. The evaluation of the functioning of the subjects of the market of milk and milk products was carried out and the main factors that affected the functioning of agricultural producers of milk in the conditions of the Russian-Ukrainian war were identified. It was established that in the conditions of the introduction of martial law, small and medium-sized agricultural enterprises and personal peasant farms show the greatest stability.

Originality. The system of state support measures for agricultural enterprises and private peasant farms – milk producers has been improved, taking into account the conditions of the military state of the country's economy, which will ensure the population's need for dairy products and the possibility of their export.

Practical value. Practical recommendations are offered for farms of the corporate sector of the agrarian economy – milk producers regarding their activities in conditions of military aggression, which will ensure the realization of their production potential.

Key words: dairy farming, agricultural enterprise, personal peasant farm, processing enterprise, price, market.


Ключові слова


молочне скотарство, сільськогосподарське підприємство, особисте селянське господарство, переробне підприємство, ціна, ринок.

Повний текст:

PDF

Посилання


Різничук І. Годівля корів при інтенсивній технології виробництва молока. Тваринництво України. 2015. № 11. С. 30-35.

Економічні аспекти розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах : монографія / О. М. Варченко та ін. ; за ред. О. М. Варченко; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. Біла Церква : БНАУ, 2019. 384 с.

Ільчук М. М., Радько В. І. Економічна ефективність функціонування молокопродуктового підкомплексу регіону. Аграрна освіта і наука. 2007. № 1-2. Т. 8. С. 84-90.

Іщенко А. В., Свиноус І. В. Організаційно-економічні засади функціонування особистих селянських господарств в Україні. Економіка та управління АПК. 2017. № 2. С. 78-86.

Свиноус І. В. Малі молочарі Білоцерківщини та війна. Дім, сад, город. 2022. № 7. С. 23-25.

Дмитрик О. В. Роль і місце особистого селянського господарства у формуванні доходів сільських домогосподарств. Економіка та держава. 2019. № 9. С. 73-77.

Комітет з питань аграрної та земельної політики: «Працівники молочної галузі щоденно забезпечують експортний потенціал молочного сектору України». URL: https://www.rada.gov.ua/news/razom/225525.html (дата звернення: 30.06.2022).

Великий незнакомец: крестьяне и фермеры в современном мире / Сост. Т. Шанин ; Под ред. А. В. Гордона ; пер. с англ. Москва : ?здательская группа «Прогресс» - «Прогресс-Академия», 1992. 432 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.1

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024