ГЕНДЕРНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ВКЛК ТА НАЦІОНАЛЬНІ МОЖЛВОСТІ

Тетяна Леонтіївна Желюк, Уляна Михайлівна Костін

Анотація


Желюк Т.Л., Костін У.М. ГЕНДЕРНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ: ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ ВКЛК ТА НАЦІОНАЛЬНІ МОЖЛВОСТІ

Мета. Обґрунтування сутнісних детермінант гендерної збалансованості суспільного розвитку як драйвера конкурентного розвитку національної економіки.

Методика дослідження. Для проведення дослідження використано системний підхід, який відображає роль гендерного питання в сучасній системі управління на глобальному та національному рівнях, а також низка конкретних методів (нормативного аналізу, світ-системного порівняння, структуризації, аналогії, аналітичного узагальнення) для виявлення проблем гендерних асиметрій та окреслення шляхів їх вирішення.

Результати дослідження. Проаналізовано Індекс глобального гендерного розриву та демарковано місце України в ньому. Верифіковано нові гендерні ризики для України, викликані повномасштабною війною росії. Наголошено, що гендернорівні національні економіки є конкурентоспроможнішими. Обґрунтовано суть та складові забезпечення гендерної збалансованості в ЄС в розрізі інституціалізації гендерної рівності на законодавчому рівні, досягнення гендерної пріоритетизації, стратегічного планування, проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, реалізації фінансових програм, спеціальних заходів збільшення доступу жінок до процесів прийняття рішень. Сформульовано основні підходи та проблеми в реалізації гендерної політики в Україні, яка повинна опиратися на кращі європейські та світові практики дотримання гендерної рівності, використовувати сучасні підходи до вирішення гендерночутливих проблем, запобігання ґендерній дискримінації, забезпечення рівної участі жінок і чоловіків у прийнятті суспільно важливих рішень, поєднанні професійних і сімейних обов’язків, запобігання неправомірним висловлюванням, насильству за статевою ознакою, розвитку гендерночутливого громадянського суспільства, поширення гендерної культури.

Наукова новизна результатів дослідження. Ідентифіковано сучасні гендерні асиметрії та виокремлено зони найбільшої гендерної сегрегації в Україні. Обґрунтовано напрями виділення гендерного контексту в аналізі та оцінюванні різноманітних суспільних процесів та усіх соціальних груп, зокрема оцінюванні результативності публічного управління шляхом моніторингу дотримання гендерноорієнтованих векторів у створенні інституційного підґрунтя, реалізації регулятивних важелів, стратегічного планування, програмних та проєктних інструментів, бюджетування, впровадження гендерноорієнтованих підходів у практику адміністративного менеджменту тощо. Запропоновано модель моніторингу гендерної інтеграції управління національною економікою.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть підвищенню результативності вироблення та реалізації гендерної політики України, забезпечення гендерної пріоритетизації в контексті інтеграції до ЄС.

Ключові слова: гендерні асиметрії, гендерний маргіналізм, гендерна пріоритетизація, глобальний індекс гендерного розриву.

 

Zheliuk T.L., Kostin U.M. GENDER BALANCE: EUROPEAN INTEGRATION CHALLENGES AND NATIONAL OPPORTUNITIES

Purpose. The aim of the article is to substantiate essential determinants of gender balance of social development as a driver of competitive development of the national economy.

Methodology of research. A systematic approach was used in the article to conduct the research. This approach reflects the role of the gender issue in the modern management system at the global and national levels, as well as a number of specific methods: normative analysis, world-system comparison, structuring, analogy, analytical generalization to identify problems of gender asymmetries and outline ways their solution.

Findings. The global gender gap index was analysed and Ukraine's place in it was demarcated. New gender risks for Ukraine caused by a full-scale war with Russia have been verified. It is emphasized that gender equal national housekeepers are more competitive. The essence and components of gender ensuring gender balance in the EU in terms of institutionalizing gender equality at the legislative level, achieving gender prioritization, strategic planning, conducting information and educational campaigns, implementing financial programs, and special measures to increase women's access to decision-making processes are substantiated.

The main approaches and problems in the implementation of gender policy in Ukraine are formulated, which should be based on the best European and global practices of gender equality, use modern approaches to solving gender-sensitive problems, prevent gender discrimination, ensure equal participation of women and men in making socially important decisions, combine professional and family responsibilities, prevention of illegal expressions, gender-based violence, development of gender-sensitive civil society, spread of gender culture.

Originality. Modern gender asymmetries are identified and zones of the greatest gender segregation in Ukraine are singled out. The directions for the selection of the gender context in the analysis and evaluation of various social processes and all social groups are substantiated, in particular, the evaluation of the effectiveness of public administration by monitoring the observance of gender-oriented vectors in the creation of an institutional basis, the implementation of regulatory levers, strategic planning, program and project tools, budgeting, the implementation of gender-oriented approaches in administrative management practice, etc. A model for monitoring gender integration of national economy management is proposed.

Practical value. The obtained results of the study will contribute to increasing the effectiveness of the development and implementation of the gender policy of Ukraine, ensuring gender prioritization in the context of EU integration.

Key words: gender asymmetries, gender marginalism, gender prioritization, global gender gap index.

Ключові слова


гендерні асиметрії, гендерний маргіналізм, гендерна пріоритетизація, глобальний індекс гендерного розриву.

Повний текст:

PDF

Посилання


Глобальний гендерний розрив 2022. URL: https://hromady.org/provedeno-globalnu-ocinku-genderno%D1%97-nerivnosti-2022/ (дата звернення: 12.08.2022).

Індикатори для моніторингу гендерної рівності в Україні. Моніторинговий звіт 2021. URL: https://ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/2021_Indukator-Monitor.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Gender Equality in the European Union. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2011. P. 4.

Тreaty of Rome, 25 March 1957. URL: http://www.eurotreaties.com/rometreaty.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Договір про ЄС (Маастріхт, 7 лютого 1992 року). URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_029 (дата звернення: 20.07.2022).

Treaty of Amsterdam, signed in Amsterdam on 2 October 1997. URL: http://www.europarl.europa.eu/topics/treaty/pdf/amst-en.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Пекінська декларація. URL: https://www.mil.gov.ua/content/gender/Pekinska%20deklaracia.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Euro Gender: the European Network on Gender Equality. URL: http://eurogender.eige.europa.eu/ (дата звернення: 20.07.2022).

Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01). Official Journal of the European Communities. 18.12.2000. 22 p. URL: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community, signed at Lisbon, 13 December 2007. URL: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2007:306:FULL&from=EN (дата звернення: 20.07.2022).

Ґендерні дослідження: прикладні аспекти : монографія / В. П. Кравець, Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді та ін. ; за наук. ред. В. П. Кравця. Тернопіль : Навчальна книга  Богдан, 2013. 448 с.

Магновський І. Й. Теоретико-правове осмислення ґендерної рівності в національній юридичній думці сьогодення. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2022. Вип. 2(98). С. 69-77.

Ткалич М. Г. Гендерна психологія : нав. посібн. Київ : Академвидав, 2011. 248 с. URL: https://academia-pc.com.ua/product/252 (дата звернення: 20.07.2022).

Ходакова С., Ігнатенко О., Жаворонкова С. Ґендерне інтегрування на місцевому рівні. Досвід міст, що приєдналися до європейської хартії рівності жінок і чоловіків : практичний посібник. Київ, 2020. URL: http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2020/04/GI_web.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Черняхівська А. Історичний досвід становлення української моделі гендерного паритету. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2016. № 10. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1012 (дата звернення: 20.07.2022).

Марценюк Т. Гендерна політика Європейського Союзу: загальні принципи та найкращі практики. Київ, 2015. 44 с. URL: https://www.icps.com.ua/assets/uploads/files/genderna_pol_tika_s.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Шлях до рівності: Cтратегія гендерної рівності Європейського Союзу 2020–2025. Ч. 1. URL: https://jurfem.com.ua/shlyah-do-rivnosti-strategia-gendernoi-rivnosti-2025-ch-1/ (дата звернення: 20.07.2022).

Консолідовані версії Договору про Європейський Союз та Договору про функціонування Європейського Союзу. Офіційний вісник Європейського Союзу. 30.3.2010. URL: www.minjust.gov.ua/file/23491 (дата звернення: 20.07.2022).

Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків : Закон України № 1263-VII від 13.05.2014 (зі змінами і доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15#Text (дата звернення: 20.07.2022).

Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року : Постанова Кабінету Міністрів України № 273 від 11 квітня 2018 р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-socialnoyi-programi-zabezpechennya-rivnih-prav-ta-mozhlivostej-zhinok-i-cholovikiv-na-period-do-2021-roku (дата звернення: 20.07.2022).

Державна стратегія забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2030 року : Розпорядження КМУ від 12 серпня 2022 року № 752-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/752-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 15.08.2022).

Gender Gap – 2021: Розрив збільшується, Україна втратила 15 позицій. URL: https://50vidsotkiv.org.ua/gender-gap-2021-rozryv-zbilshuyetsya-ukrayina-vtratyla-15-pozytsij/ (дата звернення: 20.07.2022).

Оперативний ґендерний аналіз ситуації в Україні: огляд вторинних даних. URL: https://eca.unwomen.org/sites/default/files/2022-05/UNWomen_BRIEF_A4_2022_UKR-1.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Конституція України. URL: https://kodeksy.com.ua/konstitutsiya_ukraini.htm (дата звернення: 20.07.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024