КРАЇН АРАБСЬКОГО СВІТУ В СУЧАСНХ ГЕОЕКОНОМІЧНХ ПРОЦЕСАХ: ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВТКУ ТА ПРОГРЕСУ

Ірина Олегівна Іващук, Наталя Ярославівна Кравчук, Олег Валентинович Іващук, Андрій Романович Заставний

Анотація


Іващук І. О., Кравчук Н. Я., Іващук О. В., Заставний А. Р. КРАЇН АРАБСЬКОГО СВІТУ В СУЧАСНХ ГЕОЕКОНОМІЧНХ ПРОЦЕСАХ: ДЕТЕРМІНАНТ РОЗВТКУ ТА ПРОГРЕСУ

Мета. Оцінювання детермінант розвитку країн Арабського світу та його прогресу в сучасних геоекономічних процесах.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної теорії міжнародних економічних відносин, наукові праці вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності сучасних геоекономічних процесів розвитку країн Арабського світу; аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; PEST-аналізу – для моніторингу позиціонування країн сучасного Арабського світу; статистичного та порівняльного аналізу – для зіставлення економічних показників у часі та просторі; графічний – для візуалізації динамічних явищ та процесів; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Розглянуто передумови залучення країн Арабського світу у сучасні геоекономічні процеси та проаналізовано системні детермінанти їх економічного розвитку й прогресу. Визначено позиціонування країн Арабського світу в геоекономічному просторі та виокремлено чинники, що стримують їх економічне зростання. Зокрема, акцентовано увагу на корупційній складовій національної політики країн, що не дозволяє проводити економічні трансформації. Обґрунтовано негативні наслідки «ресурсного регіоналізму» в політиці досліджуваних країн. Розкрито особливості державної підтримки соціальної сфери та сфери охорони здоров’я у країнах регіону. Аргументовано позитивну роль стартапів в економічному оздоровленні економік країн Арабського світу та досягненні ними прогресу.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано методологічні засади проведення комплексного аналізу країн Арабського світу в сучасних геоекономічних процесах. На основі PEST-аналізу аргументовано системні детермінанти їх економічного розвитку та прогресу через призму політичних, економічних, соціокультурних та технологічних факторів. Обґрунтовано стратегічні вектори позиціонування країн Арабського світу в сучасних геоекономічних процесах.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок щодо геоекономічного позиціонування країн Арабського світу та їх участі в сучасних геополітичних процесах.

Ключові слова: країни Арабського світу, глобальні трансформації, геоекономічне позиціонування, геоекономічний простір, детермінанти розвитку і прогресу, економічні дисбаланси, експортоорієнтовані стратегії, ресурсний регіоналізм.

 

Ivashchuk I.O., Kravchuk N.Ya., Ivashchuk O.V., Zastavnyi A.R. COUNTRIES OF THE ARAB WORLD IN MODERN GEO-ECONOMIC PROCESSES: DETERMINANTS OF DEVELOPMENT AND PROGRESS

Purpose. The aim of the article is to assessment of the determinants of the development of the countries of the Arab world and its progress in modern geo-economic processes.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of the modern theory of international economic relations, scientific works of scientists. In the research process, general scientific and special methods were used, in particular: dialectical, monographic and systemic analysis – to substantiate the essence of modern geo-economic development processes of the countries of the Arab world; analysis and synthesis – for studying the object and subject of research; PEST analysis – to monitor the positioning of the countries of the modern Arab world; statistical and comparative analysis - to compare economic indicators in time and space; graphic – for visualization of dynamic phenomena and processes; abstract and logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. The prerequisites for the involvement of the countries of the Arab world in modern geo-economic processes are considered and the systemic determinants of their economic development and progress are analysed. The positioning of the countries of the Arab world in the geo-economic space is defined and the factors restraining their economic growth are singled out. In particular, attention is focused on the corruption component of the national policy of the countries, which does not allow economic transformations to be carried out. The negative consequences of “resource regionalism” in the policy of the studied countries are substantiated. The features of state support for the social sphere and health care in the countries of the region are revealed. The positive role of startups in the economic improvement of the economies of the Arab world countries and their achievement of progress is argued.

Originality. The methodological principles of conducting a comprehensive analysis of the countries of the Arab world in modern geo-economic processes are proposed. Systemic determinants of their economic development and progress through the prism of political, economic, social, cultural and technological factors are argued on the basis of PEST analysis. The strategic vectors of the positioning of the countries of the Arab world in modern geo-economic processes are substantiated.

Practical value. The obtained research results can be used for further scientific developments regarding the geo-economic positioning of the countries of the Arab world and their participation in modern geopolitical processes.

Key words: countries of the Arab world, global transformations, geo-economic positioning, geo-economic space, determinants of development and progress, economic imbalances, export-oriented strategies, resource regionalism.


Ключові слова


країни Арабського світу, глобальні трансформації, геоекономічне позиціонування, геоекономічний простір, детермінанти розвитку і прогресу, економічні дисбаланси, експортоорієнтовані стратегії, ресурсний регіоналізм.

Повний текст:

PDF

Посилання


Нагорний С. С. Трансформаційні процеси в країнах Арабського Сходу: стан і перспективи розвитку. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2007. Вип. 13. С. 196-202. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvdau_2007_13_33 (дата звернення: 11.05.2022).

Population. Arab World. World Bank. URL: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=1A (дата звернення: 10.05.2022).

Субх М. А. Головні елементи програми з реформування системи освіти у країнах Ради співробітництва арабських держав Перської Затоки (РСАДПЗ) у 2001–2010 рр. Гілея. 2015. Вип. 97. С. 478-481. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_116 (дата звернення: 03.05.2022).

Gouider A. Impact of Economic Freedom on Youth Unemployment in the Gulf Cooperation Council Countries. 2022. URL: https://www.researchgate.net/publication/361419505_Impact_of Economic_Freedom_on_Youth_Unemployment_in_the_Gulf_Cooperation_Council_Countries (дата звернення: 10.05.2022).

Salem Al Ismaily Economic Freedom in the Arab World. 2016. URL: https://ncusar.org/aa/2016/02/economic-freedom-in-the-arab-world/ (дата звернення: 05.05.2022).

Index of Economic Freedom. Middle East and North Africa. 2019. URL: https://indexdotnet.azurewebsites.net/index/explore?view=by-region-country-year&countryids=&regionids=3&yearids=28 (дата звернення: 10.05.2022).

Ігошина Ж. Б. Спроби демократичних перетворень в арабських країнах в контексті процесів глобалізації. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2011. Вип. 95(1). С. 7-8.

CPI 2021 for Middle East & North Africa: Systemic corruption endangers democracy and human rights. URL: https://www.transparency.org/en/news/cpi-2021-middle-east-north-africa-systemic-corruption-endangers-democracy-human-rights (дата звернення: 12.05.2022).

Arab Digital Economy Vision: Towards a Sustainable, Inclusive and Secure Digital future. 2020. URL: https://www.arab-digital-economy.org/2020/17.pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Powering the future of roads for the safe and efficient movement of road users and autonomous vehicles. URL: https://en.derq.com/ (дата звернення: 12.05.2022).

UNESCO SCIENCE REPORT. The race against time for smarter development. URL: https://www.unesco.org/reports/science/2021/en (дата звернення: 03.05.2022).

Kamila Ghidouche Aït-Yahia, Faouzi Ghidouche, Gilles N’Goala Smart city of Algiers: defining its context. Smart City Emergence. Cases From Around the World. 2019. P. 391-405.

Here’s how Al Waha Fund of Funds helps providing access to capital. URL: https://www.startupbahrain.com/features/how-does-al-waha-fund-of-funds-help-provide-access-to-capital/ (дата звернення: 11.05.2022).

Як Дубай став інноваційним лідером регіону. URL: https://fintechinsider.com.ua/yak-dubaj-stav-innovaczijnym-liderom-regionu/ (дата звернення: 3.05.2022).

Chiavarini Lorenzo Fintech in the MENA region: a rising star. 2022. URL: https://dealroom.co/blog/fintech-in-the-mena-region-a-rising-star (дата звернення: 3.05.2022).

Uber buys rival Careem in $3.1 billion deal to dominate ride-hailing in Middle East. URL: https://www.reuters.com/article/us-careem-m-a-uber-idUSKCN1R70IM (дата звернення: 11.05.2022).

Abu Dhabi Islamic Bank Launches Amwali, an Islamic Digital Bank for Gen Z. URL: https://fintechnews.ae/9928/abudhabi/adib-launches-amwali-an-islamic-digital-bank-for-gen-z/ (дата звернення: 10.05.2022).

UAE Fintech Report 2021. URL: https://fintechnews.ae/wp-content/uploads/2021/07/UAE-Fintech-Report-2021.pdf (дата звернення: 11.05.2022).

Middle Eastern Neo Banks. URL: https://fincog.nl/publications/16/middle-eastern-neo-banks (дата звернення: 11.05.2022).

Fintech. URL: https://www.difc.ae/business/areas-business/fintech/ (дата звернення: 08.05.2022).

DFSA Innovation and Crypto. Innovation. URL: https://www.dfsa.ae/innovation (дата звернення: 11.05.2022).

Shahid Yusuf Digital technology and inequality: the Impact on Arab countries. URL: https://theforum.erf.org.eg/2021/10/24/digital-technology-inequality-impact-arab-countries/ (дата звернення: 10.05.2022).

Mills Robin, Alhashemi Fatema Resource regionalism in the Middle East and North Africa: Rich lands, neglected people. Brookings India, 2018. URL: https://think-asia.org/handle/11540/8353 (дата звернення: 03.05.2022).

Infographic: Resource regionalism in the Middle East. URL: https://www.brookings.edu/opinions/infographic-resource-regionalism-in-the-middle-east/ (дата звернення: 11.05.2022).

Porter Geoff D. The New Resource Regionalism in North Africa and the Sahara. 2013. URL: https://www.sciencespo.fr/ceri/en/content/new-resource-regionalism-north-africa-and-sahara (дата звернення: 03.05.2022).

Ghanem Dalia Algeria’s Achilles’ Heel? Resource Regionalism in Ouargla. 2021. March 24. URL: https://carnegie-mec.org/2021/03/24/algeria-s-achilles-heel-resource-regionalism-in-ouargla-pub-84157 (дата звернення: 10.05.2022).

Grissa Abdessatar Arab Economic Integration: Current Reality And Future Prospects. Working Papers 9405, Economic Research Forum, revised 05 May 1994. URL: https://idl-bnc-idrc.dspacedirect.org/ bitstream/handle/10625/34473/126319.pdf?sequence=1 (дата звернення: 18.05.2022).

Abdmoulah W. Arab Trade Integration: Evidence from Zero-inflated Negative Binomial Model. Journal of Economic Cooperation and Development. 2011. Vol. 32. Issue 2. P. 39-66.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024