РОЗВТОК КРТЧНХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТЧНОЇ БЕЗПЕК УКРАЇН

Василь Ярославович Брич, Петро Романович Пуцентейло, Сергій Іванович Гунько

Анотація


Брич В.Я., Пуцентейло П.Р., Гунько С.І. РОЗВТОК КРТЧНХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТЧНОЇ БЕЗПЕК УКРАЇН

Мета. Дослідження підходів до розуміння сутності поняття «критичні технології», огляд розвитку критичних технологій у сфері енергетичної безпеки України й окреслення особливостей їх використання в сучасних умовах та на перспективу.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналізу і синтезу, діалектичний – для визначення вихідних умов та змісту критичних технологій; аналітичний – при опрацюванні літературних та Internet-джерел; причинно-наслідковий – для визначення динаміки розвитку енергетичної сфери України; абстрактно-логічний - для окреслення основних напрямів функціонування критичних технологій у сфері енергетичної безпеки, формування висновків та пропозицій.

Результати дослідження. Узагальнено діючі та перспективні критичні технології в енергетиці, які зможуть забезпечити зростання ефективності використання ресурсів паливно-енергетичного комплексу та забезпечення комплексної енергетичної безпеки України. Розглянуто вплив відновлювальних джерел енергії як ключового параметра енергетичного переходу від традиційного використання енергоресурсів до інноваційного, який зможе призвести до екологізації енергетичного сектору та формування інноваційно-проривної моделі зеленої економіки.

Наукова новизна результатів дослідження. Обгрунтовано заходи щодо зростання генерації з відновлювальних джерел енергії, що дасть можливість посилити енергонезалежність України та сприятиме впровадженню Зеленого енергетичного курсу. Запропоновано перелік перспективних енергетичних критичних технологій в сфері енергетичної безпеки України.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані для формування переліку новітніх критичних технологій у сфері енергетичної безпеки як важливого компонента національної безпеки України.

Ключові слова: енергетика, енергетична безпека, критичні технології, інновації, енергетична стратегія України, енергозабезпечення, відновлювальні джерела енергії, вітрова електростанція, сонячна електростанція.

 

Brych V.Ya., Putsenteilo P.R., Hunko S.I. DEVELOPMENT OF CRITICAL TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF ENERGY SECURITY OF UKRAINE

Purpose. A study of approaches to understanding the essence of the concept of “critical technologies”, an overview of the development of critical technologies in the field of energy security of Ukraine and an outline of the features of their use in modern conditions and for the future.

Methodology of research. The methodological basis of the research is the dialectical method of scientific knowledge. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: analysis and synthesis, dialectical – to determine the initial conditions and content of critical technologies; analytical – when processing literary and Internet sources; causal – to determine the dynamics of the development of the energy sector of Ukraine; abstract and logical – for outlining the main directions of functioning of critical technologies in the field of energy security, forming conclusions and proposals.

Findings. Current and prospective critical technologies in the energy sector are summarized, which will be able to ensure the increase in the efficiency of the use of resources of the fuel and energy complex and ensure the comprehensive energy security of Ukraine. The impact of renewable energy sources is considered as a key parameter of the energy transition from the traditional use of energy resources to an innovative one, which can lead to the greening of the energy sector and the formation of an innovative and breakthrough model of the green economy.

Originality. Measures to increase generation from renewable energy sources have been substantiated, which will make it possible to strengthen Ukraine's energy independence and contribute to the implementation of the Green Energy Course. A list of promising critical energy technologies in the field of energy security of Ukraine is proposed.

Practical value. The substantiated research results can be used to form a list of the latest critical technologies in the field of energy security as an important component of Ukraine's national security.

Key words: energy, energy security, critical technologies, innovations, energy strategy of Ukraine, energy supply, renewable energy sources, wind power plant, solar power plant.


Ключові слова


енергетика, енергетична безпека, критичні технології, інновації, енергетична стратегія України, енергозабезпечення, відновлювальні джерела енергії, вітрова електростанція, сонячна електростанція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Критичні технології / Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/% D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97 (дата звернення: 25.07.2022).

Чепков І. Б. Оборонні технології. Енциклопедія Сучасної України : енциклопедія / ред.: І. М. Дзюба, А. І. Жуковський, М. Г. Железняк та ін. ; НАН України, НТШ. Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2022. Т. 24. URL: https://esu.com.ua/article-74638 (дата звернення: 25.07.2022).

Зрибнєва І. П. Техніко-технологічна база формування нового технологічного укладу. Інтелект ХХІ. 2018. Вип. 6. С. 174-179.

Про розвиток і захист критичних технологій : Постанова Кабінету Міністрів від 16 травня 1994 р. № 310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/310-94-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.07.2022)

Semon B. Y., Ansari I., Dykhanovskyi V. M. Methodology for the development of key technologies. Наука і оборона. 2019. № 1. С. 45-53.

Ten Breakthrough Technologies Massachusetts Institute of Technology. URL: https://www.technologyreview.com/ (дата звернення: 28.07.2022).

Войтко С. В., Гайдуцький І. П., Караєва Н. В. Динаміка розвитку відновлюваної енергетики на початку третього десятиліття ХХІ століття. Ефективна економіка. 2021. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/4_2021/13.pdf (дата звернення: 25.07.2022).

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року : Постанова Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 605-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 25.07.2022).

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузевого рівня на 20172022 роки : Постанова Кабінету Міністрів від 18 жовтня 2017 р. № 980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#Text (дата звернення: 25.07.2022).

Суходоля О. М. Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки. Стратегічні пріоритети. 2019. № 1. С. 5-17.

Енергетична безпека України: методологія системного аналізу та стратегічного планування : аналітична доповідь / Суходоля О. М., Харазішвілі Ю. М., Бобро Д. Г. та ін. ; за заг. ред. О. М. Суходолі. Київ : НІСД, 2020. 178 c.

НЕК «Укренерго» : офіційний сайт. URL: https://ua.energy/pro_kompaniyu/ (дата звернення: 03.08.2022).

Українська вітроенергетична асоціація : офіційний сайт. URL: http://uwea.com.ua/uploads/docs/uwea_2021_ua_web_2.pdf (дата звернення: 03.08.2022).

Білозерова Л. Відновлювана енергетика України втратила потужності, але зберегла амбіції. Українська Energeтика. 12 липня 2022 р. URL: https://ua-energy.org/uk/posts/vidnovliuvana-enerhetyka-ukrainy-vtratyla-potuzhnosti-ale-zberehla-ambitsii (дата звернення: 28.07.2022).

Відновлення України. Проєкти національних програм. Енергетична незалежність та Зелений Курс. URL: https://recovery.gov.ua/project/program/energy-independence-and-green-deal (дата звернення: 02.08.2022).

Adis A. New inventions boost renewable energy. Offshore Energy. URL: https://www.offshore-energy.biz/new-inventions-boost-renewable-energy (дата звернення: 30.07.2022).

Ahmad T., Chen H., Shah W. A. Effective bulk energy consumption control and management for power utilities using artificial intelligence techniques under conventional and renewable energy resources. International Journal of Electrical Power & Energy Systems. 2019. Vol. 109. P. 242-258.

Bamati N., Raoofi A. Development level and the impact of technological factor on renewable energy production. Renewable Energy. 2020. Vol. 151. P. 946-955.

Bugden D., Stedman R. Unfulfilled promise: Social acceptance of the smart grid. Environmental Research Letters. 2021. Volume 16. Issue 3. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abd81c/pdf (дата звернення: 30.07.2022).

Buxton G. Alternative energy technologies: an introduction with computer simulations. CRC press, 2017. 302 p.

Chen W., Lei Y. The impacts of renewable energy and technological innovation on environment-energy-growth nexus: New evidence from a panel quantile regression. Renewable Energy. 2018. Vol. 123. P. 1-14.

Deign J. 5 emerging energy technologies to watch out for in 2020. Greentech Media. URL: https://www.greentechmedia.com/articles/read/5-emerging-energy-technologies-to-watchout-for-in 2020 (дата звернення: 30.07.2022).

Deign J. Floating solar gets ready for the high seas. Greentech Media. URL: https://www.greentechmedia.com/articles/read/floating-solar-gears-up-forthe-high-seas (дата звернення: 30.07.2022).

Electricity interconnectors. Ofgem. URL: https://www.ofgem.gov.uk/electricity/transmission-networks/electricity-interconnectors (дата звернення: 30.07.2022).

Heliogen’s new tech could unlock renewable energy for industrial manufacturing. URL: https://techcrunch.com/2019/11/19/heliogens-new-technology-could-unlock-renewable-energy-for-industrial-manufacturing (дата звернення: 30.07.2022).

Hosseini S. E., Wahid M. A. Hydrogen production from renewable and sustainable energy resources: Promising green energy carrier for clean development. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2016. Volume 57. P. 850-866.

Tang Y. High‐Level Pyridinic‐N‐Doped Carbon Nanosheets with Promising Performances Severed as Li‐Ion Battery Anodes. Energy Technology. 2020. Volume 8. Issue 9. URL: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ente.202000361 (дата звернення: 30.07.2022).

Yan Z., Zou B., Du K., Li K. Do renewable energy technology innovations promote China’s green productivity growth? Fresh evidence from partially linear functional-coefficient models. Energy Economics. 2020. Volume 90. URL: https://ideas.repec.org/a/eee/eneeco/v90y2020ics0140988320301821.html (дата звернення: 30.07.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.2-3.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024