БАЗОВІ КОНЦЕПТИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Інна Валеріївна Хоменська, Олег Валентинович Іващук

Анотація


Хоменська І.В., Іващук О.В. БАЗОВІ КОНЦЕПТИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ

Мета. Метою статті є виявлення базових концептів формування публічної дипломатії.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної теорії міжнародних економічних відносин, наукові праці вчених. В процесі дослідження використано загальнонаукові і спеціальні методи, зокрема: діалектичний, монографічний та системного аналізу – для обґрунтування сутності функціонування сучасної дипломатії; аналізу і синтезу – для вивчення об’єкта і предмета дослідження; абстрактно-логічний – під час формування теоретичних узагальнень, припущень, висновків.

Результати дослідження. Розглянуто відмінні риси сучасної дипломатії, нові форми та методи ведення. Визначено історичний розвиток публічної дипломатії. Акцентовано увагу, що в інформаційну епоху публічна дипломатія набуває нового характеру та охоплює ширші сфери. Обґрунтовано, що євроінтеграційний вектор зовнішньої політики України змушує активніше використовувати інструменти публічної дипломатії. Розкрито особливості формування іміджу та репутації країни, в тому числі за допомогою інструментів публічної дипломатії. Аргументовано стратегічний аспект розвитку публічної дипломатії України через протидію загрозам, які зростають в умовах війни.

Наукова новизна результатів дослідження. Розкрито теоретичні концепти публічної дипломатії та особливості реалізації її інструментів. Набули подальшого розвитку теоретико-методичні підходи до розкриття сутності публічної дипломатії на основі узагальнення існуючих наукових підходів, залучення м’якої сили до реалізації проєктів публічної дипломатії. Обґрунтовано стратегічні вектори публічної дипломатії України через протидію сучасним загрозам.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для подальших наукових розробок щодо удосконалення теоретичного базису публічної дипломатії та підвищення її ролі у міжнародних відносинах.

Ключові слова: глобальні трансформації, культурна дипломатія, міжнародна безпека, міжнародний імідж, пропаганда, публічна дипломатія, соціально-економічні процеси, Стратегія публічної дипломатії МЗС України.

 Khomenska I.V., Ivashchuk O.V. BASIC CONCEPTS OF PUBLIC DIPLOMACY

Purpose. The aim of the article is to identify the basic concepts of the formation of public diplomacy.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of the modern theory of international economic relations, scientific works of scientists. In the process of research, general scientific and special methods were used, in particular: dialectical, monographic and systemic analysis – to substantiate the essence of the functioning of modern diplomacy; analysis and synthesis – for studying the object and subject of research; abstract and logical – during the formation of theoretical generalizations, assumptions, conclusions.

Findings. Distinctive features of modern diplomacy, new forms and methods of conduct are considered. The historical development of public diplomacy is defined. It is emphasized that in the information age, public diplomacy acquires a new character and covers wider areas. It is substantiated that the European integration vector of Ukraine's foreign policy forces more active use of public diplomacy tools. The peculiarities of the formation of the image and reputation of the country, including with the help of tools of public diplomacy, are revealed. The strategic aspect of the development of Ukraine's public diplomacy through countering the threats that are growing in war conditions is argued.

Originality. The theoretical concepts of public diplomacy and the peculiarities of the implementation of its tools are revealed. The theoretical and methodological approaches to uncovering the essence of public diplomacy on the basis of the generalization of existing scientific approaches, the involvement of soft power in the implementation of public diplomacy projects have gained further development. The strategic vectors of Ukraine's public diplomacy through countering modern threats are substantiated.

Practical value. The obtained results of the research can be used for further scientific developments on improving the theoretical basis of public diplomacy and increasing its role in international relations.

Key words: global transformations, cultural diplomacy, international security, international image, propaganda, public diplomacy, social and economic processes, Public Diplomacy Strategy of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine.


Ключові слова


глобальні трансформації, культурна дипломатія, міжнародна безпека, міжнародний імідж, пропаганда, публічна дипломатія, соціально-економічні процеси, Стратегія публічної дипломатії МЗС України

Повний текст:

PDF

Посилання


Ghosh Kathakali. The Evolution of Diplomacy: From Classical to Modern. URL: https://www.academia.edu/11002933/The_Evolution_of_Diplomacy_From_Classical_to_Modern (дата звернення: 27.09.2022).

Deveci Zarife. A Comparision of the Main Attributes of Renaissance European Diplomacy and Ottoman Unilateral Diplomacy. URL: https://www.academia.edu/10288007/A_Comparision_of_the _Main_Attributes_of Renaissance_European_Diplomacy_and_Ottoman_Unilateral_Diplomacy (дата звернення: 27.09.2022).

Futures for Diplomacy: Integrative Diplomacy in the 21st Century. URL: https://www.clingendael.org/publication/futures-diplomacy-integrative-diplomacy-21st-century (дата звернення: 27.09.2022).

Abedi Sajad. The evolution of the concept of diplomacy. URL: https://moderndiplomacy. eu/2018/04/20/the-evolution-of-the-concept-of-diplomacy/ (дата звернення: 27.09.2022).

Melissen Jan. The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice. The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations / Edited by Jan Melissen. 2005. P. 3-27. URL: https://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/The_New_Public_Diplomacy.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Cull N. J. Public Diplomacy before Gullion: The Evolution of a Phrase. 2009. URL: http://uscpublicdiplomacy.com/index.php/newsroom/pdblogdetail/060418_public_diplomacy_before_gullion_the_evolution_of_a_phrase (дата звернення: 27.09.2022).

Helmers H. Public Diplomacy in Early Modern Europe: Towards a New History of News. Media History. 2016. Volume 22. Issue 3–4. Р. 401-420. URL: https://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/13688804.2016.1174570 (дата звернення: 27.09.2022).

Manheim J. Strategic Public Diplomacy and American Foreign Policy: The Evolution of Influence. Oxford: Oxford University Press, 1994. 224 p.

Cull Nicholas J. Public Diplomacy: Lessons from the Past. 2009. URL: http://kamudiplomasisi.org/pdf/kitaplar/PDPerspectivesLessons.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Riordan S. Dialogue-based Public Diplomacy: A New Foreign Policy Paradigm? Clingendael Discussion Papers in Diplomacy. The Hague: Netherlands Institute of International Relations, 2004. https://www.clingendael.org/sites/default/files/2016-02/20041100_cli_paper_dip_issue95.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Leonard Mark, Stead Catherine, Smewing Conrad. Public Diplomacy. London: The Foreign Policy Centre, 2002. URL: https://fpc.org.uk/publications/public-diplomacy/ (дата звернення: 27.09.2022).

Snow Nancy. Public Diplomacy and Propaganda: Rethinking Diplomacy in the Age of Persuasion. 2012. URL: https://www.e-ir.info/2012/12/04/public-diplomacy-and-propaganda-rethinking-diplomacy-in-the-age-of-persuasion/ (дата звернення: 27.09.2022).

Snow Nancy. Public Diplomacy. 2020. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 343413437_Public_Diplomacy (дата звернення: 27.09.2022).

Schneider Cynthia P. Culture Communicates: US Diplomacy that Works. The New Public Diplomacy. 2005. P. 147-168. URL: https://www.researchgate.net/publication/ 304731187_Culture_Communicates_US_Diplomacy_That_Works (дата звернення: 27.09.2022).

Ang Ien, Isar Yudhishthir Raj, Mar Phillip. Cultural diplomacy: beyond the national interest? International Journal of Cultural Policy. 2015. volume 21. issue 4. Р. 365-381. URL: https://www.tandfonline. com/doi/full/10.1080/10286632.2015.1042474?src=recsys (дата звернення: 27.09.2022).

Melissen Jan. Wielding Soft Power: The New Public Diplomacy. 2005. URL: http://culturaldiplomacy.org/academy/pdf/research/books/soft_power/Wielding_Soft_Power_-_The_New_Public_Diplomacy_-_Jan_Melissen.pdf (дата звернення: 27.09.2022).

Pajtinka Erik. Public diplomacy as a theoretical problem: searching for a definitionejts. European Journal of Transformation Studies. 2019. Volume 7. No. 2. P. 23.

Public Diplomacy & Propaganda: Their Differences: by John Brown. 2008. September. URL: https://americandiplomacy.web.unc.edu/2008/09/public-diplomacy-propaganda-their-differences/ (дата звернення: 27.09.2022).

Най Джозеф С. Нова публічна дипломатія. День. 2010. № 28. URL: https://day.kyiv.ua/uk/article/den-planeti/nova-publichna-diplomatiya (дата звернення: 27.09.2022).

Гуцал С. А. Публічна дипломатія та стратегічні комунікації: визначення концептуальних основ. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2015. № 9. URL: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2769/2473 (дата звернення: 27.09.2022).

Трофименко М. Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації. Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. 2015. Вип. 7. С. 298-304. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2015_7_35 (дата звернення: 27.09.2022).

Карпчук Н. П. Публічна дипломатія Польщі як чинник Європейської інтеграції. Міжнародні відносини. Серія «Політичні науки». 2017. № 15. С. 96-107. (дата звернення: 27.09.2022).

Стратегія публічної дипломатії Міністерства закордонних справ України на 2021–2025 роки. URL: https://mfa.gov.ua/storage/app/sites/1/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5% D0%B3%D1%96%D1%97/public-diplomacy-strategy.pdf (дата звернення: 27.09.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.2

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024