ЦФРОВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНМ РЕСУРСАМ: СВІТОВЙ ДОСВІД ТА ВІТЧЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Петро Романович Пуцентейло, Ярослав Іванович Костецький, Михайло Мирославович Брик

Анотація


Пуцентейло П.Р., Костецький Я.І., Брик М.М. ЦФРОВІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНМ РЕСУРСАМ: СВІТОВЙ ДОСВІД ТА ВІТЧЗНЯНІ РЕАЛІЇ

Мета. Діагностика світового досвіду управління земельними ресурсами та визначення можливості його імплементації в українську практику в контексті цифровізації.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вчених із питань земельних відносин в аграрному секторі зарубіжних країн. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності земельних відносин; синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між суб’єктами земельних відносин; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Розкрито значення і роль земельних відносин, розглянуто різноманітні підходи до визначення їх економічної сутності. Проведено аналіз поточних земельних відносин у різних країнах світу, висвітлено міжнародний досвід механізмів земельних політик. Висвітлено основні напрями світового досвіду регулювання ринку земель сільськогосподарського призначення. Окреслено теоретичне підґрунтя основних постулатів цифровізації управління земельними ресурсами.

Наукова новизна результатів дослідження. Систематизовано й узагальнено сучасні підходи вчених до тлумачення поняття «земельні відносини». Під земельними відносинами пропонується розуміти суспільні відносини між державою, суб’єктами господарювання суспільством, які виникають у процесі володіння, користування, а також охороною і відтворення землі. На основі міжнародного досвіду земельних відносин запропоновано пріоритетні напрямки регулювання земельних відносин в контексті цифровізації.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані для удосконалення земельних відносин та підвищення ефективності функціонування вітчизняного аграрного сектору в умовах цифровізації. Впровадження інструментів цифрових технологій дасть змогу аграрним товаровиробникам збирати великі обсяги даних, контролювати стан земельних ресурсів та раціональність їх використання на різних рівнях управління.

Ключові слова: цифровізація, смарт-землекористування, смарт-землеустрій, земельні ресурси, земельні відносини, кадастр, земельна політика, ринок землі, оренда.

 

Putsenteilo P.R., Kostetskyi Ya.I., Bryk M.M. DIGITIZATION OF LAND RESOURCES MANAGEMENT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES

Purpose. The aim of the article is a diagnostics of the global experience of land management and determination of the possibility of its implementation in Ukrainian practice in the context of digitalization.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the study is the scientific works of scientists on land relations in the agricultural sector of foreign countries. General scientific and special methods were used to achieve the set goal: the dialectical method of scientific knowledge – to consider the essence of land relations; synthesis – to clarify the relationships between subjects of land relations; graphic – for visual display of the obtained results; abstract and logical method – for forming research conclusions and proposals.

Findings. The meaning and role of land relations is revealed, various approaches to determining their economic essence are considered. An analysis of current land relations in different countries of the world was carried out; international experience of land policy mechanisms was highlighted. The main directions of the world experience in regulating the agricultural land market are highlighted. The theoretical background of the main postulates of digitalization of land resources management is outlined.

Originality. Modern approaches of scientists to the interpretation of the concept of “land relations” are systematized and summarized. Under land relations, it is proposed to understand social relations between the state, economic entities and society, which arise in the process of ownership, use, as well as protection and reproduction of land. On the basis of the international experience of land relations, the priority areas of regulation of land relations in the context of digitalization are proposed.

Practical value. The obtained results of the research can be used to improve land relations and increase the effectiveness of the functioning of the domestic agricultural sector in the conditions of digitalization. The introduction of digital technology tools will enable agricultural producers to collect large amounts of data, control the state of land resources and the rationality of their use at different levels of management.

Key words: digitalization, smart land use, smart land management, land resources, land relations, cadastre, land policy, land market, rent.


Ключові слова


цифровізація, смарт-землекористування, смарт-землеустрій, земельні ресурси, земельні відносини, кадастр, земельна політика, ринок землі, оренда

Повний текст:

PDF

Посилання


Костецький Я. І. Стратегія формування і розвитку аграрного сектору України: теорія і практика : монографія. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2017. 356 с.

Пуцентейло П. Р. Особливості розвитку організаційно-економічного механізму регулювання земельних відносин в аграрній сфері. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». 2020. № 19(47). С. 12-19. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/43386 (дата звернення: 10.11.2022).

Ситник В. П. Трансформація АПК України в ринкові умови : монографія. Київ : ІАЕ, 2002. 518 с.

Трансформація земельних відносин до ринкових умов : збірник матеріалів Одинадцятих зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників (Київ, 26–27 лют. 2009 р.) / Редкол.: П. Т. Саблук та ін. Київ : ІАЕ, 2009. 518 с.

Шульга М. В. Співвідношення земельно-правових та цивільно-правових приписів при регулюванні земельних відносин: стан та перспективи. Вісник Академії правових наук України. 2004. № 1(36). С. 115-124.

Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні : навч. посіб. Київ : Аграрна наука, 2002. 280 с.

Федоров М. М. Трансформація земельних відносин до ринкових умов. Економіка АПК. 2009. № 3. С. 4-18.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. (із змінами та доповненнями) за № 2768-ІІІ. Офіційний вісник України. 2001. № 46.

The state of the world’s land and water resources for food and agriculture. Main report. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Rome, 2022. URL: https://www.fao.org/3/cb9910en/cb9910en.pdf (дата звернення: 10.11.2022).

Кошель А. О. Міжнародний досвід оцінки та оподаткування земель сільськогосподарського призначення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 588-590.

Марчук У. О. Оцінка землі у міжнародній обліковій системі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Випуск 24. Частина 2. 2017. С. 136-140.

Височанська М. Я. Зарубіжний досвід використання земельних ресурсів. Агросвіт. 2015. № 15. С. 67-72.

Антіпова Л. І. Залучення зарубіжного досвіду організації земельно-орендних відносин. Економіка АПК. 2007. № 1. С. 147-153.

Кошкалда І. В. Земельні відносини в аграрному секторі економіки України : монографія. Харків : Гриф, 2012. 349 с.

Гріненко А. Ю. Формування ринку землі: теорія і практика усунення загроз на шляху європейської трансформації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. Вип. 19. Ч. 1. С. 97-101.

Теоретичні й методичні основи використання ГІС – технологій та створення електронних карт при проведенні землеустрою / Опара В., Бузіна І., Хайнус Д., Винограденко С., Коваленко Л. Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. 2020. Випуск 31. С. 50-59.

Ігнатенко І. Правові питання забезпечення землеустрою як напрямку удосконалення сільськогосподарського землекористування. Правова позиція. 2022. № 1(34). С. 28-32.

Пуцентейло П. Використання геоінформаційних систем в управлінні сучасним землеустроєм України. Проблеми та практичні питання щодо виконання робіт із землеустрою : Збірник наукових праць ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Херсон, 17 жовтня 2019 року). Херсон : ДВНЗ «ХДАУ», 2019. С. 55-58. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/47304 (дата звернення: 10.11.2022).

Bennett Rohan, Rajabifard Abbas, Kalantari Mohsen, Wallace Jude, Williamson Ian. Cadastral futures: building a new vision for the nature and role cadastres. FIG Peer Review Journal. 2011. June. URL: https://www.fig.net/resources/monthly_articles/2011/june_2011/june_2011_bennett_rajabifard_et_al.pdf (дата звернення: 10.11.2022).

Шеремета Д. В Україні стартував проєкт з цифровізації землі. Як він працюватиме. 15 червня, 2021. URL: https://glavcom.ua/economics/finances/v-ukrajini-startuvav-projekt-z-cifrovizaciji-zemli-yak-vin-pracyuvatime-762937.html (дата звернення: 10.11.2022).

Artemov V., Movchan T., Bakhchevan E., Danko T. Принципи цифрової трансформації і впровадження її в геодезії та землеустрої. Аграрний вісник Причорномор’я. 2020. № 96. URL: https://abbsl.osau.edu.ua/index.php/visnuk/article/view/138 (дата звернення: 10.11.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.3

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024