ПЕРЕДУМОВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР СПІЛЬНОГО ТРАНЗТУ В УКРАЇНІ

Тетяна Василівна Руда, Уляна Олегівна Дзюргалюк

Анотація


Руда Т.В., Дзюргалюк У.О. ПЕРЕДУМОВ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРОЦЕДУР СПІЛЬНОГО ТРАНЗТУ В УКРАЇНІ

Мета. Дослідження передумов ефективного застосування процедури спільного транзиту в Україні.

Методика дослідження. Задля досягнення визначеної мети дослідження використано наступні методи: індукції та дедукції, теоретичного узагальнення, абстрагування, діалектичного пізнання – при вивченні наукових джерел та дослідженні теоретичних аспектів здійснення процедури спільного транзиту, визначення категорійного апарату з обраної проблематики; абстрактно-логічний – для узагальнення теоретичних положень, формування висновків та пропозицій з теми дослідження.

Результати дослідження. Визначено переваги та особливості впровадження процедури спільного транзиту в Україні. Актуалізовано необхідність створення відповідних умов для повної реалізації цього механізму. Першочергово це стосується налагодження активної роботи з бізнесом задля максимального зацікавлення у застосуванні цієї митної процедури. Зазначено, що для залучення учасників зовнішньоекономічної діяльності до застосування нової програми повинен використовуватись комплексний підхід, одразу за декількома напрямками, серед яких особливої уваги потребує інтеграція вітчизняної та європейської нормативно-правової бази з питань здійснення процедури спільного транзиту, що є основою для успішного впровадження нового напряму. Окреслено необхідність підготовки методичних рекомендацій, роз’яснень, інформаційних матеріалів, презентацій тощо, що дасть змогу зробити акценти на окремих елементах, перевагах, можливостях нової системи для учасників зовнішньоекономічної діяльності. Окрім того, визначено доцільність забезпечення тісних комунікацій із суб’єктами господарювання, через проведення семінарів, круглих столів, зустрічей, консультацій та розміщення актуальної інформації у вигляді інфографіки та матеріалів на офіційному сайті Держмитслужби.

Наукова новизна результатів дослідження. Набуло подальшого розвитку дослідження теоретичних аспектів забезпечення передумов для практичного впровадження процедури спільного транзиту та застосування електронної транзитної системи (NCTS) у діяльність вітчизняних митниць та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Практична значущість результатів дослідження. Результати, отримані в ході цього дослідження, повною мірою можуть бути використані в процесі напрацювання науково обґрунтованих пропозицій щодо концептуальних напрямів реформування митних процедур в Україні.

Ключові слова: транзит, спільний транзит, здійснення митної процедури спільного транзиту, електронна транзитна система (NCTS).

 

Ruda T.V., Dziurhaliuk U.O. PREREQUISITES FOR THE INTRODUCTION OF THE COMMON TRANSIT PROCEDURE IN UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to study the prerequisites for the effective application of the common transit procedure in Ukraine.

Methodology of research. The following research methods were used in order to achieve the defined goal of the study: induction and deduction, theoretical generalization, abstraction, dialectical cognition – when studying scientific sources and researching theoretical aspects of the implementation of the common transit procedure, determining the categorical apparatus of the selected issue; abstract and logical – for summarizing theoretical propositions, forming conclusions and proposals on the topic of research.

Findings. The advantages and peculiarities of the implementation of the common transit procedure in Ukraine have been determined. The need to create appropriate conditions for the full implementation of this mechanism has been updated. First of all, this concerns the establishment of active work with business in order to maximize interest in the application of this customs procedure. It is noted that in order to attract participants of foreign economic activity to the application of the new program, a comprehensive approach should be used, following several directions at once, among which the integration of the domestic and European legal framework on the implementation of the common transit procedure, which is the basis for the successful implementation of the new direction, requires special attention.

The need to prepare methodological recommendations, explanations, informational materials, presentations, etc., is outlined, which will make it possible to emphasize certain elements, advantages, and opportunities of the new system for participants in foreign economic activity. In addition, the expediency of ensuring close communication with business entities has been determined, through holding seminars, round tables, meetings, consultations and posting relevant information in the form of infographics and materials on the official website of the State Customs Service.

Originality. Research into the theoretical aspects of providing prerequisites for the practical implementation of the common transit procedure and the use of the electronic transit system (NCTS) into the activities of domestic customs and subjects of foreign economic activity has gained further development.

Practical value. The results obtained in the course of this study can be fully used in the process of developing scientifically based proposals regarding the conceptual directions of reforming customs procedures in Ukraine.

Key words: transit, common transit, implementation of the customs procedure of common transit, electronic transit system (NCTS).


Ключові слова


транзит, спільний транзит, здійснення митної процедури спільного транзиту, електронна транзитна система (NCTS)

Повний текст:

PDF

Посилання


Гладка Н. Правове регулювання митного режиму транзиту в контексті реформування національної митної системи. Правова позиція. 2020. № 1(26). С. 26-29.

Сидорович О., Герчаківський С. Інформаційне забезпечення митної справи України в контексті цифрової стратегії розвитку суспільства. Світ фінансів. 2021. Вип. 1. С. 210-225.

Алишаускас В. Транзит без препятствий: как упростить торговлю Украины и ЕС. Європейська правда. URL: https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2021/06/30/7124859/ (дата звернення: 23.02.2022).

Convention on a common transit procedure. URL: https://eur-lex.europa.eu/EN/legal-content/summary/convention-on-a-common-transit-procedure.html (дата звернення: 23.02.2022).

Про приєднання України до Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами : Закон України від 30.08.2022 р. № 2554-ІХ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2554-20#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи : Закон України від 12.09.2019 р. № 78-ІХ. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/78-IX#Text (дата звернення: 15.09.2022).

Деякі питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій окремих типів : Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 681. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/681-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 23.09.2022).

Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій окремих типів : Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2020 р. № 795. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0076-21#Text (дата звернення: 23.09.2022).

NCTS в інфографіках. URL: https://customs.gov.ua/ncts-v-infografikakh (дата звернення: 16.03.2022).

Cпільний транзит (NCTS)  Державна Митна Служба. URL: https://customs.gov.ua/rezhim-spilnogo-tranzitu-ncts (дата звернення: 16.02.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.5

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024