HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS OF UKRAINE DURING THE WAR: PROSPECTS OF SURVIVAL

Viktoriia Anatoliivna Danylenko-Kulchytska

Анотація


Даниленко-Кульчицька В.А. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННЙ БІЗНЕС УКРАЇН У ЧАС ВІЙН: ПЕРСПЕКТВ ВЖВАННЯ

Мета. З’ясування масштабу впливу війни на вітчизняну сферу гостинності та пропонування шляхів вирішення деяких проблем, спричинених нею.

Методика дослідження. В процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: методи аналізу та синтезу – при обґрунтуванні процесу діяльності готелів та ресторанів; методи спостереження та логічного узагальнення – при розгляді особливостей функціонування закладів сфери гостинності в умовах війни.

Результати дослідження. Відзначено, що для багатьох закладів вплив війни виявився катастрофічним і призвів до того, що вони були змушені припинити свою роботу; водночас, будь-яка криза приводить до появи нових можливостей. Проаналізовано зміни у веденні бізнесу, викликані війною. З’ясовано, що сьогодні ключовим показником ефективності готельно-ресторанного бізнесу є відсутність збитків та об’єктів, які потребують дотацій. Відзначено, що на заході та в центрі України ситуація є більш оптимістичною. Основною причиною цього стало вимушене і раптове прибуття у цей регіон великої кількості внутрішньопереміщених осіб. Попри значне просідання в перші місяці війни, сьогодні більшість закладів харчування західних та центральних регіонів за рівнем продажів вийшли на довоєнний рівень. З’ясовано, що основними проблемами, які створила війна підприємствам сфери гостинності, є: фізичне знищення закладів, порушення логістичних ланцюгів, падіння купівельної спроможності населення, зростання собівартості продукції, відтік кваліфікованих працівників за кордон. Розглянуто можливі кроки, до яких можуть вдатися заклади готельно-ресторанного бізнесу з метою утримання позицій на ринку, зокрема: заміна одних інгрідієнтів іншими, гнучке оновлення меню, створення власних ланцюгів поставок, організація власного імпорту, суворий контроль доходів та витрат, відкриття нових закладів у безпечних регіонах України або за кордоном, релокація бізнесу в інші регіони України, тимчасова відмова від маркетингових заходів, зміна форми оплати праці та робочих графіків тощо. Запропоновано використовувати позитивний досвід повоєнного відновлення економіки готельно-ресторанного сектору таких країн, як Хорватія, Кіпр, Грузія.

Наукова новизна результатів дослідження. Встановлено, що показником ефективності готельно-ресторанного бізнесу в умовах війни, є відсутність збитків та об’єктів, які потребують дотацій. В сучасних умовах тотальної непередбачуваності компаніям дозволять економічно вижити поєднання двох принципів: системність (розуміння стратегічних цілей, система контролю, прозорі внутрішні процеси та аналітика) і гнучкість (швидкість прийняття креативних, нестандартних рішень).

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження сприятимуть ефективному відбудовуванню та відновленню готельно-ресторанного бізнесу у післявоєнному періоді.

Ключові слова: сфера гостинності, готельно-ресторанний бізнес, війна, криза, стратегії закладів готельно-ресторанної сфери, перспективи відновлення, шляхи подолання кризи.

 

Danylenko-Kulchytska V.A. HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS OF UKRAINE DURING THE WAR: PROSPECTS OF SURVIVAL

Purpose. The aim of the article is to find out the extent of the impact of the war on the domestic hospitality industry and to propose ways to solve some of the problems caused by it.

Methodology of research. General scientific and special methods were used in the research process, in particular: methods of analysis and synthesis – when justifying the process of operation of hotels and restaurants; methods of observation and logical generalization – when considering the peculiarities of the functioning of hospitality establishments in the conditions of war.

Findings. It was noted that for many institutions the impact of the war was catastrophic and led to the fact that they were forced to stop their work; at the same time, any crisis leads to the emergence of new opportunities. The changes in doing business caused by the war are analyzed. It was found that today the key indicator of the efficiency of the hotel and restaurant business is the absence of losses and facilities that need subsidies. It was noted that the situation is more optimistic in the west and in the center of Ukraine. The main reason for this was the forced and sudden arrival of a large number of internally displaced persons in this region. Despite a significant decline in the first months of the war, today most of the catering establishments of the western and central regions have reached the pre-war level in terms of sales. It has been found that the main problems created by the war for hospitality enterprises are: physical destruction of establishments, disruption of logistics chains, drop in the purchasing power of the population, increase in the cost of production, outflow of qualified workers abroad. Considered possible steps that can be taken by hotel and restaurant establishments in order to maintain their positions in the market, in particular: replacing some ingredients with others, flexibly updating the menu, creating their own supply chains, organizing their own imports, strict control of income and expenses, opening new establishments in in safe regions of Ukraine or abroad, relocation of business to other regions of Ukraine, temporary refusal of marketing activities, change of payment form and work schedules, etc. It is proposed to use the positive experience of the post-war economic recovery of the hotel and restaurant sector in countries such as Croatia, Cyprus, and Georgia.

Originality. It has been established that an indicator of the effectiveness of the hotel and restaurant business in the conditions of war is the absence of losses and facilities that need subsidies. In today's conditions of total unpredictability, a combination of two principles will allow companies to survive economically: systematicity (understanding of strategic goals, control system, transparent internal processes and analytics) and flexibility (speed of making creative, non-standard decisions).

Practical value. The obtained research results will contribute to the effective reconstruction and restoration of the hotel and restaurant business in the post-war period.

Key words: hospitality, hotel and restaurant business, war, crisis, strategies of hotels and restaurants, recovery prospects, ways to overcome the crisis.


Ключові слова


hospitality, hotel and restaurant business, war, crisis, strategies of hotels and restaurants, recovery prospects, ways to overcome the crisis.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білас М. Ринок HoReCa під час війни: поточний стан та ключові тенденції. Вокс Україна : веб-сайт. URL: https://voxukraine.org/rynok-horeca-pid-chas-vijny-potochnyj-stan-ta-klyuchovi-tendentsiyi (дата звернення: 31.10.2022).

Кудряшова В. «Львівські круасани» вийшли на європейський ринок. У Польщі відкрили перші заклади. The Village: веб-сайт. URL: https://www.the-village.com.ua/village/business/news/331365-lvivski-kruasani-viyshli-na-evropeyskiy-rinok-u-polschi-vidkrili-pershi-zakladi (дата звернення: 29.10.2022).

Лупашко А. Заощаджуємо та примножуємо. Як власникам бізнесу змусити гроші працювати в умовах війни. Діло: веб-сайт. URL: https://delo.ua/realty/zaoshhadzujemo-ta-primnozujemo-yak-vlasnikam-biznesu-zmusiti-grosi-pracyuvati-v-umovax-viini-404867 (дата звернення: 01.11.2022).

Оновлення меню, інші постачальники: як ресторатори справляються зі зростанням цін на продукти. Журнал Ресторатор: веб-сайт. URL: https://www.restorator.ua/post/prices_and_strategy (дата звернення: 30.10.2022).

Посохов П. Як живе тернопільський бізнес на четвертому місяці війни? Аналізуємо збитки та очікування (Ц?ФР?). Газета 20 хвилин: веб-сайт. URL: https://te.20minut.ua/Groshi/ochikuvannya-ternopilskogo-biznesu-na-chetvertomu-misyatsi-viyni-virya-11617692.html (дата звернення: 28.10.2022).

Робота закладів західної частини України в умовах війни: що змінилося? Журнал Ресторатор: веб-сайт. URL: https://www.restorator.ua/post/west-ukrainian-restaurants-during-war (дата звернення: 01.11.2022).

Роїк О. Р., Недзвецька О. В. Шляхи розвитку туристичної сфери України у воєнний період. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : економічні науки. 2022. Випуск 46. С. 11-15.

Цвик О. Бізнес у час війни: в Тернополі організували економічний форум. Суспільне. Тернопіль: веб-сайт. URL: https://suspilne.media/author/oksana-cvik (дата звернення: 01.11.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024