ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВКОНАННЯ МІСЦЕВХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Уляна Зеновіївна Ватаманюк-Зелінська, Ірина Миколаївна Штундер, Соломія Олександрівна Гаврилюк

Анотація


Ватаманюк-Зелінська У.З., Штундер І.М., Гаврилюк С.О. ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ ТА ВКОНАННЯ МІСЦЕВХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Мета. Дослідження структури та обсягів дохідної і видаткової частин місцевих бюджетів України у довоєнний період та в час воєнного стану задля визначення показників фінансової безпеки місцевих бюджетів та обґрунтування заходів їх зміцнення у майбутньому.

Методика дослідження. В процесі дослідження використані методи загальнонаукових та емпіричних прийомів, що ґрунтуються на системному підході. Використано і такі методи, як: статистичний метод обробки даних, метод групування – для аналізу динаміки податкових та неподаткових надходжень місцевих бюджетів; системного аналізу, узагальнення – для оцінки фінансової спроможності органів місцевої влади щодо виконання покладених на них повноважень; експертний метод – для інтерпретації показників фінансової стійкості.

Результати дослідження. Встановлено:

- позитивну тенденцію динаміки коефіцієнта концентрації власних та закріплених доходів, що означає зростання рівня самостійності органів місцевого самоврядування;

- зменшення коефіцієнта частки трансфертів в усіх доходах місцевих бюджетів, що вказує на зростання самостійності місцевого самоврядування в розрізі регіонів;

- нормативне значення коефіцієнта бюджетного покриття, яке показує що місцеве самоврядування за рахунок власних і закріплених доходів здатне профінансувати свої повноваження;

- негативну тенденцію коефіцієнта дефіцитності місцевого бюджету.

Аргументовано, що в умовах воєнного стану актуальні значення таких показників не можна розуміти як позитивне явище. Адже сьогодні вони зумовлені такими негативними факторами: «замороженням» видатків спеціальних фондів, згортанням інфраструктурних проектів, заборгованістю по низці виплат через відміну «захищених» статей бюджету на час воєнного стану, не проведенням видатків місцевих бюджетів у територіальних громадах, що знаходяться на територіях бойових дій. Акцентована увага на можливому резерві місцевих бюджетів, яким може стати обсяг реверсних дотацій, за умови спрямування їх на заходи енергоефективності, у т.ч. на відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, які пошкоджені внаслідок масових обстрілів. Це сприятиме не лише подоланню поточних викликів воєнного часу, але й слугуватиме повоєнній відбудові регіонів, які постраждали від агресії рф.

Наукова новизна результатів дослідження. На основі обчислених показників фінансової стійкості місцевих бюджетів визначено кроки, що дають змогу органам місцевого самоврядування підвищити рівень незалежності місцевих бюджетів, покращити якість наданих суспільних послуг та прискорити соціально-економічний розвиток регіонів у воєнний період.

Практична значущість результатів дослідження. Результати дослідження можуть бути використані у процесі формування та реалізації бюджетної політики держави в частині перерозподілу фінансових ресурсів та спрямування їх на заходи енергоефективності в межах територіальних громад.

Ключові слова: місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, зведений бюджет, фінансова стійкість місцевих бюджетів.

 

Vatamanyuk-Zelinska U.Z., Shtunder I.M., Havryliuk S.O. TRENDS IN THE FORMATION AND EXECUTION OF LOCAL BUDGETS UNDER MARTIAL LAW

Purpose. The aim of the article is to study the structure and volumes of the revenue and expenditure parts of local budgets of Ukraine in the pre-war period and during martial law, with the determination of indicators of financial security of local budgets and the substantiation of measures to strengthen them in the future.

Methodology of research. In the process of research, methods of general scientific and empirical techniques based on a systemic approach were used. Such methods as: statistical method of data processing, grouping method - to analyse the dynamics of tax and non-tax revenues of local budgets were also used; system analysis, generalization - to assess the financial capacity of local authorities to fulfil the powers entrusted to them; expert method - for interpreting indicators of financial stability.

Findings. It is installed the following:

- a positive trend in the dynamics of the coefficient of concentration of own and fixed incomes, which means an increase in the level of independence of local self-government bodies;

- a decrease in the ratio of the share of transfers in all revenues of local budgets, which indicates an increase in the independence of local self-government across regions;

- normative value of the coefficient of budget coverage, which shows that the local self-government is able to finance its powers at the expense of its own and fixed revenues;

- the negative trend of the deficit ratio of the local budget.

It is argued that in the conditions of martial law, the current values of such indicators cannot be understood as a positive phenomenon. After all, today they are caused by the following negative factors: the "freezing" of special fund expenditures, the curtailment of infrastructure projects, arrears on a number of payments due to the withdrawal of "protected" budget articles during martial law, non-spending of local budgets in territorial communities located in the territories of hostilities. Focused attention on the possible reserve of local budgets, which can be the volume of reverse subsidies, provided they are directed to energy efficiency measures, including for the restoration of energy infrastructure facilities that were damaged as a result of mass shelling. This will contribute not only to overcoming the current challenges of wartime, but also to the post-war reconstruction of the regions that suffered from the aggression of russia.

Originality. Based on the calculated indicators of the financial sustainability of local budgets, steps have been determined that enable local self-government bodies to increase the level of independence of local budgets, improve the quality of provided public services, and accelerate the social and economic development of regions during the war period.

Practical value. The results of the study can be used in the process of forming and implementing the budget policy of the state in terms of redistributing financial resources and directing them to energy efficiency measures within territorial communities.

Key words: local budgets, revenues of local budgets, expenditures of local budgets, consolidated budget, financial stability of local budgets.


Ключові слова


місцеві бюджети, доходи місцевих бюджетів, видатки місцевих бюджетів, зведений бюджет, фінансова стійкість місцевих бюджетів

Повний текст:

PDF

Посилання


Місцевий бюджет і фінансове забезпечення об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. / Н. М. Гринчук та ін. Київ, 2017. 119 с.

Миськів Г. B. Бюджетна система: теоретичні та практичні аспекти : навч. посіб. Львів, 2020. 272 с.

Микитюк І. C. Фінансова стійкість та безпека місцевого бюджету. Вісник КНТЕУ. 2013. № 1. C. 86-97. URL: http://visnik.knute.edu.ua/files/2013/01/8.pdf (дата звернення: 20.11.2022).

Міністерство фінансів України: офіційний сайт. URL: https://www.mof.gov.ua/uk (дата звернення: 22.11.2022).

Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану : Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590. URL: https://ips.ligazakon.net/document/KP210590?an=29 (дата звернення: 24.11.2022).

Маркуц Ю. І., Задорожня Л. А. Місцеві бюджети – що з виконанням за перші три місяці повномасштабної війни. Вокс Україна. 2022. URL: https://voxukraine.org/mistsevi-byudzhety-shho-z-vykonannyam-za-pershi-try-misyatsi-povnomasshtabnoyi-vijny/ (дата звернення: 24.11.2022).

Vatamanyuk-Zelinska U. Z., Melnychenko O. V. The effectiveness of financial and economic regulation of land relations in the context of stimulating entrepreneurial activity in the regions of Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2020. Vol. 18. Issue 3. Р. 11-27. URL: https://www.businessperspectives.org/index.php/journals?controller=pdfview&task=download&item_id=13853 (дата звернення: 24.11.2022).

Онищук І. Аналіз виконання державного та місцевих бюджетів за 9 місяців 2022 року / Шведсько-Український Проект «Підтримка децентралізації в Україні», SALAR International. 2022. URL: https://decentralization.gov.ua/en/news/15748 (дата звернення: 25.11.2022).

Ватаманюк-Зелінська У. З., Беднарчук В. В., Млінцова А. О. Фінансування потреб оборонної сфери в Україні. Інноваційна економіка. 2020. № 7-8. С. 22-27. URL: http://inneco.org/index.php/innecoua/article/view/670/739 (дата звернення 25.11.2022).

Дубина М. В. Економіко-статистична оцінка фінансової стійкості місцевих бюджетів України. Статистика України. 2017. № 4. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/su_2017_4_6.pdf (дата звернення: 25.11.2022).

Small business support in the territories in a decentralized environment / Vatamaniuk-Zelinska U. Z., Tkachova N. M., Dankevych Y. M., Yemets O. I., Stasiv O. F. Revista San Gregorio. 2021. no. 44. URL: https://revista.sangregorio.edu.ec/index.php/REVISTASANGREGORIO/article/view/1596/17-uliana (дата звернення 27.11.2022).

Про Державний бюджет України 2023 : Закон України від 03.11.2022 р. № 2710-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2710-IX#Text (дата звернення: 27.11.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024