ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ РОЗВТКУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД В КОНТЕКСТІ ПЕРЕХОДУ ДО «ЗЕЛЕНОЇ» ЕКОНОМІК

Василь Васильович Файфура, Леонід Олексійович Бицюра, Тетяна Василівна Андрусишин, Наталія Іванівна Петришин

Анотація


Файфура В.В., Бицюра Л.О., Андрусишин Т.В., Петришин Н.І. Екологічна модернізація розвитку територіальних громад в контексті переходу до «зеленої» економіки

Мета. Ідентифікація найважливіших місцевих екологічних проблем розвитку і напрямків подолання несприятливих і загрозливих явищ довкіллю в межах Хоростківської міської територіальної громади за результатами екологічного аудиту її території.

Методика дослідження. У дослідженні застосовані наступні методи: монографічний – для вивчення літературних джерел; статистичний – з метою збору і обробки статистичних даних; методи системного аналізу – для визначення місця громади в регіональній системі «природа–господарство–населення» та обробці отриманої інформації щодо факторів і наслідків негативних впливів на довкілля; узагальнення – для формування висновків проведеного дослідження.

Результати дослідження. Проведено екологічний аудит території громади, здійснено опитування мешканців Хоростківської міської громади для отримання інформацію про спектр проблем розвитку території, пов’язаних з довкіллям. Проведено їх систематизацію за основними напрямками. Визначено оцінку екологічних аспектів розвитку Хоростківської міської громади. Ідентифіковані головні екологічні ризики соціально-економічного розвитку громади та намічені шляхи екологічної модернізації регіону.

Наукова новизна результатів дослідження. На основі отриманих результатів запропоновані адресні рекомендації щодо подолання екологічних проблем у громаді (в т. ч. формування екологічного каркасу території, адаптація європейського досвіду уникнення агромонокультури, розробка програми розвитку водного господарства Хоростківської громади, проведення екологічного аудиту території громади).

Практична значимість результатів дослідження. Сукупність ідентифікованих екологічних проблем використовується при складанні «Програми охорони навколишнього природного середовища Хоростківської міської територіальної громади».

Ключові слова: екологічна модернізація, соціально-економічний розвиток, екологічні проблеми, оптимізація, територіальний розвиток, Хоростків.

 Faifura V.V., Bytsiura L.O., Andrusyshyn T.V., Petryshyn N.I. ECOLOGICAL MODERNIZATION OF THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES IN THE CONTEXT OF THE TRANSITION TO A “GREEN” ECONOMY

Purpose. The aim of the article is the identification of the most important local environmental development problems and directions for overcoming adverse and threatening environmental phenomena within the boundaries of the Khorostkiv city  territorial community based on the results of an environmental audit of its territory.

Methodology of research. The research uses the following methods: monographic – for studying literary sources; statistical – for the purpose of collecting and processing statistical data; methods of system analysis – to determine the place of the community in the regional system “nature-economy-population” and processing of the received information regarding the factors and consequences of negative effects on the environment; generalization – to form the conclusions of the conducted research.

Findings. An ecological audit of the territory of the community was carried out; a survey of residents of the Khorostkiv city community was carried out to obtain information about the range of problems of the development of the territory, related to the environment. They were systematized according to the main directions. The evaluation of the ecological aspects of the development of the Khorostkiv city community was determined. The main ecological risks of the social and economic development of the community are identified and the ways of ecological modernization of the region are planned.

Originality. On the basis of the obtained results, targeted recommendations are proposed for overcoming ecological problems in the community (including the formation of the ecological framework of the territory, adaptation of the European experience of avoiding agro-monoculture, development of the water management development program of the Khorostkiv community, conducting an environmental audit of the community territory).

Practical value. The set of identified environmental problems is used in the preparation of the “Environmental Protection Program of the Khorostkiv City Territorial Community”.

Key words: ecological modernization, social and economic development, environmental problems, optimization, territorial development, Khorostkiv.


Ключові слова


екологічна модернізація, соціально-економічний розвиток, екологічні проблеми, оптимізація, територіальний розвиток, Хоростків

Повний текст:

PDF

Посилання


Бицюра Л. О., Горун М. В., Файфура В. В. Управління відходами в контексті екологічної модернізації розвитку територіальних громад. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. 2021. Випуск 26. С. 72-79.

Вострякова В. Енергетичні кооперативи як механізм забезпечення сталого енергетичного розвитку громад. Економіка та суспільство. 2022. Випуск № 42. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-42-66. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1669 (дата звернення: 25.07.2022).

Дребот О. І., Олійник Г. Б. Засади сталого розвитку територіальних громад в Україні. URL: https://docs.academia.vn.ua/bitstream/handle/123456789/562/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%82_%D0%9E%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 25.07.2022).

Клєвцєвич Н. А. Циркулярна економіка як умова сталого розвитку ОТГ. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2021. Випуск 43. С. 17-20.

Кононенко І. А. Екоактивна діяльність в системі місцевого самоврядування як показник розвитку екологічної культури. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Публічне управління та адміністрування. 2022. Том 33(72). № 1. С. 6-10.

Назарук М. М., Галянта Л. А. Соціально–екологічні передумови розвитку інноваційного природокористування в територіальних громадах Львівщини. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Екологія». 2022. Випуск 26. С. 66-74.

Патинська-Попета М. М. Євроінтеграційні перспективи управління фінансовим потенціалом сталого розвитку територіальних громад. Науковий погляд: економіка та управління. 2021. № 5(75). С. 24-32.

Стратегія розвитку Хоростківської ОТГ на 2019-2026 роки. URL: https://khorostkivska-otg.gov.ua/strategiya-rozvitku-horostkivskoi-otg-na-20192026-roki-16-28-39-23-09-2019/ (дата звернення: 25.07.2022).

Якимчук А. Ю., Жакун Ю. В. Екологічний розвиток територій як основа конкурентоздатності регіону. URL: http://93.183.203.244/xmlui/bitstream/handle/123456789/9269/INFORMATION%2c% 20LEGAL%20AND%20MANAGEMENT%20SUPPORT%20-22-30.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 25.07.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024