TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRICES INTERACTION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

Maryna Serhiivna Tatar, Maria Serhiivna Butko

Анотація


Татар М.С., Бутко М.С. ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКХ ПІДПРЄМСТВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНХ ЗМІН КЛІМАТУ

Мета. Формування теоретико-прикладних засад співробітництва аграрних суб’єктів господарювання відповідно до глобальних викликів.

Методика дослідження. Під час дослідження використано методи індукції та дедукції, аналізу та синтезу (під час визначення передумов та наслідків зміни клімату та його впливу на розвиток сільського господарства), спостереження, порівняння (під час аналізу природно-кліматичних умов у різних регіонах світу); методи факторного аналізу; кореляційного аналізу (під час визначення причинно-наслідкових взаємозв’язків між фінансово-економічними показниками сільського господарства та тенденціями зміни клімату), системного аналізу (під час аналізу варіантів співробітництва сільскогосподарських підприємств та аналізу заходів з підвищення ефективності співробітництва суб’єктів для протидії негативним наслідкам глобальних викликів) тощо.

Результати дослідження. Визначено орієнтири побудови фінансового механізму взаємодії суб’єктів господарювання відповідно до глобальних викликів. Здійснено динамічно-просторовий аналіз статистичного підґрунтя трансформації механізмів співробітництва між різними суб’єктами під час глобальних викликів. Визначено вплив глобальної зміни клімату на фінансово-господарські показники сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано можливі варіанти взаємодії між державними органами, банківськими установами, страховими компаніями, сільськогосподарськими підприємствами, громадскістю для протидії глобальній зміні клімату. Запропоновано заходи з підвищення ефективності взаємодії суб’єктів різних ієрархічних рівнів для протидії негативним наслідкам глобальних викликів.

Наукова новизна результатів дослідження. Наукова новизна полягає у визначенні взаємовпливу між природно-кліматичними умовами (температурою, обсягами опадів) та показниками фінансово-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств, що дозволило визначити більшу залежність обсягів виробництва сільськогосподарської продукції від температури, ніж від обсягів опадів. Найбільша залежність спостерігається між кількістю опадів та обсягом виробництва картоплі, причому така залежність є прямою, що свідчить про те, що зі збільшенням кількості опадів буде зростати і обсяг виробництва картоплі. Отримані результати дозволять виробити та своєчасно скорегувати заходи для адаптації до зміни клімату суб’єктів всіх рівнів ієрархії.

Практична значущість результатів дослідження. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що основні положення та висновки, які зроблені в ході дослідження, мають прикладний характер й можуть бути корисними як для міжнародних організацій, органів влади, так і для окремих підприємств для своєчасної протидії глобальним викликам та своєчасної превентивності катастрофічних наслідків.

Ключові слова: глобальні виклики, забруднення навколишнього середовища, зміна клімату, кореляція, механізми взаємодії, сільськогосподарські підприємства, суб’єкти взаємодії, трансформація.

Tatar M.S., Butko M.S. TRANSFORMATION OF THE FINANCIAL MECHANISM OF AGRICULTURAL ENTERPRICES INTERACTION IN THE CONDITIONS OF GLOBAL CLIMATE CHANGE

Purpose. The aim of the article is the formation of theoretical and applied principles of agricultural entities interaction in accordance with global challenges.

Methodology of research. The following methods were used during the research: induction and deduction, analysis and synthesis (when determining the prerequisites and consequences of climate change and its impact on the agriculture development), observation, comparison (during the analysis of natural and climatic conditions in different regions of the world); methods of factor analysis; correlational analysis (when determining interconnections between financial and economic indicators of agriculture and climate change trends), system analysis (when analysing options for agricultural enterprises cooperation and analysis of measures to increase the effectiveness of the cooperation of subjects to counteract the negative consequences of global challenges), etc.

Findings. Guidelines for building a financial mechanism for the business entities interaction in accordance with global challenges were determined. The dynamic-spatial analysis of the statistical basis of the transformation of cooperation mechanisms between various subjects during global challenges was carried out. The impact of global climate change on the financial and economic indicators of agricultural enterprises was determined. Possible options for interaction between state bodies, banking institutions, insurance companies, agricultural enterprises, and the publicity to combat global climate change were analysed. The measures to increase the efficiency of subjects’ interaction of different hierarchical levels to counteract the negative consequences of global challenges were proposed.

Originality. The scientific novelty consists in determining the interaction between natural and climatic conditions (temperature, precipitation) and indicators of agricultural enterprises financial and economic activity, which made possible to determine a greater dependence of agricultural production on temperature than on precipitation. The greatest dependence is observed between the amount of precipitation and the volume of potato production, and such dependence is direct, which indicates that with an increase in the amount of precipitation, the volume of potato production will also increase. The obtained results will make it possible to develop and timely adjust measures for climate change adaptation of subjects at all levels of the hierarchy.

Practical value. The practical significance of the obtained results is that the main provisions and conclusions made in the research have an applied nature and can be useful both for international organizations, authorities, and for individual enterprises for timely counteraction to global challenges and timely prevention of catastrophic consequences.

Key words: global challenges, environmental pollution, climate change, correlation, mechanisms of interaction, agricultural enterprises, subjects of interaction, transformation.

Ключові слова


global challenges, environmental pollution, climate change, correlation, mechanisms of interaction, agricultural enterprises, subjects of interaction, transformation.

Повний текст:

PDF

Посилання


Žutinić Đ., Zrakić-Sušac M. Perception of climate change: A survey among agricultural advisors. Ekonomika poljoprivreda-economics of agriculture. 2021. Vol. 68. Br. 2. Str. 307-320. URL: https://scindeks.ceon.rs/Article.aspx?artid=0352-34622102307Q (дата звернення: 28.10.2022).

Karahasan B.C., Pinar M. Climate Change and Spatial Agricultural Development in Turkey. 2021. Working paper no. 1524. 57 р. URL: https://erf.org.eg/app/uploads/2021/12/1640587820_963_3907399_1524.pdf (дата звернення: 28.10.2022).

Padgham J. Agricultural Development Under a Changing Climate: Opportunities and Challenges for Adaptation. URL: https://www.preventionweb.net/files/11832_climatechangecombined1.pdf (дата звернення: 28.10.2022).

Прокопенкo K. O., Удовa L. O. Сільське господарство України: виклики і шляхи розвитку в умовах зміни клімату. Економіка і прогнозування. 2017. № 1. С. 92-107. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_17_1_92_uk.pdf (дата звернення: 28.10.2022).

Shengcai Tao, Yinlong Xu, Ke Liu, Jie Pan, Shiwei Gou Research Progress in Agricultural Vulnerability to Climate Change. Advances in Climate Change Research. 2011. Volume 2. Issue 4. P. 203-210 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927811500504?via%3Dihub (дата звернення: 28.10.2022).

WHO guidance for climate-resilient and environmentally sustainable health care facilities. 2020. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789240012226 (дата звернення: 15.11.2022).

WHO. Checklists to assess vulnerabilities in health care facilities in the context of climate change. 2021. URL: https://policycommons.net/artifacts/1455502/checklists-to-assess-vulnerabilities-in-health-care-facilities-in-the-context-of-climate-change/2090343/ (дата звернення: 15.11.2022).

Climate of the world. Weather and climate of Russia and the CIS. URL: pogodaiklimat.ru (дата звернення: 15.11.2022).

Ministry of Agriculture and Rural Development of the Slovak Republic. Green Report. URL: https://www.mpsr.sk/en/index.php?navID=16 (дата звернення: 15.11.2022).

Державна служба статистики України : офіційний сайт. URL: http://ukrstat.gov.ua (дата звернення: 15.11.2022).

Фінансовий механізм діяльності аграрних суб’єктів господарювання : монографія / за редакцією д.е.н., проф. Н. М. Давиденко. Київ : Вид-во ЦП «Компрінт», 2016. 318 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024