ФІСКАЛЬНІ АСМЕТРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІК В КОНТЕКСТІ АНТКРЗОВОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Володимир Андрійович Валігура

Анотація


Валігура В.А. ФІСКАЛЬНІ АСМЕТРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІК В КОНТЕКСТІ АНТКРЗОВОГО ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Мета. Формування пропозицій щодо вдосконалення оподаткування окремих галузей економіки України в умовах воєнного стану та у процесі повоєнного відновлення на основі виявлення асиметрій податкового навантаження за видами економічної діяльності.

Методика дослідження. У процесі дослідження було використано такі загальнонаукові та спеціальні методи: аналізу, синтезу, індукції та дедукції - при вивченні структури ВВП та податкового навантаження за видами економічної діяльності в Україні; опису, абстрактно-логічний - при характеристиці напрямів реформування податкової системи, наведених у планах повоєнної відбудови України; абстрагування, опису, порівняння - для обґрунтування напрямів вдосконалення оподаткування окремих галузей економіки України.

Результати дослідження. Встановлено, що питома вага окремих видів економічної діяльності у структурі ВВП не завжди корелює з часткою цих видів у структурі податкових надходжень. Це зумовлено диференціацією рівня оподаткування окремих видів економічної діяльності в Україні. Обґрунтовано, що, незважаючи на великі асиметрії в оподаткуванні окремих галузей економіки в Україні, вирівнювати рівень оподаткування за окремими видами діяльності чи галузями економіки недоцільно. В умовах тривалої дії воєнного стану та на період повоєнного відновлення запропоновано у процесі реформування податкової системи враховувати галузеву специфіку економіки України, стан функціонування окремих галузей та пріоритетність їх продукції.

Наукова новизна результатів дослідження. Напрями вдосконалення оподаткування окремих галузей та видів діяльності в Україні, наведені у планах повоєнного відновлення, доповнено пропозиціями в частині оподаткування суб’єктів господарювання сільськогосподарської, будівельної галузей економіки та сфери оптової і роздрібної торгівлі.

Практична значущість результатів дослідження. Результати представленого дослідження можуть бути використані у процесі вдосконалення податкової політики України в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення.

Ключові слова: оподаткування видів економічної діяльності, рівень оподаткування, оподаткування сільського господарства, оподаткування будівництва.

Valihura V.A. FISCAL ASYMMETRIES OF THE UKRAINIAN ECONOMY IN THE CONTEXT OF ANTI-CRISIS TAX REGULATION

Purpose. The aim of the article is the formulation of proposals for improving taxation of certain branches of the Ukrainian economy in the conditions of martial law and in the process of post-war recovery based on the identification of asymmetries in the tax burden by types of economic activity.

Methodology of research. The following general scientific and special methods were used in the research process: analysis, synthesis, induction and deduction - when studying the structure of GDP and tax burden by types of economic activity in Ukraine; description, abstract and logical - when characterizing the directions of reforming the tax system, given in the post-war reconstruction plans of Ukraine; abstraction, description, comparison - to substantiate directions for improvement of taxation of individual branches of the economy of Ukraine.

Findings. It was established that the specific weight of certain types of economic activity in the structure of GDP does not always correlate with the share of these types in the structure of tax revenues. This is due to the differentiation of the level of taxation of certain types of economic activity in Ukraine. It is substantiated that, despite large asymmetries in the taxation of certain sectors of the economy in Ukraine, it is impractical to equalize the level of taxation for certain types of activities or sectors of the economy. In the conditions of prolonged martial law and for the period of post-war recovery, it is suggested that in the process of reforming the tax system, the sectoral specifics of Ukraine's economy, the state of functioning of individual industries and the priority of their products should be taken into account.

Originality. The directions for improving the taxation of certain industries and types of activity in Ukraine, given in the post-war recovery plans, are supplemented by proposals regarding the taxation of economic entities in the agricultural and construction sectors of the economy and the sphere of wholesale and retail trade.

Practical value. The results of the presented research can be used in the process of improving the tax policy of Ukraine in the conditions of martial law and post-war recovery.

Key words: taxation of types of economic activity, level of taxation, taxation of agriculture, taxation of construction.


Ключові слова


оподаткування видів економічної діяльності, рівень оподаткування, оподаткування сільського господарства, оподаткування будівництва

Повний текст:

PDF

Посилання


Tax Policy Reforms 2020: OECD and Selected Partner Economies / OECD. 2020. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2020_7af51916-en (дата звернення: 20.07.2022).

Tax Policy Reforms 2021: Special Edition on Tax Policy during the COVID-19 Pandemic / OECD. 2021. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/tax-policy-reforms-2021_427d2616-en (дата звернення: 20.07.2022).

Fiscal Monitor: Fiscal Policy from Pandemic to War / International Monetary Fund (IMF). 2022. URL: https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2022/04/12/fiscal-monitor-april-2022 (дата звернення: 20.07.2022).

Юрків Н. Я. Економічна безпека реального сектора економіки України: стратегічні пріоритети і теоретико-методологічні засади забезпечення : монографія. Львів : ПАІС, 2012. 400 с.

Слюсаренко А. В. Структурні зміни в економіці України. Modern Economics. 2019. № 14. С. 253-257. URL: https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Slyusarenko-A.-V..pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за видами економічної діяльності. Валова додана вартість / Державна служба статистики України. URL: https://data.gov.ua/dataset/e73d00ac-a6a5-4dba-aa72-58181e465243 (дата звернення: 20.07.2022).

Структура податкових надходжень за галузями економіки за 2019 р. URL: https://rating.zone/struktura-podatkovykh-nadkhodzhen-za-haluziamy-ekonomiky-za-2019-r/ (дата звернення: 20.07.2022).

Структура податкових надходжень за галузями економіки за 2020 р. URL: https://rating.zone/struktura-podatkovykh-nadkhodzhen-za-haluziamy-ekonomiky-za-2020-rik/ (дата звернення: 20.07.2022).

Проект Плану відновлення України. Матеріали робочої групи «Функціонування фінансової системи, її реформування та розвиток» / Національна рада з відновлення України від наслідків війни. Липень 2022. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/recoveryrada/ua/functioning-of-the-financial-system.pdf (дата звернення: 20.07.2022).

Нарис про відбудову України / Торбйорн Бекер та ін. Лондон : Центр досліджень економічної політики, 2022. 36 с.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024