МТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВВЕЗЕННЯ ЛЕГКОВХ ТРАНСПОРТНХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНУ

Анатолій Ігорович Луцик, Андрій Романович Сороківський

Анотація


Луцик А.І., Сороківський А.Р. МТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВВЕЗЕННЯ ЛЕГКОВХ ТРАНСПОРТНХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНУ

Мета. Розробка пропозицій щодо вдосконалення прагматики оподаткування ввезення легкових транспортних засобів на основі аналізу зарубіжного досвіду, еволюції та актуальної практики в Україні.

Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної теорії, правове регламентування митної справи та митного регулювання, наукові праці вчених. В процесі дослідження було використано діалектичний метод пізнання для розкриття сутності і відмінності понять «митні формальності», «митне оформлення». Методи аналізу, синтезу та узагальнення допомогли розробити рекомендації та пропозиції щодо покращення процесу ввезення легкових автомобілів на територію України. Логічний та історичний методи дозволили проаналізувати ефективність нормативно-правових актів, які регулювали переміщення легкових транспортних засобів в останнє десятиліття.

Результати дослідження. Розглянуто особливості митного регулювання процесу ввезення легкових транспортних засобів в Україну. Обґрунтовано проблематику та колізії правового регулювання митних податків на імпорт легкових транспортних засобів. Визначено вектори митної та податкової політики у сфері оподаткування автомобілів, що ввозяться в Україну.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано трансформувати підхід до оподаткування ввезених автомобілів у контексті потреби екологічного захисту та безпеки населення та природного середовища.

Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані при вдосконаленні митного та податкового законодавства, а також у подальших наукових розробках щодо митного регулювання процесу ввезення легкових транспортних засобів в Україну.

Ключові слова: легкові транспортні засоби, митні формальності митне оформлення, переміщення транспортних засобів.

Lutsyk A.I., Sorokivskyi A.R. CUSTOMS REGULATION OF THE IMPORT OF PASSENGER VEHICLES INTO UKRAINE

Purpose. The aim of the article is to develop proposals for improving the pragmatics of taxing the import of passenger vehicles based on the analysis of foreign experience, evolution and actual practice in Ukraine.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is the fundamental provisions of modern theory, legal regulation of customs and customs regulation, scientific works of scientists. The dialectical method of cognition is used in the process of research, to reveal the essence and differences of the concepts of customs formalities, customs clearance. The methods of analysis, synthesis and generalization helped to develop recommendations and proposals for improving the process of importing passenger cars into the territory of Ukraine. Logical and historical methods helped to analyse the effectiveness of legal acts in the field of movement of passengers’ vehicles in the last decade.

Findings. The peculiarities of the customs regulation of the process of importing passenger vehicles into Ukraine are considered. The problems and conflicts of the legal regulation of customs taxes on the import of light vehicles are substantiated. The vectors of customs and tax policy in the field of taxation of cars imported into Ukraine have been determined.

Originality. It is proposed to transform the approach to taxation of imported cars in the context of the need for environmental protection and safety of the population and the nature.

Practical value. The obtained research results can be used in the improvement of customs and tax legislation, as well as in further scientific developments regarding the customs regulation of the process of importing passenger vehicles into Ukraine.

Key words: passenger vehicles, customs formalities, customs clearance, movement of vehicles.


Ключові слова


легкові транспортні засоби, митні формальності митне оформлення, переміщення транспортних засобів

Повний текст:

PDF

Посилання


Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Герман О. О. Митні формальності щодо автомобільних транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2018. URL: http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/ 11300/9060/Aref_Herman.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 10.11.2022).

Glossary Of International Customs Terms. D/2013/0448/20. Brussels : Word Customs Organization, 2013. 37 p. URL: https://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/ instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-terms/glossary-of-international-customs-terms.pdf (дата звернення: 12.11.2022).

Комаров О. В. Проблема транспортних засобів з іноземною реєстрацією в Україні: причини та наслідки. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 19. С. 84-88.

Митна справа : підручник / Крисоватий А. І., Герчаківський С. Д., Дем’янюк О. Б. та ін. ; за ред. А. І. Крисоватого. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2014. 540 с.

Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів : Закон України від 31.05.2016 р. № 1389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1389-19#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Податковий кодекс України : Закон України від 02.12.2010 р. № 2756-VІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період дії воєнного стану : Закон України від 24.03.2022 р. № 2142-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2142-20#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування : Закон України від 21.06.2022 р. № 2325-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2325-IX#Text (дата звернення: 12.11.2022).

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів : Закон України від 08.11.2018 р. № 2611-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-19#Text (дата звернення: 10.11.2022).

Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів : Закон України від 26.08.2005 р. № 2739-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2739-15#Text (дата звернення 10.11.2022).

Council Directive 2008/118/EC of 16 December 2008 concerning the general arrangements for excise duty. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32008L0118 (дата звернення: 10.11.2022).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024