ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНХ ДІЛЯНОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВКОРСТАННЯ ЗЕМЛІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Ольга Іванівна Ємець, Ольга Орестівна Григорів, Емма Віталіївна Чумичкіна

Анотація


Ємець О.І., Григорів О.О., Чумичкіна Е.В. ОБЛІК ЗЕМЕЛЬНХ ДІЛЯНОК ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВКОРСТАННЯ ЗЕМЛІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Мета. Мета статті полягає у визначенні земельних ділянок як об’єкта бухгалтерського обліку, окресленні (обґрунтуванні тощо) напрямів раціонального використання сільськогосподарських угідь та формування фінансово-економічних заохочень для землекористувачів.

Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду земельних ділянок як об’єктів бухгалтерського обліку, дослідження заходів щодо раціонального використання землі; аналізу – для оцінки стимулів заохочення землекористувачів до ведення ефективної діяльності; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; абстрактно-логічний метод – для формування висновків і пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Досліджено особливості земельних ділянок як об’єктів бухгалтерського обліку. Виокремлено категорії земель за господарським призначенням. Описано методику обліку земельних ділянок на підприємствах. Розглянуто нормативно-правові акти, які регулюють операції з обліку земельних ділянок. Запропоновано напрями покращення обліку земельних ділянок та раціонального землекористування. Визначено основні шляхи фінансово-економічного заохочення землекористувачів до ведення ефективного господарства.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано долучити до форми статистичної звітності № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» додаткові показники. Визначено, що основними напрямами раціонального землекористування мають стати: розробка та реалізація загальнодержавних і регіональних програм охорони ґрунтів і підвищення родючості ґрунтів; удосконалення засад впровадження еколого-ландшафтного землеустрою; удосконалення законодавчої бази щодо охорони земель сільськогосподарського призначення; ефективне використання землі шляхом впровадження сівозміни та науково обґрунтованого землевпорядкування. Запропоновано фінансово-економічне заохочення землекористувачів, а саме: виплати за проведені протиерозійні роботи в розрахунку на 1 га сільськогосподарських угідь; відшкодування витрат, понесених у процесі здійснення меліоративних робіт; звільнення від сплати земельного податку або орендної плати землі, які перебувають на стадії поліпшення; відшкодування за втрачені доходи з площ сільськогосподарських угідь внаслідок низької урожайності; періодичні виплати за підвищення родючості органічним шляхом; часткове звільнення від податків сільськогосподарських товаровиробників, які ефективно займаються розв’язанням екологічних проблемних питань; надання пільгових кредитів землекористувачам для придбання спеціального обладнання: протиерозійного, меліоративного та іншої відновлювальної техніки.

Практична значущість результатів дослідження. Доведено, що дотримання вищенаведених заходів раціонального використання сільськогосподарських угідь призведе до ефективного землекористування. Результати дослідження можуть бути використані сільськогосподарськими підприємствами під час ведення господарської діяльності.

Ключові слова: облік земельних ділянок, сільськогосподарські угіддя, раціональне використання земель, землеволодіння, землекористування, сільськогосподарські підприємства.

  Yemets O.I., Hryhoriv O.O., Chumychkina E.V. ACCOUNTING OF LAND PLOTS AND RATIONAL USE OF LAND IN AGRICULTURE

Purpose. The aim of the article is to define land plots as an object of accounting, outline (substantiation, etc.) directions of rational use of agricultural land and formation of financial and economic incentives for land users.

Methodology of research. General scientific and special methods were used to achieve the goal: the dialectical method of scientific knowledge – for considering land plots as objects of accounting, researching measures for the rational use of land; analysis – to assess incentives for encouraging land users to conduct effective activities; graphic – for visual display of the obtained results; abstract and logical method – for forming research conclusions and proposals.

Findings. Peculiarities of land plots as objects of accounting are studied. The categories of land are separated by economic purpose. The method of accounting of land plots at enterprises is described. The normative legal acts that regulate operations on the accounting of land plots are considered. Directions for improving the accounting of land plots and rational land use are proposed. The main ways of financial and economic encouragement of land users to conduct efficient farming have been determined.

Originality. It is proposed to add additional indicators to the form of statistical reporting No. 50-сг “Main economic indicators of the work of agricultural enterprises”. It was determined that the main areas of rational land use should be: development and implementation of national and regional soil protection programs and soil fertility improvement; improvement of the principles of implementation of ecological and landscape land management; improvement of the legislative framework regarding the protection of agricultural lands; efficient use of land by implementing crop rotation and scientifically based land management.

Financial and economic incentives for land users are offered, namely: payments for anti-erosion works per 1 ha of agricultural land; reimbursement of costs incurred in the process of carrying out reclamation works; exemption from payment of land tax or rent of land that is under improvement; compensation for lost income from agricultural land due to low productivity; periodic payments for increasing fertility organically; partial exemption from taxes of agricultural producers who are effectively engaged in solving environmental problems; provision of preferential loans to land users for the purchase of special equipment: anti-erosion, land reclamation and other restoration equipment.

Practical value. It has been proven that compliance with the above measures of rational use of agricultural land will lead to efficient land use. The results of the research can be used by agricultural enterprises during their economic activities.

Key words: accounting of land plots, agricultural land, rational use of land, land ownership, land use, agricultural enterprises.


Ключові слова


облік земельних ділянок, сільськогосподарські угіддя, раціональне використання земель, землеволодіння, землекористування, сільськогосподарські підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Правдюк Н. Л. Земельні ділянки як об’єкт обліку. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 12. С. 102-115.

Ксьонжик І. В. Організація обліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення суб’єктами аграрного господарювання. URL: https://webcache.googleusercontent.com/ (дата звернення: 01.12.2022).

Подолянчук О. А., Лепетан І. М. Облік та оподаткування земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Агросвіт. 2022. № 2. С. 37-44.

Богіра М. С., Ярмолюк В. І. Землевпорядне проектування: теоретичні основи і територіальний землеустрій. Київ : Аграрна освіта, 2011. 416 с.

Черевко Г. В., Яцків М. І. Економіка природокористування : навч. посiб. Львiв : Свiт, 1995. 208 с.

Волков С. Н. Землеустройство. Теоретические основы землеустройства. Москва : Колос, 2001. Т. 1. 496 с.

Подолянчук О. А. Організація обліку суб’єктами малого підприємництва. Ефективна економіка. 2017. № 4. URL: http://www.economy.nay&ka.com.ua/?op=1&z=5536 (дата звернення: 02.12.2022).

Основні засоби : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7, затв. наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text (дата звернення: 02.12.2022).

Інвестиційна нерухомість: Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32, затв. наказом Міністерства фінансів України від 02.07.2007 р. № 779 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0823-07#Text (дата звернення: 02.12.2022).

Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27, затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 р. № 617. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03#Text (дата звернення: 02.12.2022).

Оренда : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14, затв. наказом Міністерства фінансів України від 28.07.2000 р. № 181. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00#Text (дата звернення: 02.12.2022).

Сисак Е. О. Бухгалтерський облік земельних ресурсів: міжнародний та національний досвід. Науковий вісник Ужгородського нац. ун-ту. Серія: Економіка. 2010. Спецвип. 29. Частина 1. С. 93-96.

Жук В. М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення: теорія і практика. Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. 2008. Випуск 5(20). Ч. 1. С. 179-185.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2022.4.17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024