ЗАХОД ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТЦІЙ В РОЗВТОК БІЗНЕСУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД НА ОСНОВІ МАРКЕТНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Іван Федорович Баланюк, Богдан Романович Іваночко

Анотація


Баланюк І.Ф., Іваночко Б.Р. ЗАХОД ПО ЗАЛУЧЕННЮ ІНВЕСТЦІЙ В РОЗВТОК БІЗНЕСУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД НА ОСНОВІ МАРКЕТНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ

Мета. Визначення та обґрунтування заходів щодо залучення інвестицій в розвиток бізнесу територіальних громад на основі маркетингової стратегії, а також встановлення взаємозв’язку між інвестиційним потенціалом та привабливістю громад.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є наукові праці вітчизняних вчених з питань економічного розвитку територіальних громад, залучення інвестицій в громади, публічного управління інвестиціями, формування стратегічних планів розвитку. Для досягнення поставленої мети були використані загальнонаукові та специфічні методи, такі як: діалектичний метод наукового пізнання – для розгляду сутності процесу залучення інвестицій в територіальні громади; аналізу і синтезу – для з’ясування взаємозв’язків між суб’єктами інвестиційної діяльності в громадах; графічний – для наочного відображення пропонованих заходів; абстрактно-логічний – для формування висновків та пропозицій дослідження.

Результати дослідження. Проаналізовано заходи із залучення зовнішніх інвестицій в економічний розвиток територіальних громад. Встановлено, що на етапі стратегічного планування необхідний всебічний аналіз наявних ресурсів громад. Запропоновано оцінювати інвестиційний потенціал за допомогою SWOT-аналізу. Розкрито сутність маркетингової стратегії покращення інвестиційної привабливості громад. Обґрунтовано необхідність створення комісії з інвестиційної діяльності громади як основного центру прийняття управлінських рішень щодо розробки і впровадження організаційно-економічних заходів із залучення інвестицій.

Наукова новизна результатів дослідження. Запропоновано розглядати заходи із залучення інвестицій в розвиток територіальних громад як спільну діяльність органів місцевого самоврядування, бізнесу та громадськості щодо створення умов для розвитку в громаді, покращення загальної інвестиційної привабливості, формування програм соціально-економічного розвитку.

Практична значущість результатів дослідження. Розроблені пропозиції щодо покращення інвестиційного потенціалу територіальних громад на основі маркетингової стратегії можуть бути використані органами місцевого самоврядування при плануванні соціально-економічного розвитку.

Ключові слова: інвестиції, територіальні громади, соціально-економічний розвиток, маркетингова стратегія, розвиток бізнесу, потенціал, привабливість.

 

Balaniuk I.F., Ivanochko B.R. MEASURES FOR ATTRACTING INVESTMENTS IN BUSINESS DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES ON THE BASIS OF MARKETING STRATEGY

Purpose. The aim of the article is determination and substantiation of measures to attract investment in business development of territorial communities based on marketing strategy, as well as establishing the relationship between investment potential and the attractiveness of communities.

Methodology of research. The methodological basis of the study is the scientific works of domestic scientists on the issues of economic development of territorial communities, attraction of investments in communities, state management of investments, formation of strategic development plans. General scientific and specific methods were used to achieve the goal, such as: dialectical method of scientific knowledge – to consider the essence of attracting investments to territorial communities; analysis and synthesis – to clarify the relationships between subjects of investment activity in communities; graphic – for a visual representation of the proposed activities; abstract and logical – for the formation of research conclusions and proposals.

Findings. Measures to attract external investments in the economic development of territorial communities have been analysed. It was established that at the stage of strategic planning, a comprehensive analysis of the community's available resources is necessary. It has been suggested to evaluate the investment potential using a SWOT analysis. The essence of the marketing strategy for improving the investment attractiveness of communities is revealed. The need to create a community investment activity commission as the main centre for making management decisions regarding the development and implementation of organizational and economic measures to attract investments has been substantiated.

Originality. It has been is proposed to consider measures to attract investments in development of territorial communities as joint activities of local self-government bodies, business and the public to create conditions for development in the community, improve the general investment attractiveness, and form programs of social and economic development.

Practical value. Developed proposals for improving the investment potential of territorial communities based on a marketing strategy can be used by local self-government bodies in planning social and economic development.

Key words: investments, territorial communities, social and economic development, marketing strategy, business development, potential, attractiveness.


Ключові слова


інвестиції, територіальні громади, соціально-економічний розвиток, маркетингова стратегія, розвиток бізнесу, потенціал, привабливість.

Повний текст:

PDF

Посилання


Якимчук А. Ю. Стратегічні основи інвестиційного забезпечення територіальних громад. Вісник НУВГП. 2021. Вип. 1(93). С. 240-254.

Васильєв О. Л. Публічне управління інвестицій місцевих громад в умовах євроінтеграції України. Публічне управління та митне адміністрування. 2022. Спецвипуск. С. 27-30.

Козак О. О., Михайленко О. Г. Концептуальні засади бізнес-планування в системі управління об’єднаних територіальних громад. Ефективна економіка. 2022. Вип. 7. С. 1-25.

Лещук Г. В. Континуум залучення інвестицій у розвиток об’єднаних територіальних громад. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 6.1-2. С. 67-72.

Малишівський Т. В., Стефінін В. В. Система інструментів інвестиційної політики на місцевому рівні: теоретичний аспект. Актуальні проблеми розвитку регіону. 2021. Вип. 17(1). С. 173-183.

Білоус Я. Ю., Галгаш Р. А. Діагностика розвитку територіальних громад України: основні етапи і особливості. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2022. № 1(271). С. 58-64.

Шебанін В. С., Коромишкін А. Ю. Роль підприємництва у формуванні територіальних громад. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2017. Вип. 4. С. 3-11.

Касич А. О., Глухова В. І., Кравченко Х. В. Аналіз бюджетних інвестиційних ресурсів України. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 35. URL: https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1103 (дата звернення: 16.01.2023).

Видобора В. В. Специфіка інвестиційного попиту в умовах сучасного етапу реформування економіки України. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. № 3(76). С. 7-12.

Загірняк Д. М., Дідур С. В., Глухова В. І., Кравченко Х. В. Аналіз джерел формування бюджетних інвестицій територіальних громад. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2022. № 1(105). С. 40-46.

Васильченко Г. В. Система діагностики для розробки стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад. Актуальні проблеми розвитку регіону. 2018. Вип. 14. С. 101-107.

Стратегія розвитку Ямницької територіальної громади. URL: https://yamnytsya-otg.if.ua/stratehiya-oth (дата звернення: 18.01.2023).

Коваль Н. Управління інвестиційною привабливістю ОТГ: інструменти та особливості їх застосування. Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : Збірник матеріалів науково-практичної конференції з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (м. Житомир, 10-11 жовтня 2019 року). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 102-106.

Галан Л. В., Бєлова Г. С. Удосконалення системи управління інвестиційною діяльністю в територіальних громадах. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 38. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1318 (дата звернення: 20.01.2023).

Кузь Т., Малюта Л., Островська Г. Державне та приватне партнерство в умовах об’єднаних територіальних громад (організація розвитку інфраструктури та сервісного обслуговування). Галицький економічний вісник. 2020. № 2(63). С. 199-207.
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.7

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024