ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА

               

Проводиться прийом статей у 2 випуск 2024 року.

DOI: 10.37332/2309-1533

Науковий журнал “Інноваційна економіка” започатковано у 2006 році (Реєстраційне посвідчення, Серія КВ № 11715-586Р від 08.08.2006 р.); перереєстрований (Реєстраційне посвідчення Серія КВ № 25074-15014ПР від 10.12.2021 р.).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2015 № 747 журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України у галузі економічних наук, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України згідно наказу МОН України від 17.03.2020 року №409 - економічні науки; спеціальності:

051 – Економіка;

071 – Облік і оподаткування;

072  Фінанси, банківська справа та страхування;

073 – Менеджмент;

075 – Маркетинг;

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;

292 – Міжнародні економічні відносини.

Науковий журнал “Інноваційна економіка” призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, управління, фінансів, оподаткування, обліку, аналізу, економічної безпеки і дає змогу науковій громадськості ознайомитися з результатами досліджень вчених-економістів.

Тематика: міжнародні економічні відносини; економіка та інноваційний розвиток національного господарства; економіка та конкурентоспроможність підприємств; економічна політика регіонального розвитку і місцеве самоврядування; демографія, зайнятість населення і соціально – економічна політика; статистика, облік, аналіз та аудит; фінансово-кредитна і грошова політика; інформаційні технології та економічна безпека.

Мова рукопису: українська, англійська

Періодичність публікації: щоквартально

Рік заснування: 2006

Засновники: 

ЗВО «Подільський державний університет»,

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН

ISSN 2309-1533 (Print) 

ISSN 2310-4864 (Online)

  

Журнал “Інноваційна економіка” індексується в міжнародних каталогах та наукометричних базах:

Google Scholar

INDEX COPERNICUS (ICV 2022: 87.67) (Польща)

ERIH PLUS

Eurasian Scientific Journal Index (ESJI)

ResearchBib

Polska Bibliografia Naukowa

CROSSREF

Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Open-Access Journals

Національна бібліотека імені В.І. Вернадського