ЄВРОПЕЙСЬКЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВТКУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Любов Вікторівна Гончар, Костянтин Олександрович Яровий, Діана Павлівна Бабаян

Анотація


Гончар Л.В., Яровий К.О., Бабаян Д.П. ЄВРОПЕЙСЬКЙ ДОСВІД СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВТКУ ТЕРТОРІАЛЬНХ ГРОМАД

Мета. Дослідження найкращих практик європейського досвіду стратегічного планування задля підвищення конкурентноздатності вітчизняних територіальних громад.

Методика дослідження. Методологічною основою дослідження стали наукові методи пізнання, що базуються на системному підході до розв’язання поставлених завдань. Для досягнення поставленої мети і отримання результатів дослідження використано низку загальних та спеціальних наукових методів дослідження: діалектичний; монографічний (при опрацюванні наукових публікацій); системного аналізу (при дослідженні сучасного стану розвитку територіальних громад); абстрактно-логічний (для обґрунтування ключових характеристик стратегічного планування розвитку територіальних громад); комплексний аналіз (при формуванні висновків та пропозицій щодо вирішення поставлених завдань) та інші.

Результати дослідження. Здійснено аналіз кращих практик стратегічного планування європейських країн. Встановлено, що в європейських країнах не існує універсальної моделі розвитку територіальних громад, спосіб організації децентралізованої влади в кожній країні пов’язаний з її історією, політичною та управлінською культурою, економікою та соціальним досвідом. Констатовано, що останнім часом набув поширення стратегічний підхід в управлінні європейських країн і використовується на всіх рівнях, від національного до рівня автономних територіальних громад. Досліджено особливості стратегічного планування територіальних громад в Україні та встановлено, що комплексний підхід є основою для реалізації державної регіональної політики. Зазначено, що даний підхід передбачає врахування особливостей кожної території, зокрема, просторові, соціально-економічні та екологічні. Констатовано, що децентралізація влади і ресурсів створила нові можливості для розвитку вітчизняних ОТГ. Встановлено, що чіткий розподіл повноважень між державою та окремими територіальними та регіональними органами влади є фундаментальною вимогою для ефективного управління. Запропоновано для подальшого планування стратегії розвитку вітчизняних ОТГ залучати населення до всіх етапів її розробки, реалізації та контролю за виконанням, що дозволить створити умови для досягнення цілей соціально-економічного розвитку ОТГ у відповідності з перспективними пріоритетами державної політики та з урахуванням побажань і бачення громадськості.

Наукова новизна результатів дослідження. Дістало подальшого розвитку дослідження питання стратегічного планування розвитку територіальних громад в європейських країнах задля підвищення конкурентоспроможності вітчизняних ОТГ.

Практична значущість результатів дослідження. Одержані результати дослідження допоможуть посилити конкурентоспроможність територіальних громад, стимулювати їх економічне зростання та покращити якість життя населення.

Ключові слова: децентралізація, конкурентоспроможність, стратегічне планування, соціально-економічний розвиток, територіальна громада.

 

Honchar L.V., Yarovyi K.O., Babaian D.P. EUROPEAN EXPERIENCE OF STRATEGIC PLANNING FOR THE DEVELOPMENT OF TERRITORIAL COMMUNITIES

purpose. The aim of the article is to study of the best practices of the European experience of strategic planning to increase the competitiveness of domestic territorial communities.

methodology of research. The methodological basis of the study was scientific methods of cognition based on a systematic approach to solving the tasks. A number of general and special scientific research methods were used to achieve the set goal and obtain research results: dialectical; monographic (when processing scientific publications); system analysis (when studying the current state of development of territorial communities); abstract and logical (to substantiate the key characteristics of strategic planning for the development of territorial communities); complex analysis (when forming conclusions and proposals for solving tasks) and others.

Findings. An analysis of the best practices of strategic planning of European countries was carried out. It was established that there is no universal model of development of territorial communities in European countries, the way of organizing decentralized power in each country is related to its history, political and managerial culture, economy and social experience. It has been established that the strategic approach in the management of European countries has recently become widespread and is used at all levels, from the national to the level of autonomous territorial communities.

Peculiarities of strategic planning of territorial communities in Ukraine were studied and it was established that a comprehensive approach is the basis for the implementation of state regional policy.

It is noted that this approach involves taking into account the features of each territory, in particular, spatial, ecological, social and economic. It was established that the decentralization of power and resources created new opportunities for the development of domestic UTCs. It has been established that a clear division of powers between the state and individual territorial and regional authorities is a fundamental requirement for effective governance. It is proposed for further planning of the strategy of development of domestic UTCs to involve the population in all stages of its development, implementation and monitoring of implementation, which will allow to create conditions for achieving the goals of social and economic development of UTCs in accordance with the perspective priorities of state policy and taking into account the wishes and vision of the public.

Originality. There was further development of research on the issue of strategic planning of the development of territorial communities in European countries in order to increase the competitiveness of domestic local government agencies.

Practical value. The obtained research results will help strengthen the competitiveness of territorial communities, stimulate their economic growth and improve the quality of life of the population.

Key words: decentralization; competitiveness; strategic planning; social and economic development; local community.

Ключові слова


децентралізація, конкурентоспроможність, стратегічне планування, соціально-економічний розвиток, територіальна громада.

Повний текст:

PDF

Посилання


Берданова О. В., Вакуленко В. М., Валентюк І. В., Ткачук А. Ф. Стратегічне планування розвитку об’єднаної територіальної громади : навч. посіб. Київ, 2017. 121 с.

Бібік Н. В., Шаповал Г. М. Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні. Innovative technologies and scientific solutions for industries. 2019. № 2. С. 5-14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtssi_2019_2_3 (дата звернення: 10.01.2023).

Європейські стратегії для місцевих громад України та Молдови: досвід країн Вишеградської четвірки : методичний посібник / Шарлея Р., Кавунець А., Безпалько О., Москалу М., Ланова А. Київ, 2018. 78 с. URL: https://goo.su/eCMVCV1 (дата звернення 07.01.2023).

Козлюк О. Як організувати процес стратегічного планування. Практичні рекомендації для українських міст та районів. Київ : ПРООН, 2013. URL: https://regionet.org.ua/files/03_How_to_organize_SP_-_UA.pdf (дата звернення: 06.01.2023).

Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text (дата звернення: 08.01.2023).

Сментина Н. В., Фіалковська А. А. Стратегічне планування місцевого розвитку : навч. посіб. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 244 с.

Ткачук А., Кашевський В., Мавко П. Стратегічне планування у громаді (навчальний модуль). Київ : ІКЦ «Легальний статус», 2016. 96 с.

Хашиєва Л. В. Практика стратегічного управління розвитком міст: аналіз зарубіжного досвіду. Державне будівництво. 2009. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_54 (дата звернення: 06.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.8

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024