ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ДО ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТЧНОЇ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Наталія Володимирівна Дзюбановська

Анотація


Дзюбановська Н.В. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОД ДО ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТЧНОЇ МЕРЕЖІ МАЙБУТНЬОГО ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ

Мета. Формування поняття «енергетична мережа майбутнього» виокремлення основних викликів, з якими стикається сьогодні енергетична система, що вимагають нових інноваційних підходів та рішень, а також здійснення аналізу можливостей застосування алгоритмів штучного інтелекту для підвищення ефективності її роботи.

Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові праці вчених із питань застосування алгоритмів штучного інтелекту в енергетичному секторі. В процесі дослідження використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналізу і синтезу - для аналізу динаміки викидів парникових газів, кінцевого енергоспоживання та енергоспоживання на основі відновлюваних джерел в Україні; графічний – для наочного відображення одержаних результатів; групування відновлювальних джерел енергії за типом - для аналізу динамічних зрушень у структурі загального енергоспоживання на основі відновлюваних джерел; абстрактно-логічний - для окреслення основних напрямів застосування штучного інтелекту в енергетичній мережі.

Результати дослідження. Визначено зміст поняття «енергетична мережа майбутнього», під якою будемо розуміти інтегровану та автоматизовану систему, що використовує відновлювані джерела енергії та забезпечує стабільне і безперебійне постачання електроенергії для споживачів. Основним завданням існування такої енергетичної мережі є перехід до низьковуглецевих технологій, підвищення ролі відновлюваної енергетики і використання енергоефективних технологій та інновацій. Ідентифіковано основні виклики, з якими стикається сучасна енергетична система, що вимагають нових інноваційних підходів та рішень, зокрема: зменшення викидів парникових газів, підвищення ефективності та безпеки енергосистем, розвиток відновлюваних джерел енергії тощо. Здійснено аналіз можливостей застосування штучного інтелекту для підвищення ефективності роботи енергетичної мережі, в результаті якого узагальнено основні принципи алгоритмів машинного навчання та інших методів для оптимізації різних процесів в енергетиці, а саме: збір та обробка даних, навчання моделей, реалізація рішень, моніторинг та підтримка.

Наукова новизна результатів дослідження. Набув подальшого розвитку технологічний зміст поняття «енергетична мережа майбутнього», що передбачає перехід до низьковуглецевих технологій, підвищення ролі відновлюваної енергетики і використання енергоефективних технологій та інновацій. Обґрунтовано основні напрямки застосування штучного інтелекту і визначено їхню ефективність для розв’язання важливих проблем енергетики.

Практична значущість результатів дослідження. Обґрунтовані результати дослідження можуть бути використані для розробки нових інноваційних продуктів та послуг, що дозволять підприємствам з енергетичного сектору знизити витрати та покращити якість своїх послуг. Дослідження може стати важливим джерелом інформації для урядових і недержавних організацій, які займаються розробкою стратегій розвитку енергетики в країні.

Ключові слова: енергетична мережа, інновації, машинне навчання, технологія, штучний інтелект.

 

Dziubanovska N.V. INNOVATIVE APPROACHES TO BUILDING THE ENERGY NETWORK OF THE FUTURE USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Purpose. The aim of the article is to form the concept of “energy network of the future”, identify the main challenges faced by the current energy system that require new innovative approaches and solutions, and analyse the possibilities of applying artificial intelligence algorithms to increase its efficiency.

Methodology of research. The theoretical and methodological basis of the research is scientific works of scientists on the application of artificial intelligence algorithms in the energy sector. During the research, general scientific and special methods were used, including analysis and synthesis (for analysing the dynamics of greenhouse gas emissions, final energy consumption, and energy consumption based on renewable sources in Ukraine), graphical – for visualizing the obtained results, grouping renewable energy sources by type (for analysing dynamic shifts in the structure of overall energy consumption based on renewable sources), abstract and logical (for outlining the main directions of applying artificial intelligence in the energy network).

Findings. The concept of “energy network of the future” has been defined, which will be understood as an integrated and automated system that uses renewable energy sources and ensures stable and uninterrupted electricity supply to consumers. The main task of such an energy network is to transition to low-carbon technologies, increase the role of renewable energy, and use energy-efficient technologies and innovations. The main challenges faced by the modern energy system requiring new innovative approaches and solutions include reducing greenhouse gas emissions, increasing the efficiency and safety of energy systems, developing renewable energy sources, and more. An analysis of the possibilities of using artificial intelligence to increase the efficiency of the energy network’s work has been carried out, resulting in the generalization of the main principles of machine learning algorithms and other methods for optimizing various processes in the energy industry, namely: data collection and processing, model training, implementation of decisions, monitoring, and support.

Originality. The technological content of “energy network of the future” has been further developed, which involves a transition to low-carbon technologies, increasing the role of renewable energy and the use of energy-efficient technologies and innovations. The main directions of applying artificial intelligence have been justified and their effectiveness for solving important energy issues has been determined.

Practical value. The research results can be used to develop new innovative products and services that allow energy sector companies to reduce costs and improve the quality of their services. The research can become an important source of information for government and non-governmental organizations involved in developing energy development strategies in the country.

Key words: energy network, innovation, machine learning, technology, artificial intelligence.


Ключові слова


енергетична мережа, інновації, машинне навчання, технологія, штучний інтелект.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз перспектив розвитку цифрової енергетики в Україні / Hryb O., Senderovich G., Diachenko O., Karpaliuk I., Shvets S. Вісник Національного технічного університету ХПІ. Серія: Гідравлічні машини та гідроагрегати. 2020. № 1. С. 85-90.

Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні / Тімченко О. М., Небрат В. В., Лір В. Е. та ін. Економіка і прогнозування. 2019. № 3. С. 78-100.

Karpa D. М., Tsmots I. H., Opotiak Y. V. Нейромережеві засоби прогнозування споживання енергоресурсів. Науковий вісник НЛТУ України. 2018. Випуск 28(5). С. 140-146. URL: https://doi.org/10.15421/40280529 (дата звернення: 12.01.2023).

Гарячевська І. В., Мовенко С. Ю. Розробка штучних нейронних мереж для прогнозування споживання електроенергії. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2018. № 3(1). С. 250-259. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2018_3%281%29__37 (дата звернення: 12.01.2023).

Черненко П. О., Мірошник В. О. Короткострокове прогнозування електричного навантаження електропостачальної компанії з використанням штучної нейронної мережі глибинного навчання. Праці Інституту електродинаміки НАН України. 2018. № 50. С. 5-11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PIED_2018_50_3 (дата звернення: 12.01.2023).

Zhyvoglyad O. Прогнозування електроспоживання на базі нейронної мережі. Електронна та Акустична Інженерія. 2019. № 2(1). С. 39-42. URL: https://doi.org/10.20535/2617-0965.2019.2.1.163127 (дата звернення: 12.01.2023).

Державна служба статистики України. URL: https://ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2023).

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2021 році. URL: https://mepr.gov.ua/diyalnist/napryamky/ekologichnyj-monitoryng/natsionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnogo-pryrodnogo-seredovyshha-v-ukrayini/ (дата звернення: 12.01.2023).

Бухаріна Л. М., Титарчук Д. І. Формування ефективної енергозберігаючої політики промислового підприємства. Академічний огляд. 2016. № 2. С. 72-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ao_2016_2_10 (дата звернення: 12.01.2023).
DOI: https://doi.org/10.37332/2309-1533.2023.1.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License

Інноваційна економіка 2006 – 2024